W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Plan pracy Rady Gminy Dobroń na 2021 rok

30.12.2020

Plan pracy Rady Gminy w Dobroniu na 2021 rok

Lp. Termin Tematyka
1. Luty 1.Rozpatrzenie sprawozdań z prac Komisji Rady Gminy za rok 2020.
2.Przyjęcie "Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobroń na 2021 r."
3. Sprawozdanie z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobroń za rok 2020".
4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025.
2. Marzec 1. Informacja z działalności Klubów Sportowych działających na terenie Gminy Dobroń.
2. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach o bezpieczeństwie publicznym na terenie gminy Dobroń za 2020 r.
3. Kwiecień 1. Sprawozdanie z działalności Dobrońskiego Centrum Kultury za 2020r.
2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.
3. Sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2020r.
4. Maj 1. Sprawozdanie z przebiegu wykonania „Planu finansowego i inwestycyjnego SP GOZ w Dobroniu za 2020 r.”
2. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Dobroń.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu za 2020 rok.
5. Czerwiec 1. Debata w sprawie raportu o stanie gminy Dobroń za rok 2020.
2. Udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania.
3. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem
z wykonania „Budżetu Gminy Dobroń za 2020 r.”
4. Udzielenie Wójtowi Gminy Dobroń absolutorium.
5. Uchwalenie planów pracy Komisji Rady Gminy na drugie półrocze 2021 r.
6. Wrzesień 1. Omówienie informacji z wykonania budżetu Gminy Dobroń za pierwsze półrocze 2021 r., informacji o  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP GOZ i DCK w Dobroniu za pierwsze półrocze 2021 r.
7. Październik 1. Informacje na temat złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2020.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Dobroń w roku szkolnym 2020/2021.
8. Listopad 1. Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2021.
2. Uchwalenie "Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
3. Realizacja inwestycji na terenie gminy Dobroń w roku 2021.
9. Grudzień 1. Uchwalenie „Budżetu Gminy Dobroń na 2021 r.”
2. Uchwalenie „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Dobroń na 2022 r.”
3. Przedstawienie informacji o zgłoszonych żądaniach dotyczących odszkodowań oraz naliczanych opłatach w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego.
4. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2022.
5. Uchwalenie planów pracy Komisji Rady Gminy na pierwsze półrocze 2022 r.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2023 13:38 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paulina Kaczmarek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Plan pracy Rady Gminy Dobroń na 2021 rok 1.0 25.01.2023 13:38 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}