W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Stanowisko - sprzeciw w sprawie zajęcia stanowiska dla budowy linii kolejowej dużych prędkości

25.01.2022

w sprawie zajęcia stanowiska dla budowy linii kolejowej dużych prędkości nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny, wyrażające sprzeciw dla wariantu nr 42 i nr 44 a poparcie dla wariantu nr 41 (kolor pomarańczowy)

Samorząd i Mieszkańcy Gminy Dobroń wyrażają swoje głębokie zaniepokojenie zaproponowanym wariantem nr 42, nr 44 w zakresie przebiegu Kolei Dużych Prędkości po terenie Gminy Dobroń.

Budowa linii Kolei Dużych Prędkości bezspornie jest inwestycją o charakterze ponadlokalnym — krajowym.


Proponowany w wariancie nr 42 i nr 44 przebieg linii ma istotny wpływ na elementy funkcjonowania Gminy jako wspólnoty mieszkańców i jednocześnie jednostki samorządu
terytorialnego. Na zagospodarowanie przestrzenne gminy, infrastrukturę komunikacyjną. Budowa jest sprawą, którą powinna być przedmiotem wnikliwego zainteresowania Rady Gminy jako
organu kontrolnego, także Wójta Gminy odpowiadającego za realizację zadań określonych w art. 7 ustawy samorządowej.


Inwestycja ta znacząco wpłynie na tereny objęte obszarem inwestycji oraz na tereny przyległe. Projektowana linia 85 CPK w nieakceptowalnych wariantach nr 42 i nr 44 będzie mieć negatywny
wpływ dla mieszkańców gminy jak i właścicieli gruntów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przede wszystkim pod zabudowę rekreacyjną i letniskową
z możliwością zamieszkiwania całorocznego, (uchwała nr XXXV/259/2002 z dn. 17.06.2002 r., oraz Uchwała Nr XXV/162/2005 z dnia 2005-02-22). Przebieg projektowanej trasy w wariantach
nr 42 i nr 44 przez tereny już zurbanizowane, spowoduje konieczność przesiedlenia części lokalnej społeczności a także wymusi zmiany funkcji terenów w strategiach planach miejscowych.
Inwestycja przyczyni się do spadku wartości nieruchomości w otoczeniu linii, za które lokalni mieszkańcy nie otrzymają odszkodowań, a powstanie tej inwestycji w żaden sposób
nie przyczynią się do jej rozwoju, będzie natomiast wiązać się z koniecznością zmian strategii gminy oraz całościowej zmiany polityki przestrzennej, generując nieprzewidywalne nakłady
finansowe dla samorządu. W negatywny sposób wpłynie na lokalną sieć drogową i obsługę komunikacyjną terenów, kolejna linia podziałowa odetnie część miejscowości położonej
w północnej części gminy. Nastąpią znaczne utrudnienia w komunikacji pomiędzy miejscowościami a także w dotarciu do instytucji publicznych i terenów wykorzystywanych
rolniczo co bezsprzecznie, w istotny sposób utrudni funkcjonowanie gospodarstw rolnych.

Proponowana w wariantach nr 42 i nr 44 lokalizacja przebiegu linii kolejowej dużych prędkości,
skutkuje kolejnym podziałem terenu gminy i istniejącej infrastruktury drogowej. Należy zauważyć, iż w ostatnim czasie taki podział gminy już zaistniał w postaci budowy dróg
ekspresowych S-14 i S-8 gmina została przecięta na trzy części. Budowa linii 85 wariantu nr 42 i nr 44 będzie miał nieodwracalne skutki w migracji zwierząt, który niedawno został totalnie
zaburzone przez budowę sieci drogowej nr S-8 i S-14, co ukazuje się coraz czystszymi zdarzeniami drogowymi z udziałem zwierząt leśnych. Siedliska zwierząt zostaną kolejny raz
zaburzone, skutkować będzie niemierzalną degradacją przestrzeni Gminy Dobroń. Zakładając strefę oddziaływania CPK w pasie o szerokości 0,5 km i długość ok. 1,2 km, kolejna część lasów
zostanie wycięta a nieruchomości sąsiadujące stracą dotychczasowe walory użytkowe.

Zaproponowany warianty nr 42 i nr 44 nie przyczyni się zwiększenia dostępu do CPK dla szerszej grupy ludzi gdyż proponowana lokalizacji stacji przesiadkowej w okolicy mc. Kiki pozostawia zbyt duże odległości dla pozostałych potencjalnych użytkowników CPK z części północno-zachodniej woj. Łódzkiego. Lokalizacja stacji przesiadkowej w okolicy Szadku wariant nr 41 rozszerzy obszar dostępności dla użytkowników CPK.

Zaproponowana lokalizacja linii 85 dotychczas nie był przedmiotem żadnych konsultacji ani z tutejszym samorządem ani tym bardziej, z mieszkańcami gminy. Jest to trasa nieujęta w żadnych dokumencie strategicznym i planistycznym odcinająca północną część Gminy Dobroń, zaburzającym ład przestrzenny.

Uwzględniając już istniejącą trasę ekspresową S 14 i S 8 oraz linię kolejową nr 14 w środkowej części gminy, wariant ten skutkować będzie powstaniem izolowanej miejscowości o utrudnionej
i wysoce ograniczonej komunikacji.

Brak możliwości uzyskania podstawowych danych technicznych inwestycji, tym bardziej pogłębia obawy mieszkańców.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione argumenty, Samorząd Gminy Dobroń wnosi stanowczy sprzeciw wobec budowy linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz w wariancie nr 42 i nr4 4
Z powyższych względów Rada Gminy Dobroń uznała za niezbędne i w pełni uzasadnione podjąć niniejszą uchwałę wyrażając przy tym nadzieję, że dalsze prace nad przebiegiem w/w inwestycji
będą konsultowane i uzgadniane z władzami Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu
Janusz Szerffel

Materiały

Uchwała nr XXXII/248/21 w sprawie zajęcia stanowiska dla budowy linii kolejowej dużych prędkości nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny, wyrażającą sprzeciw dla wariantu nr 42 i nr 44 a poparcia dla wariantu nr 41 (kolor pomarańczowy)
uchwała​_nr​_XXXII24821​_KSP​_pom​_wariant.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}