W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Baner Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Punkt Obsługi Ekodoradcy, Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, logotypy projektu

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Tytuł projektu: Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Priorytet: Fundusze europejskie dla środowiska

Działanie: Wdrażanie Programu ochrony powietrza

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Kalwaria Zebrzydowska realizuje projekt pn. „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” dofinansowany w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”, Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, Typ projektu B. Funkcjonowanie ekodoradców w gminach, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu wyznacza się następujące cele i zadania

Zadanie 1. Zatrudnienie ekodoradcy

W ramach projektu zatrudniony zostanie ekodoradca na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy . Ekodoradca będzie prowadził działania doradcze i informacyjno-edukacyjne w zakresie OZE, efektywności energetycznej, źródeł ogrzewania, dostępnych programów dofinansowania, uchwały antysmogowej. Udzielał będzie także doradztwa i pomocy dla mieszkańców w sposobie wypełniania wniosków o dofinansowanie i ich rozliczania. Rozwinięciem tych działań będzie: koordynowanie realizacji przyjętej strategii ochrony powietrza; prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na poziomie lokalnym, aktywizacja środowisk opiniotwórczych oraz bezpośredni przekaz do mieszkańców; świadczenie pomocy osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym; pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych na ochronę powietrza; mobilizacja mieszkańców do korzystania z dostępnych instrumentów finansowych; bezpośrednia pomoc doradcza dla mieszkańców w zakresie wymiany źródła c.o. i c.w.u. oraz zakresu modernizacji energetycznej budynku; aktualizacja bazy CEEB.

Zadanie 2. Utworzenie, adaptacja, wyposażenie stacjonarnego punktu obsługi mieszkańców

W ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” zostanie utworzony stacjonarny punkt obsługi mieszkańców, który będzie zlokalizowany w budynku stanowiącym własność Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej . W ramach projektu zostanie zaadaptowane pomieszczenie na punkt obsługi oraz pokryte koszty wyposażenia , umeblowania, zakupu sprzętu. Punkt świadczyć będzie kompleksowe usługi, zgodnie z celami Działania 2.5 FEM 2021-2027 jak i w ramach programu Czyste Powietrze . Posiadał będzie powierzchnię umożliwiającą właściwe wykonywanie usług, oraz właściwą ekspozycję materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Zadanie 3. Gminna strategia transformacji energetycznej

W ramach zadania wykonany zostanie kompleksowy bilans energetyczny, który obejmie wszystkie nośniki energetyczne występujące na terenie gminy, w tym źródła OZE. Na podstawie opracowanego bilansu energetycznego określony zostanie plan redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza w gminie, harmonogramu wdrażania wymagań wynikających z programu ochrony powietrza oraz polityki energetyczno-klimatycznej.

Zadanie 4. Prowadzenie lokalnych akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony klimatu, powietrza, uchwał antysmogowych dedykowanych do różnych grup odbiorców

W ramach zadania będą organizowane akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony klimatu, powietrza, uchwał antysmogowych dla różnych grup społecznych. Środki w ramach zadania zostaną przeznaczone m.in.na:lokalne akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony klimatu, powietrza, uchwał antysmogowych, dostępnych programów wsparcia na likwidację niskiej emisji, wykorzystaniu OZE. Opracowanie i wydruk plakatów, ulotek, broszur, opracowanie i wykonanie roll-up do wykorzystania potrzebnych do organizacji akcji. W ramach działań informacyjno-edukacyjnych przewiduje się również zakup namiotu dla ekodoradcy, sadzonek drzew, upominków, gadżetów oraz nagród dla uczestników akcji, wydarzeń, konkursów lub spotkań z ekodoradcą.

Zadanie 5. Wykonanie analizy problemu ubóstwa energetycznego w gminie.

W ramach zadania zapewnione zostanie wsparcie dla co najmniej 50 gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym w zakresie energii i wody. Wsparcie będzie obejmowało doradztwo, edukację oraz przygotowanie analiz i rekomendacji, w tym przygotowanie audytów energetycznych i uproszczonych charakterystyk energetycznych. Utworzony zostanie Zespół zadaniowy ds. walki z ubóstwem energetycznym na terenie gminy. Zadaniem zespołu będzie monitorowanie problemu ubóstwa energetycznego, ocena skuteczności podejmowanych działań oraz przygotowanie propozycji nowych rozwiązań i środków pomocy dla tych osób.

Zadanie 6. Zakup sprzętu do wsparcia prowadzonych działań doradczych, edukacyjnych i inwentaryzacji.

W ramach zadania zakupiony zostanie mobilny terminal do prowadzenia inwentaryzacji źródeł ogrzewania w terenie wraz z oprogramowaniem . Terminal posiadał będzie możliwość wydruku raportu i pozostawienie go mieszkańcowi. Zakupiona zostanie kamera termowizyjna do identyfikacji konieczności prowadzenia działań termomodernizacyjnych oraz edukacji w zakresie podnoszenia świadomości potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji domów. Zakupiony zostanie także miernik jakości powietrza wraz z tablicą do wyświetlania wyników pomiaru który wykorzystywany będzie do prowadzenia działań edukacyjnych oraz do wstępnej oceny jakości powietrza na danym obszarze gminy. Umożliwiał będzie pomiar : pyłu zawieszonego PM10, pyłu PM2,5 temperatury oraz bezprzewodową transmisję danych.

Grupy docelowe

Projekt ma na celu m.in. poprawę jakości życia i środowiska wszystkich mieszkańców poprzez dostarczanie wsparcia, informacji i edukacji ekologicznej. Usługi i porady w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju będą dostępne dla wszystkich chętnych mieszkańców, którzy jako odbiorcy projektu będą czerpać z niego wiele korzyści. Dzięki wsparciu ekodoradcy, mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z programów finansowych i dotacji, które pomogą im w modernizacji swoich systemów grzewczych.
Odbiorcami projektu będą również lokalne instytucje, takie jak szkoły czy przedszkola. Ekodoradca będzie prowadził działania edukacyjne i informacyjne w tych miejscach, aby zwiększyć świadomość ekologiczną wśród pracowników i gości tych instytucji. Efektem udziału mieszkańców w projekcie jako jego odbiorców będzie poprawa jakości powietrza w gminie i regionie.

Cel główny projektu

Celem projektu jest wsparcie gmin w transformacji energetycznej oraz wdrażaniu założeń Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, który dotyczy ograniczenia emisji i zmniejszenia stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu. Podjęte działania wpłyną na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i tym samym na poprawę jego jakości. Projekt pozwoli również na realizację polityki energetyczno-klimatycznej.

Cel szczegółowy projektu

  1. Podniesienie świadomości mieszkańców regionu w zakresie zagrożeń zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, ale również korzyściami wynikającymi z wykorzystania czystych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.
  2. Ograniczenie negatywnego wpływu na zmiany klimatu poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej.

Rezultaty projektu

  1. Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach – 1 EPC
  2. Liczba uczestników spotkań informacyjno-edukacyjnych – 570 osób
  3. Zasięg działań/ kampanii edukacyjno-informacyjnych – 1200 osób

Całkowita wartość Projektu: 573 726,31 zł, w tym 487 667,36 zł dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}