W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.

Zarządzenie Nr 2/2021

Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego

z dnia 04.01.2021 roku

 

w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 tekst jednolity) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi biorących udział w akcjach ratowniczych i w zwalczaniu klęsk żywiołowych wprowadza się:

Podstawowe normy zużycia paliw płynnych wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Jako podstawę do opracowania norm przyjęto postanowienia:

  1. Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
  2. Dane producenta z instrukcji obsługi danego pojazdu lub urządzenia,
  3. Faktyczne spalanie zaobserwowane przez strażaków/konserwatorów przy eksploatacji sprzętu.

 

§ 2

 

Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.

 

§ 3

 

Rozliczanie zużycia paliwa następuje w oparciu o przedłożone karty drogowe i karty pracy prowadzone dla poszczególnych rodzajów sprzętu.

 

 1. Rozliczanie zużycia materiałów pędnych jednostek OSP dokonywane jest:

- w przypadku pojazdów samochodowych - raz na miesiąc

- w przypadku sprzętu silnikowego - raz na kwartał (trzy miesiące).

 1. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim najpóźniej do 2-go dnia miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego.
 2. Zakupy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego winny być odnotowane w kartach drogowych pojazdów oraz w kartach pracy sprzętu silnikowego.
 3. W rozliczeniu ilości zużytych materiałów należy stosować zaokrąglenia do 1/10 litra.
 4. Karty drogowe, oraz karty pracy sprzętu biorącego udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach potwierdza każdorazowo dowódca akcji gaśniczej lub dysponent – dowódca pojazdu lub sprzętu.
 5. Ustala się możliwość uwzględnienia w rozliczeniu zużycia materiałów pędnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i innych interwencji, pracy silnika samochodu na postoju w następujących uzasadnionych przypadkach:
  1. Oświetlenia terenu akcji ratowniczo-gaśniczej i innej interwencji prowadzonych w porze nocnej (nie dotyczy pojazdów, które posiadają na stałe zainstalowane niezależne urządzenie oświetleniowe),
  2. Ogrzewania kabiny kierowcy i załogi oraz przedziału z autopompą podczas akcji ratowniczo-gaśniczej i innej interwencji prowadzonych w okresach niskich temperatur (nie dotyczy pojazdów posiadających na stałe zainstalowane niezależne urządzenia grzewcze),
  3. Podtrzymania właściwej ciepłoty silnika w czasie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych w okresach ujemnych temperatur,
  4. Używania sygnałów alarmowych do ostrzegania o występującym zagrożeniu i niebezpieczeństwie dla innych użytkowników dróg i terenów, gdy pojazd jest w bezruchu – nie przemieszcza się.

7. Rozruch kontrolowany stosuje się w pojazdach samochodowych i sprzęcie silnikowym raz w miesiącu. W przypadku wyjazdu do zdarzeń i używaniu urządzeń specjalnych lub wyjazdów w innych celach niż ratowniczo gaśnicze w danym tygodniu nie wykonuje się rozruchu. Rozruch kontrolowany winien być odnotowany w karcie drogowej pojazdu i karcie pracy sprzętu silnikowego.

 

§ 4

 

 1. Kierowca i konserwator samochodu ponosi odpowiedzialność za powierzony mu pojazd, dba o czystość i porządek w samochodzie. Wszelkie potrzeby w zakresie wymiany części, napraw, winny być zgłoszone pracownikowi zajmującemu się sprawami OSP w Urzędzie Miejskim.
 2. Miesięczne karty drogowe pojazdów pożarniczych kierowca/konserwator otrzymuje od pracownika zajmującego się sprawami OSP w Urzędzie Miejskim, po rozliczeniu za poprzedni okres użytkowania. Kierowca pojazdu/konserwator odpowiada za prawidłowe zapisy w karcie.
 3. Okresowe karty pracy sprzętu silnikowego otrzymuje kierowca lub konserwator Ochotniczej Straży Pożarnej odpowiedzialny za utrzymanie sprzętu silnikowego, od pracownika zajmującego się sprawami OSP w Urzędzie Miejskim, po rozliczeniu się za poprzedni okres użytkowania.

