W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów szkół

17.05.2024

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

 1. Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach;
 2. Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym;
 3. Zespołu Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach.

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578)

 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
  2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4. uzyskał:
   a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
   c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
   - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
  5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( t .j. Dz.U. 2023 poz. 984), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742; z późn.zm), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 104 )
  11. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672, z 2023 r. poz. 1672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
  1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz
  2. spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11 cytowanego wyżej rozporządzenia.
 3. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  5. spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 cytowanego wyżej rozporządzenia.
 4. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole może zajmować również:
  1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
  2. nauczyciel mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
  3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4, oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo
  c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  a) imię (imiona) i nazwisko,
  b) datę i miejsce urodzenia,
  c) obywatelstwo,
  d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. w przypadku cudzoziemca poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672, z 2023 r. poz. 1672.) lub
  • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska lub
  • dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego
 7. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, z 2023 r. poz. 1030, 1532.z późn.zm.);
 11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 273).
  - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 12. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 13. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700, 1730, z 2023 r. 641, z późn.zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 124, 227.);
 15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

III. Oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 , w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora:

 1. Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach;
 2. Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym;
 3. Zespołu Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach;

w terminie do 31 maja 2024 r. Dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej które powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do składanej oferty.

IV. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

V. Dodatkowych informacji udziela Inspektor ds. ZOK Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 , tel. 33 87 64 012.

VI. Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej .

VII. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną poinformowani indywidualnie na piśmie.

Materiały

– Zarządzenie nr 7/2024 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora
– Stanowisko ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
{"register":{"columns":[]}}