W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zapytanie ofertowe

11.01.2024

wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

272.1.2024

Gmina Dobroń zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Mogilno Duże, gm. Dobroń między działkami nr 259/1, 259/6 i 260/3  a nieruchomościami sąsiadującymi nr 259/2, 259/7 i 260/4, na odcinkach A-B oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania kolorem czerwonym.

W/w działki stanowią własność osób prywatnych.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.).1. Zamawiający:

Gmina Dobroń

ul. 11 Listopada 9

95-082 Dobroń

NIP 731-192-98-36, REGON 730934625

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Mogilno Duże, gm. Dobroń między działkami nr 259/1, 259/6 i 260/3  a nieruchomościami sąsiadującymi nr 259/2, 259/7 i 260/4, na odcinkach A-B oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania kolorem czerwonym. Rozgraniczenie należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:

- analiza stanu prawnego nieruchomości,

- wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie,

- sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej.

 

4. Termin realizacji zamówienia: sześć miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

5.  Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 

6. Cena wskazana w ofercie musi:

- być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeśli występuje;

- uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składanki związane z wykonaniem zamówienia
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

7. Warunki udziału w postępowaniu:

- złożenie oferty w formie pisemnej, w języku polskim, w wyznaczonym terminie;

- posiadanie uprawnień do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 172, położonej w obrębie geodezyjnym Chechło Drugie, gmina Dobroń z nieruchomościami przyległymi, oznaczonymi w ewidencji gruntów
jako działki nr 173 i 174, położonymi w tym samym obrębie geodezyjnym” na adres: Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, w terminie do 25 stycznia 2024 r .

Oferty można też składać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@dobron.ug.gov.pl

 

9. Warunki płatności: płatność przelewem w terminie 30 dni licząc od dnia przedstawienia rachunku za usługę.

 

10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobroniu.

Zamawiający zastrzega sobie także możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez  podania przyczyny.

 

11. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać:

pod tel. 043 6772133 w. 124 w godzinach pracy Urzędu.

 

12. Ogłoszenie jest zamieszczone:

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dobroniu
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-dobron/ z której oferent może pobrać formularz oferty
bądź pobrać go osobiście w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń,
pokój nr 15.

 

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Mapa z oznaczonymi odcinkami granic, których dotyczy rozgraniczenie.

Materiały

formularz ofertowy2024.docx
formularz​_ofertowy2024.docx 0.02MB
mapa mogilno duże.jpg
mapa​_mogilno​_duże.jpg 0.47MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2024 13:16 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Kaniecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zapytanie ofertowe 1.0 11.01.2024 13:16 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}