W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej (dz. nr 331/14 obręb Kamieniec Ząbkowicki II)

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na : Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej (dz. nr 331/14 obręb Kamieniec Ząbkowicki II)

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego

 1. Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Przedmiot  zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej (dz. nr 331/14 obręb Kamieniec Ząbkowicki II)

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: Usługi

Przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej (dz. nr 331/14 obręb Kamieniec Ząbkowicki II)

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego

 

Zakres zadania obejmuje:

Budowę budynku mieszkalnego 12-rodzinnego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej (dz. nr 331/14 obręb Kamieniec Ząbkowicki II). Przed przystąpieniem do rozpoczęcia prac należy uporządkować tern jak również rozebrać istniejący budynek (stan „0”) na działce przewidzianej na realizację przedsięwzięcia. Jest to budynek 2-klatkowy, 4-kondygnacyjne ( w tym 3 kondygnacje nadziem­ne), częściowo podpiwniczony. Budynek posiadać będzie własną kotłownię na paliwo stałe z magazynem opału i magazynem popiołu. W budynkach wydzielono:

 • 6 mieszkań M-3, o powierzchni 50,44 m2 każde,
 • 4 mieszkań M-4, o powierzchni 63,53 m2 każde,
 • 2 mieszkań M-2, o powierzchni 45,11 m2 każde,
 • komórki lokatorskie w poziomie piwnic o powierzchni od 4,76 m2 do 8.16 m2
 • schowki na wózki i rowery, tj. komórki wydzielone pod schodami, pow.4,23m2
 • kotłownia (15,68 m2), magazyn opału (12,61 m2), magazyn popiołu (2,66 m2)
 • suszarnie w poddaszu - powierzchnia łączna 2 x 74,67 m2 = 149,34 m2 .

Przed budynkami zaprojektowano pochyłe wjazdy dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, którzy mają możliwość wjazdu na poziom parteru. Do pomieszczenia kotłowni z magazynem opału zaprojekto­wano niezależne wejście z zewnątrz.

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 646,98 m2, a łączna po­wierzchnia pomieszczeń gospodarczych wynosi 265,32 m2.

Zamawiający dysponuje:

Dokumentacja  projektowa

Projekt budowlany zatwierdzony ostatecznym pozwoleniem na budowę nr 283/2008
z dnia 16.09.2008 r.

• Projekt robót rozbiórkowych;

• STWiOR branża budowlana;

• STWiOR branża elektryczna;

• STWiOR branża sanitarna;

• Projekt budowlany zamienny zatwierdzony decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 156/2011 z dnia 23.08.2011r.

Dokumentacja techniczna, projekty budowlane wraz z pomocniczymi przedmiarami i pozwoleniami administracyjnymi są dostępne w wersji cyfrowej do pobrania w ogłoszeniu oraz w linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1vH4yKqzxtLsZ7jg3g29kXbEAAAoZngke?usp=sharing ć drogą elektroniczna (e-mailem): kczerniec@kamienieczabkowicki.eu w terminie do 08.02.2022 r. do godz. 10.00.

Kryterium oceny ofert

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do dnia : 30.11.2023r..

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 1. Formularz propozycji wg załączonego wzoru,
 2. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Sposób i termin złożenia informacji


Ofertę  można przekazać drogą elektroniczna (e-mailem): kczerniec@kamienieczabkowicki.eu w terminie do 08.02.2022 r. do godz. 10.00.

Wynik postępowania

Kamieniec Ząbkowicki, 08.02.2022

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) informuję, że w wyniku postępowania : (zapytanie ofertowe) na zadanie pod nazwą:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej (dz. nr 331/14 obręb Kamieniec Ząbkowicki II)

wybrano ofertę złożoną przez firmę:

                      

Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych

„PROBUDEX” ul. Kasztelana 6,

53-021 Wrocław

 

na kwotę :

57 000,00 zł brutto ( słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych   i 00/100 gr  brutto ),

Materiały

Poprawiony druk oferty
Druk​_Oferty.docx 0.08MB
Zawiadomie o wyborze oferty- nadzór inwestorski - budynek Parkowa
zawiadomienie​_o​_wyborze​_20220208112111.PDF 0.29MB
{"register":{"columns":[]}}