W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dotycząca połączenie miejscowości Somianka i Somianka-Parcele – w jedną miejscowość o nazwie Somianka

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

INFORMACJA

Połączenie miejscowości Somianka i Somianka-Parcele – w jedną miejscowość o nazwie Somianka i zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Somianka-Parcele nie rodzi dla mieszkańców obowiązków związanych z wymianą dokumentów tj.:

  1. nie będzie konieczna wymiana dowodów osobistych – z uwagi na fakt, iż obowiązująca od 1 marca 2015 r. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych[1] nie przewiduje w nowych dowodach osobistych umieszczania informacji o adresie zameldowania.

Ponadto zgodnie z treścią art. 88 tejże ustawy dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Wreszcie zgodnie z treścią art. 89 ust. 2 zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany.

  1. nie będzie konieczna wymiana paszportów – paszporty nie zawierają adresu zameldowania posiadacza paszportu (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia  27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych[2]).
  2. nie będzie konieczna wymiana dokumentów prawa jazdy z dniem 4 marca 2016 r. zmienione zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami[3], zgodnie z którym w dokumentach prawa jazdy nie umieszcza się informacji o adresie zamieszkania. Prawa jazdy wydane przed dniem wejścia w życie zmienionych przepisów, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, oraz nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu[4] (art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).
  3. nie będzie konieczna wymiana legitymacji emeryta, rencisty – dokumenty te nie zawierają danych adresowych posiadaczy tych dokumentów (§ 7 i 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu)[5].
  4. nie będzie konieczna wymiana dowodów rejestracyjnych – z uwagi na fakt, że z dniem 1 stycznia 2016 r. zaczął obowiązywać nowy przepis  art. 79c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym[6], zgodnie z którym w przypadku zmiany nazwy miejscowości, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne wydane przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających nazwę miejscowości, zachowują ważność.

Zmiana nazwy miejscowości nie wpływa na ważność posiadanych umów czy aktów notarialnych.

Aktualizacja danych w dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, księgach wieczystych, rejestrze mieszkańców, gminnej ewidencji podatkowej, gminnej ewidencji opłat za odbiór odpadów oraz w dokumentacji dot. naliczania opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków następować będzie na bieżąco z urzędu.

Natomiast konieczne jest zgłoszenie zmiany adresu m. in. u pracodawcy (pracodawca dokona aktualizacji w ZUS), w banku, u operatora telefonicznego / telewizyjnego, u dostawcy internetu, u ubezpieczyciela, w przychodni, u dostawcy prądu, w przedszkolu lub szkole dziecka, w otwartym funduszu emerytalnym (OFE), czy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto należy powiesić tabliczkę z nazwą ulicy i numerem porządkowym.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą dokonać zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wtedy automatycznie zostanie dokonana zmiana w ZUS, KRUS oraz Urzędzie Skarbowym). Muszą też dokonać zmiany m. in. pieczątek firmowych, wizytówek, banerów reklamowych czy publikowanych reklam oraz powiadomić kontrahentów.

 

[1] Dz. U. z 2022 r. poz. 671, z późn. zm.;

[2] Dz.U. z 2022 r. poz. 350, z późn. zm.;

[3] § 2 rozporządzenia z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 406);

[4] Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.

[5] Dz. U. z 2022 r. poz. 560;

[6] Dz. U. z 2022 r. poz. 9980, z późn. zm.

{"register":{"columns":[]}}