 

§ 5

 

Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów i sprzętu silnikowego:

 1. Po każdym powrocie z trasy należy uzupełnić stan paliwa w zbiorniku w przypadku jego zużycia w ilości co najmniej 10 litrów, wpisując ten fakt do karty drogowej,
 2. Zasadę utrzymania pełnych zbiorników należy stosować również do pozostałego sprzętu silnikowego.
 3. Dopuszcza się posiadanie na stanie jednostek OSP zapasu paliw płynnych w kanistrach o pojemności 5 l do każdego sprzętu silnikowego posiadającego zbiorniki paliwa nie większe niż 3 litry.

 

§ 6

 

W przypadku niesprawności technicznej pojazdu lub sprzętu silnikowego powodującej przepał, pojazd należy naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy lub wycofać z eksploatacji.

 

§ 7

Zakupu paliwa dokonują kierowcy pojazdu lub konserwatorzy danej jednostki OSP.

§ 8

Za prowadzenie przez jednostki OSP obowiązującej dokumentacji w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, eksploatowanych w jednostkach OSP odpowiada Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kamieńcu Ząbkowickim. 

§ 9

 

Wyjazd pojazdem samochodowym poza rejon działania straży pożarnych w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze i szkolenia wymaga uzyskania zgody Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego (za uprzednim zgłoszeniem na piśmie w terminie 3 dni roboczych od daty wyjazdu).

§ 10 

Wprowadzenie do eksploatacji w danej jednostce OSP pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego nie ujętego w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, winno być zgłoszone do Urzędu celem podpisania porozumienia na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń pożarniczych.

§ 11

Wycofanie z eksploatacji pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego skutkuje rozwiązaniem porozumienia na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją z dniem wycofania pojazdów lub sprzętu silnikowego.

§ 12

 

Traci moc Zarządzenie Nr 395/2019 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki  z dnia 29.11.2019 roku.

 

 

§ 13

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 2/2021

Burmistrza  Kamieńca Ząbkowickiego

z dnia 04.01.2021

 

Wykaz pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych  w poszczególnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych

w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.

 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu Ząbkowickim I:

 

 1. pojazdy

 

L.p.

Marka i typ pojazdu

Rodzaj paliwa

Norma eksploatacyjna

(w l/100 km)

Norma na postoju

(w l/min)

Urządzenie specjalne

(w l/h)

Rozruch

(l/m-c)

1.

VOLVO FLD3C FL

ON

30

0,15

29 (autopompa)

 

3

2.

Star GBAN

ON

27,5

0,13

20,5

(autopompa)

 

3

3.

Nissan NAVARA

ON

10

0,05

-

2

4.

Renault MASTER

ON

12,7

0,07

-

2

 

 1. sprzęt silnikowy

 

L.p.

Rodzaj sprzętu

Rodzaj paliwa

Norma eksploatacyjna (l/h)

Rozruch

(l/m-c)

1.

Agregat oświetleniowy STAR

Pb

1

1

2.

Agregat hydrauliczny WEBER

Pb

1,5

1

3.

Motopompa Niagara

Pb

1

1

4.

Motopompa pływająca Niagara

Pb

1

1

5.

Pompa szlamowa RENAULT

Pb

1

1

6.

Pompa szlamowa HONDA

Pb

1,2

1

7.

Piła do drewna

Pb

1

1

8.

Piła do betonu

Pb

1

1

9.

Pilarka do drewna STIHL MS 440

Pb

1,2

1

10.

Piła spalinowa STIHL MS261

Pb

1,5

1

11.

Przecinarka STIHL TS700

Pb

2,5

1

12.

Wentylator oddymiający

Pb

1,3

1

13.

Silnik zaburtowy do łodzi

Pb

10

1

14.

Sprężarka do aparatów oddechowych

Pb

2

0

15.

Agregat prądotwórczy

Pb

1

1

16.

Agregat Oświetleniowy RENAULT

Pb

1

1

17.

Pompa pływająca FROGGY

Pb

1,3

1

 

 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu Ząbkowickim II:

 

a) pojazdy

 

L.p.

Marka i typ pojazdu

Rodzaj paliwa

Norma eksploatacyjna

(w l/100 km)

Norma na postoju

(w l/min)

Urządzenie specjalne     (w l/h)

Rozruch

(l/m-c)

1.

Mercedes Atego

ON

28

0,15

26

(autopompa)

3

 

b) sprzęt silnikowy

 

L.p.

