W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy

03.01.2023

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Dobroniu Uchwały Nr XLIV/321/22 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Pierwsze w rejonie ul. Torowej w gminie Dobroń.
Zmiana dotyczy ustaleń zawartych w § 12 ust. 4 pkt 5 w zakresie zasilania w energię elektryczną na terenie oznaczonym na planie symbolem 1PU.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski na piśmie należy składać do Urzędu Gminy w Dobroniu ul. 11 Listopada 9; 95-082 Dobroń w terminie do 31 stycznia 2023 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o rozpoczęciu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej ze sporządzeniem ww. planu miejscowego, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu ul. 11 Listopada 9; 95-082 Dobroń lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@dobron.ug.gov.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobroń. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Dobroniu ul. 11 Listopada 9; 95-082 Dobroń w godzinach urzędowania.


Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń

 

Materiały

Załacznik Nr 1 - Uchwała z 27.10.2022 r..pdf
Załacznik​_Nr​_1​_-​_Uchwała​_z​_27102022​_r.pdf 0.37MB
Załacznik Nr 2- Uchwała z 21.04.2016 r..pdf
Załacznik​_Nr​_2-​_Uchwała​_z​_21042016​_r.pdf 1.38MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.01.2023 14:27 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Płuciennik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy 1.0 03.01.2023 14:27 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}