W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich polegających na przeprowadzeniu rewitalizacji ogrodów przypałacowych w kompleksie pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim w ramach projektu pt. Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Kamieniec Ząbkowicki, 23.02.2022 r.

Zamawiający:

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

ul. Ząbkowicka 26

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

NIP: 887-16-35-266

 

ZAPROSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na : Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich polegających na przeprowadzeniu rewitalizacji ogrodów przypałacowych w kompleksie pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim w ramach projektu pt. Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

  1. Przedmiot  zamówienia: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich polegających na przeprowadzeniu rewitalizacji ogrodów przypałacowych w kompleksie pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim w ramach projektu pt. Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sługa polegająca na sprawowaniu nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rewitalizacja ogrodów przypałacowych w kompleksie pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim– etap I, zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej.

 

Zamawiający realizuje projekt pt. Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim, w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021  

 

Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

3. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2023 r.

 

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, do dnia 04.03.2022 r. do godz. 10:00

5. Termin otwarcia ofert: dnia 04.03.2022 r. do godz. 10:30               

6. Warunki udziału w postępowaniu:

6.1 Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem, posiadającym wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) a w przypadku podmiotów zagranicznych odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zadania dla podanych niżej stanowisk:

a) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej:

Osoba posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2021.2351 t. j.) - lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

b) projektant branży elektrycznej

Osoba posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2021.2351 t. j.)  - lub odpowiadające im równoważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

c) projektant branży architektonicznej:

Osoba posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2021.2351 t. j.) - lub odpowiadające im równoważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

6.2 Zamawiający wymaga, aby projektant branży konstrukcyjno-budowlanej pełnił funkcję koordynatora projektantów pełniących nadzór autorski.

6.3 Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane                    ( Dz.U.2021.2351 t. j.)  oraz Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2021.1646 t.j.).

6.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie zawodowe Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.

6.5. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji przez osoby wskazane przez Wykonawcę.

6.6. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt. 6.1 Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią załącznika pkt 2 formularza oferty.

Uwaga:

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kserokopię uprawnień określonych w pkt 6 zapytania ofertowego wraz z aktualnym wpisem do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów według formuły: „spełnia - nie spełnia”.

 

7. Kryterium oceny ofert: cena – 100%

7.1 Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT) musi być wyrażona w PLN i podana z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku.

7.2 Cena oferty ma charakter ryczałtowo–obmiarowy i stanowi sumę:

a) ceny segmentu A tj. iloczynu przyjętej*) ilości wizyt na obiekcie i zryczałtowanej ceny jednostkowej za wizytę podanej w ofercie,

b) ceny segmentu B tj. iloczynu założonej*) ilości wykonanych rysunków i zryczałtowanej ceny jednostkowej za wykonanie jednego rysunku podanej w ofercie.

*) Ilości założone przez zamawiającego mają na celu określenie górnej granicy cenowej oferty. Rozliczenie z Wykonawcą odbywać się będzie zgodnie z zasadą określoną w pkt. 7.6.

7.3 Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie doświadczony Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności wszelkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego prawidłowego wykonania wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz załączników.

7.4. Podane w ofercie zryczałtowane ceny jednostkowe są stałe i nie będą podlegały zmianom w okresie realizacji umowy

7.5. Cena oferty stanowić będzie maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego za realizację całego przedmiotu zamówienia.

7.6. Wynagrodzenia Wykonawcy obliczone zostanie na podstawie sumy iloczynu zrealizowanych wizyt na obiekcie i zryczałtowanej ceny jednostkowej za wizytę podanej w ofercie oraz iloczynu wykonanych rysunków i zryczałtowanej ceny jednostkowej za wykonanie jednego rysunku podanej w ofercie.

7.7. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

8. Wzór oferty - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

 

9. Warunki płatności - określone w projekcie umowy-załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

 

10. Sposób przygotowania oferty:

 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;

 Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:

Oferta w postępowaniu: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadaniem pod nazwą: Rewitalizacja ogrodów przypałacowych w kompleksie pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim– etap I.

 

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Karolina Czerniec, 729-057-856, kczerniec@kamienieczabkowicki.eu

(imię i nazwisko, nr telefonu, faksu, e-mail)

 

Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania wybranemu wykonawcy udzielenia zamówień uzupełniających na podobne usługi w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 

Materiały

Zapytanie i załączniki
Zapytanie​_ofertowe​_nadzór.docx 0.10MB
Wersja PDF
ZAPYTANIE​_OFERTOWE​_20220223072908.PDF 6.54MB
{"register":{"columns":[]}}