W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr VIII/118/2023

06.10.2023

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mogilnie Dużym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, poz. 1672, poz. 1718, poz. 2005) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449; z 2023 r. poz. 108) Wójt Gminy Dobroń zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Mogilnie Dużym, dla której organem prowadzącym jest Gmina Dobroń.
§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik
do niniejszego zarządzenia.
    § 3. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.
    § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dobroń.
§ 5. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobroniu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobroniu.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załącznik
do Zarządzenia Nr VIII/118/2023
Wójta Gminy Dobroń
z dnia 6 października 2023 roku

Wójt Gminy Dobroń
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Mogilnie Dużym
Mogilno Duże 21, 95-082 Dobroń
organ prowadzący: Gmina Dobroń
ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń

I.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej
oraz publicznej placówce, tj.:

1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier
lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej;
2)    ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4)    uzyskał:
a)    co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo
b)    pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)    w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni
 - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa art. 63 ust. 12 tej ustawy
5)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7)    nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. Dz. U. z 2023 r. poz. 984, poz. 1234, poz. 1586, poz. 1672), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1672, poz. 1872), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z z 2017 r. poz. 2183, 2201, z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 912, 1000, 1115, 1693 i 2245, z 2019 r. poz. 55) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10)     nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289, poz. 1532);
11)     w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną
na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672; z 2023 r. poz. 1672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz
2)    spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-11 niniejszego ogłoszenia.


3. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany:
 1) zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych
w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
1a) zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt. 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub    
2) urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 854);
– spełniający określone wyżej wymagania, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)    posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier
lub równorzędny;
3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5)    spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 niniejszego ogłoszenia.
II.    Wymagane dokumenty:
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szkoły publicznej;
2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
     3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w pkt. 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego
z zakresu zarządzania oświatą;
      6) w przypadku cudzoziemców – poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem kopie:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa
w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672; z 2023 r. poz. 1672), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
11)     oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342, poz. 497, poz. 1195, poz. 1872 ) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.   
12)     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
13)     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14)     w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
15)     oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane. W przypadku składania kopii oryginałów dokumentów powinny być one poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

III.     Sposób i termin składania ofert
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu zwrotnego, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mogilnie Dużym”
osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobroniu lub pocztą (liczy się data wpływu do tutejszego Urzędu ) na adres:


Urząd Gminy w Dobroniu
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń
w terminie do dnia 27 października 2023 roku do godz. 15.30.
Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
Oferty złożone po upływie terminu wskazanego wyżej nie będą rozpatrywane.
Zatrudnienie wyłonionego kandydata nastąpi z dniem 1 grudnia 2023 roku.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Dobroń.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane pod nr tel. 43 677-21-30 wew. 117.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.10.2023 16:16 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Maciszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr VIII/118/2023 1.0 06.10.2023 16:16 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}