W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Kalwaria Zebrzydowska

01.07.2024

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie.

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 40, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwały nr III/17/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Zakres planu ogólnego określony został w treści ww. uchwały i obejmuje cały obszar gminy w granicach administracyjnych.

Treść ww. uchwały zamieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzenia planu ogólnego i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 20 sierpnia 2024 r.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wyłącznie za pomocą „FORMULARZA PISMA DOTYCZĄCEGO AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO”.

Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (adres:  ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska - pokój nr 22B ) oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej na stronie internetowej.

Wnioski na ww. formularzu można składać w formie:

  • papierowej - osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska -  dziennik podawczy ) lub listownie na adres Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska),
  • elektronicznej - za pomocą poczty elektronicznej (na adres: sekretariat@kalwaria-zebrzydowska.pl) lub platformy ePUAP.

Uwaga:
Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Materiały

– [BIP] Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Kalwaria Zebrzydowska
– [BIP] Uchwała nr III/17/24 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Kalwaria Zebrzydowska
– Referat Planowania Przestrzennego
{"register":{"columns":[]}}