Rodzaj sprzętu

Rodzaj paliwa

Norma eksploatacyjna (l/h)

Rozruch

(l/m-c)

1

Motopompa pływająca Niagara

Pb

1

1

2

Agregat oświetleniowy STAR

Pb

1

1

3

Agregat oddymiający TEMPEST

Pb

2

2

4

Pompa szlamowa

Pb

2,5

1

5

Przecinarka do stali i betonu

Pb

1,3

1

6

Pompa hydrauliczna LUKAS

Pb

1,5

1

7

Motopompa PO-5

Pb

12

2

8

Motopompa szlamowa KTH 80x

Pb

2,7

2

9

Pilarka STIHL MS 290

Pb

1

1

10

Pilarka STIHL MS 440

Pb

1,3

1

11.

Agregat prądotwórczy GEKO

Pb

1

1

 

 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Doboszowicach:

 

a) pojazdy

 

L.p.

Marka i typ pojazdu

Rodzaj paliwa

Norma eksploatacyjna

(w l/100 km)

Norma na postoju

(w l/min)

Urządzenie specjalne

Rozruch

(l/m-c)

1.

OPEL VIVARO

ON

9

0,05

-

2

 

b) sprzęt silnikowy

 

L.p.

Rodzaj sprzętu

Rodzaj paliwa

Norma eksploatacyjna (l/h)

Rozruch

(l/m-c)

1

Motopompa PO-5

Pb

12

2

2

Motopompa m8/8-1

Pb

8

1

3

Piła do drewna

Pb

1

1

4

Agregat oświetleniowy KRAFTWELE

Pb

1

1

5

Pompa szlamowa Honda

Pb

2,2

1

6

Motopompa pływająca Niagara II

Pb

1,3

1

7

Pompa szlamowa RIPPER XGP20

Pb

1,1

1

 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarach:

 

a) pojazdy

 

L.p.

Marka i typ pojazdu

Rodzaj paliwa

Norma eksploatacyjna

(w l/100 km)

Norma na postoju

(w l/min)

Urządzenie specjalne

(w l/h)

Rozruch

(l/m-c)

1.

Ford Transit

 

ON

13,4

0,03

-

2

2

Star

ON

27,5

0,07

20,5

2

 

b) sprzęt silnikowy

 

L.p.

Rodzaj sprzętu

Rodzaj paliwa

Norma eksploatacyjna (l/h)

Rozruch

(l/m-c)

1.

Motopompa PO-5

Pb

12

2

2.

Piła spalinowa STIHL MS 261

Pb

1

1

3.

Piła do drewna STIHL

Pb

1

1

4.

Pompa szlamowa

Pb

2,5

1

5.

Agregat prądotwórczy Honda

Pb

1,2

1

6.

Motopompa pływająca Niagara

Pb

1

1

7.

Agregat wysokociśnieniowy Honda

Pb

2,4

1

8.

Agregat hydrauliczny WEBER

Pb

1

1

9

Wentylator

Pb

1,7

1

 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Topoli:

 

a) pojazdy

 

L.p.

Marka i typ pojazdu

Rodzaj paliwa

Norma eksploatacyjna

(w l/100 km)

Norma na postoju

(w l/min)

Urządzenie specjalne

Rozruch

(l/m-c)

1.

IVECO Daily

ON

20

0,13

-

2

 

b) sprzęt silnikowy

 

L.p.

Rodzaj sprzętu

Rodzaj paliwa

Norma eksploatacyjna (l/h)

Rozruch

(l/m-c)

1

Pilarka spalinowa OLEO-MAC

Pb

1

1

2

Nożyce hydrauliczne LUKAS

Pb

1

1

3

Pompa szlamowa Honda

Pb

2,2

1

4

Motopompa pływająca Niagara II

Pb

1,3

1

5

Agregat prądotwórczy Honda

Pb

1,6

1

6

Pilarka STIHL MS 362

Pb

1

1

7

Motopompa Yohstadt Hydrofighter

Pb

4

1

 

Materiały

Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.
Zarządzenie​_nr​_2​_z​_2021​_-​_paliwo​_osp.doc 0.14MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.05.2021 10:03 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Rogaczewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki. 1.0 20.05.2021 10:03 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}