W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr VIII/61/2024

25.04.2024

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Dobroń w 2024 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 71) oraz uchwały nr LX/424/24 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”, zarządzam co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Dobroń w 2024 roku.

§ 2.

Treść ogłoszenia, zawierającego warunki konkursu, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży i bezpieczeństwa publicznego nastąpi w formie wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 4.

Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną zarządzaniem przez Wójta Gminy Dobroń.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dobroń.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr VIII/61/2024 Wójta Gminy Dobroń z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Wójt Gminy Dobroń ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Dobroń w 2024 roku

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

 1. Do złożenia oferty uprawnione są:
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) prowadzące statutową działalność z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży i bezpieczeństwa publicznego;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży i bezpieczeństwa publicznego.

II. Rodzaj zadania:

Zadania publiczne z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży
i bezpieczeństwa publicznego, realizowane na terenie Gminy Dobroń w 2024 roku.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Na realizację powyższego zadania Gmina Dobroń przeznacza łączną kwotę 6 000,00 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji

 1. Wysokość środków publicznych na wsparcie realizacji powyższych zadań określona została na podstawie uchwały budżetowej na 2024 rok. Zastrzega się możliwość zmiany w trakcie roku budżetowego wysokości dotacji na zadanie i zakresu rzeczowego jego realizacji w stosunku do złożonej oferty.
 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 3. Dotowane z budżetu gminy mogą być zadania realizowane na terenie Gminy Dobroń.
 4. Środki finansowe przyznane w formie dotacji przez Wójta Gminy Dobroń na wsparcie realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone na:

1) niezbędne wydatki rzeczowe, związane z bezpośrednią realizacją zadań,

2) wynagrodzenia dla kadry zabezpieczającej właściwe wykonywanie zleconych zadań publicznych,

3) wynagrodzenia obsługi księgowej związanej z wykonywaniem zadań w ramach ofert,

4) koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego,

5) zakup sprzętu i doposażenia,

6) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w placówce wsparcia dziennego,

7) bilety wstępu do obiektów kulturalnych, sportowych i innych.

 1. Przy przyznaniu dotacji wymagany jest finansowy wkład własny, na który składają się:
 • środki finansowe własne,
 • świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego,
 • środki finansowe z innych źródeł publicznych (np. dotacje z budżetu państwa lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych),
 • pozostałe,

            minimum 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.

 1. Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania. Wymagalny minimalny udział środków własnych w realizacji zadania publicznego nie może być niższy niż 20%.
 2. Oferty, które nie będą posiadały minimum 20% wkładu własnego finansowego zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 3. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania publicznego mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie można ich wydatkować na finansowanie:
 1. kosztów powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
 2. kosztów poniesionych na przygotowanie oferty,
 3. realizacji projektów finansowanych z budżetu Gminy Dobroń z innego tytułu;
 4. deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 5. działalności gospodarczej, politycznej, religijnej.
 1. W przypadku gdy oczekiwana przez oferenta kwota dofinansowania dla danej oferty przekracza wysokość środków przyznanych na wsparcie zadania, Zleceniodawca konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania. W tym przypadku Zleceniodawca będzie żądał przedstawienia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania dostosowanego do wysokości przyznanych środków.
 2. W przypadku rezygnacji podmiotu uprawnionego z przyznanej dotacji, środki finansowe przekazane zostaną do budżetu Gminy Dobroń.
 3. Kalkulacja kosztów realizacji przedstawionego zadania oraz wysokość oczekiwanej dotacji powinna zostać sporządzona i przedstawiona w sposób wiarygodny i uwzględniający potrzeby środowiskowe.
 4. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

V. Termin i warunki składania ofert, w tym wymagane dokumenty

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie otwartego konkursu ofert musi zawierać w szczególności:
 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną  określając jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Podmioty te określają sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.
 2. Kwotę przyznanej dotacji podmiot uprawniony zobowiązany jest wykorzystać na realizację zadania nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.
 3. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być  realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Oferent, realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872).
 5. Oferty, które nie spełniają wymogów wskazanych w ust. 1-6 będą odrzucane.
 6. Oferty do konkursu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń.
 7. Oferty należy złożyć w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobroniu, tj. do dn. 16 maja 2024 roku.
 8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem nazwy i adresem podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
  w zakresie edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży
  i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Dobroń w 2024 roku – Zadanie .......... (nazwa)”.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Dobroń w drodze zarządzenia.
 2. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej, która ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria:
 1. ocena możliwości realizacji zadania przez organizację (przygotowanie organizacyjne, doświadczenie, zaplecze techniczne i kadrowe) – ocena w skali od 0 do 10 pkt,
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego (celowość, gospodarność i efektywność ich wykorzystania) – ocena w skali od 0 do 10 pkt.,
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie (merytoryczna wartość oferty, zapotrzebowanie społeczne na zadania świadczone w ramach oferty, zasięg oddziaływania przedsięwzięcia) – ocena w skali od 0 do 10 pkt.,
 4. uwzględnienie środków finansowych własnych lub środków pochodzących
  z innych źródeł na realizację zadania publicznego – ocena w skali od 0 do 10 pkt,
 5. uwzględnienie wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy
  i pracy społecznej członków organizacji – ocena w skali od 0 do 10 pkt.,
 6. ocena realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych w poprzednich latach, pod względem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków – ocena w skali od 0 do 10 pkt.
 1.  Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 30, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów to 60.
 2. Decyzja w sprawie wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji będzie podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobroniu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobroń.

VII. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania publicznego obejmuje okres do 31 grudnia 2024 roku.
 2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację,  przyjmując zlecenie realizacji zadań publicznych zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparciu realizacji zadań publicznych.
 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 4. Umowa o wsparcie realizacji zadań publicznych zawierana jest bez zbędnej zwłoki.
 5. Podmioty dotowane po zakończeniu realizacji zadań zobowiązane są do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego
  z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 6. Sprawozdania z wykonania zadań publicznych określonych w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadań publicznych.
 7. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

VIII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych

W roku poprzednim zrealizowane zostało zadanie publiczne pn. „Sport to zdrowie – warsztaty fitness”.

IX. Informacje dodatkowe

 1. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela: inspektor ds. UE i promocji Urzędu Gminy w Dobroniu pod nr tel. 43/ 677 21 30 w. 128.
 2. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

Materiały

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1
OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx 0.05MB
SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5
SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5.docx 0.04MB
UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3
UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3.docx 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.04.2024 12:29 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Emilia Jardzioch
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr VIII/61/2024 1.0 29.04.2024 12:29 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}