W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sesje Rady Gminy

Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy IX kadencji

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment zegara, po prawej na beżowym tle z zarysem białych punktów w kształcie owalu z napisem Wydarzenia

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach III Sesji Rady Gminy Sawin IX kadencji, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2024 r. (piątek) o godz.10:00 Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Sawin wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  2. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Sawin wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  3. zmian w budżecie gminy na 2024 rok;
  4. zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
 4. Wolne wnioski, sprawy różne i zakończenie obrad sesji Rady Gminy Sawin.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Gminy Sawin

Teresa Krzeszczyk

Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy IX kadencji

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach II Sesji Rady Gminy Sawin IX kadencji, która odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r. (czwartek) o godz.11:00 Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr I/24.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie miedzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
  2. powołania Komisji Rewizyjnej
  3. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  4. powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia;
  5. zmian w budżecie gminy na 2024 rok;
  6. zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
 1. Wolne wnioski, sprawy różne i zakończenie obrad sesji Rady Gminy Sawin.

 

Ponadto informuję, że o godzinie: 9:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Rady Gminy którego głównym tematem będzie omówienie projektów uchwał .

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Gminy Sawin

Teresa Krzeszczyk

Zaproszenie na I Sesję Rady Gminy IX kadencji

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment zegara, po prawej na beżowym tle z zarysem białych punktów w kształcie owalu z napisem Wydarzenia

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. –
o samorządzie gminnym w związku z § 1 Postanowienia Nr 518/2024 Komisarza Wyborczego
w Chełmie z dnia 24 kwietnia 2024 roku zawiadamiam, że została zwołana I sesja Rady Gminy Sawin IX kadencji, która odbędzie się w dniu 6 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie pierwszej sesji Rady Gminy przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i prowadzenie sesji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych Rady Gminy wg. treści określonej w art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:
  1. zgłoszenie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.
  2. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru Przewodniczącego.
  3. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
 7. Przyjęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji.
 8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy:
  1. zgłoszenie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
  2. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczącego.
  3.  Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 9. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta.
 10. Złożenie ślubowania przez Wójta wg. treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 11. Sprawy różne, zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy
Zaproszenie na LVI Sesję Rady Gminy Sawin

28.03.2024

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach LVI Sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 28 marca 2024 r. (czwartek) o godz.12:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LV.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie miedzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia oraz czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sawin;
  2. zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
  3. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 6. Wolne wnioski, sprawy różne i zakończenie obrad sesji Rady Gminy Sawin

Przewodnicząca Rady Gminy Sawin

Iwona Wołoszkiewicz

Zaproszenie na LV Sesję Rady Gminy Sawin

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach LV Sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 r. (wtorek) o godz.13:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LIV
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie miedzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2024-2026;
  2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2028;
  3. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sawin;
  4. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sawin na 2024 rok;
  5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej;
  6. zatwierdzenia planu pracy Komisji  Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia;
  7.  zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  8. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej;
  9. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sawin;
  10. pozostawienia bez rozpatrzenia wniesionej petycji;
  11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wola Uhruska w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Wola Uhruska opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie;
  12. zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Sawin wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
  13. uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Sawin na lata 2024-2028;
  14. zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 6. Wolne wnioski, sprawy różne i zakończenie obrad sesji Rady Gminy Sawin.

Przewodnicząca Rady Gminy Sawin

Iwona Wołoszkiewicz

Zaproszenie na LIV Sesję Rady Gminy Sawin

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment zegara, po prawej na beżowym tle z zarysem białych punktów w kształcie owalu z napisem Wydarzenia

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach LIV Sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 10 stycznia 2024 r. (środa) o godz.11:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LIII.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie miedzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Sawin wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
  2. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   i ustalenia stawek tej opłaty;
  3. zmian w budżecie gminy na 2024 rok;
  4. zmian w wieloletniej prognozie finansowej
 6. Wolne wnioski, sprawy różne i zakończenie obrad sesji Rady Gminy Sawin.
Zaproszenie na LIII Sesję Rady Gminy Sawin

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment zegara, po prawej na beżowym tle z zarysem białych punktów w kształcie owalu z napisem Wydarzenia

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach LIII Sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2023 r. (piątek) o godz.11:00 Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr LII.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie miedzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;
  2. ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu lata 2024-2028”;
  3. przeznaczenia części działki na zamianę;
  4. zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
  5. zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  6. uchwały budżetowej na rok 2024;
  7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sawin na lata 2024-2031.
  8. Wolne wnioski, sprawy różne i zakończenie obrad sesji Rady Gminy Sawin.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Sawin

Iwona Wołoszkiewicz

Zaproszenie na LI Sesję Rady Gminy Sawin

27.10.2023

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment zegara, po prawej na beżowym tle z zarysem białych punktów w kształcie owalu z napisem Wydarzenia

            Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach LI Sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. (piątek) o godz. 13:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr L
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie miedzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2024-2027;
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sawin;
  • w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sawin i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
  • zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 6. Wolne wnioski, sprawy różne i zakończenie obrad sesji Rady Gminy Sawin.

Przewodnicząca Rady

Gminy Sawin

Iwona Wołoszkiewicz

Zaproszenie na L sesję Rady Gminy Sawin

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment zegara, po prawej na beżowym tle z zarysem białych punktów w kształcie owalu z napisem Wydarzenia

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach L Sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 12 września  2023 r. (wtorek) o godz. 12:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr XLVIII i Nr XLIX
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie miedzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
  • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia oraz czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sawin;
  • zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 6.  Wolne wnioski, sprawy różne i zakończenie obrad sesji Rady Gminy Sawin
Zaproszenie na XLIX sesję Rady Gminy Sawin

28.06.2023

Po lewej stronie jest obraz zegara analogowego, w metalowej oprawie, po prawej czarny napis na delikatnym tle z białymi otworkami

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach XLIX Sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. (środa) o godz.11:30. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr XLVII i Nr XLVIII.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie miedzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin – jednostka strukturalna „A”;
  2. wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego;
  3. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługiw zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
  4. ustalenia wysokości opłat za świadczenia oraz czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sawin;
  5. zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
  6. zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 6.  Wolne wnioski, sprawy różne i zakończenie obrad sesji Rady Gminy Sawin.

Przewodnicząca Rady

Gminy Sawin

Iwona Wołoszkiewicz

Zaproszenie na XLVIII sesję Rady Gminy

Po lewej stronie jest obraz zegara analogowego, w metalowej oprawie, po prawej czarny napis na delikatnym tle z białymi otworkami

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach XLVIII Sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023 r. (środa) o godz.12:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLVII.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznych planów pracy Komisji Statutowych.
 5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie miedzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sawin na lata 2023 2026 z perspektywą na lata 2027 2030"’;
  2. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 7. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy.
  1. przedstawienie Raportu o stanie gminy;
  2. debata nad Raportem o stanie gminy;
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu za 2022 rok:
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r.;
  3. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium;
  4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Sawin z wykonania budżetu za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym;
  5. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 9. Wolne wnioski, sprawy różne i zakończenie obrad sesji Rady Gminy Sawin.


Przewodnicząca Rady
Gminy Sawin
Iwona Wołoszkiewicz

Zaproszenie na XLVII sesję Rady Gminy Sawin

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach XLVII Sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 19 maja 2023 r. (piątek) o godz.10:30. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr XLV i XLVI.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie miedzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
  2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  3. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i zawarcia umowy na okres 10 lat;
  4. zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej.
 6.  Wolne wnioski, sprawy różne i zakończenie obrad sesji Rady Gminy Sawin.
{"register":{"columns":[]}}