W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacje ogólne

Po reformie administracyjnej gmina Dobroń położona jest w województwie łódzkim, powiecie pabianickim. W obrębie województwa od zachodu i południa graniczy z powiatem łaskim, zaś od wschodu i północy z gminami Pabianice i Dłutów.

Gmina podzielona jest na 18 sołectw, w skład których wchodzi 27 wsi.

Gmina Dobroń posiada dobre połączenia drogowe i kolejowe. Przez teren gminy przebiega droga  nr 14 , która daje gminie bezpośrednie połączenie z aglomeracją łódzką oraz poprzez Łask i Zduńską Wole z Sieradzem. Komunikacja samochodowa PKS łącząca gminę z ościennymi ośrodkami miejskimi jest bardzo dobra i dobra z Łodzią i Sieradzem. Istnieje również komunikacja autobusowa wewnątrz gminy i połaczenie takie posiada wieś Barycz oraz w okresie letnim wieś Ldzań. Z Dobronia i Chechła istnieją bezpośrednie połączenia kolejowe z Łodzią, Łowiczem, Zduńską Wolą , Sieradzem, Kaliszem, Wrocławiem i Częstochową. Połączenia komunikacyjne o dość dużej częstotliwości korzystnie wpływają na rozwój gospodarczy gminy.

 

Corocznie buduje się niedługie — w miarę możliwości finansowych budżetu gminy — odcinki dróg o nawierzchni asfaltowej oraz naprawia i konserwuje istniejące. Stan dróg w gminie można określić jako zadawalający. Nie posiadają dróg asfaltowych nowo powstałe osiedla mieszkaniowe i oddalone nieduże wsie. Budowę dróg w osiedlach można będzie rozpocząć po wybudowaniu planowanych inwestycji sieciowych infrastruktury technicznej ( wodociągi, gaz, kanalizacja)

Warunki naturalne

Gmina Dobroń położona jest w obrębie Wysoczyzny Łaskiej. Na krajobraz gminy składają się formy dolinne, płaskie i faliste wysoczyzny, wały wydmowe i zagłębienia bezodpływowe.

Współczesna rzeźba tego obszaru uformowała się w wyniku oddziaływania złożonych czynników, z których największą rolę miała akumulacyjna działalność lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego oraz późniejsze procesy peryglacjalne. Teren gminy przedstawia rzeźbę polodowcową o charakterze wysoczyznowym, silnie zdenudowaną, płaską (o spadkach poniżej 2%), położoną średnio na wysokości od 180 do 185 m npm, lekko nachyloną ze wschodu na zachód, ponacinaną formami dolinnymi i urozmaiconą płaskimi obniżeniami powytopiskowymi. Zachodnia część gminy rozcina z północy na południe (od wsi Markówka do wsi Mogilno Duże) dolina wód roztopowych, o szerokim (od 800 do 1400 m), płaskim dnie, wykorzystywanym współcześnie przez rzekę Pałusznicę. W południowo-zachodniej części gminy przebiega dolina rzeki Grabi. We wschodniej części gminy, od miejscowości Dobroń w kierunku południowo-wschodnim do wsi Róża, ciągnie się pas wydm parabolicznych i wałowych o zróżnicowanych wysokościach względnych od 3-18 m, stromych zboczach, których spadki często przekraczają 10%. Duże skupiska wydm znajdują się także na południe od wsi Barycz oraz na południe od wsi Mogilno Duże. Ukształtowanie powierzchni gminy bardzo silnie warunkuje jej układ funkcjonalno-przestrzenny a przewaga terenów o niewielkim nachyleniu stwarza predyspozycje dla rozwoju funkcji rolniczej, jak również rozwoju sieci osadniczej.
W dolinie Grabi rzeka przepływa przez południową część gminy na odcinku 10 km — ma krajobraz wciąż zbliżony do naturalnego i przez to ma być objęta ochroną prawną o regionalnej randze użytku ekologicznego.
Ze względu na podmiejski, zurbanizowany charakter gminy środowisko przyrodnicze w części najbardziej zurbanizowanej (Dobroń, Chechło) w wysokim stopniu pozbawione zostało cech naturalnych.
Te najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowe obszary są chronione przed narastającym wpływem antropopresji. W większości są one objęte ochroną prawną o randze obszarów chronionego krajobrazu.

Fauna i flora

Na terenie gminy Dobroń znajduje się 3463,04 ha lasów państwowych oraz 549,34 ha lasów prywatnych. Głównymi gatunkami lasotwórczymi w Lasach Państwowych są:

 • sosna – 93% powierzchni
 • brzoza – 3,2%powierzchni
 • modrzew – 1,3% powierzchni
 • dąb – 1,2% powierzchni

Głównymi gatunkami lasotwórczymi w lasach prywatnych są:

 • sosna – 78% powierzchni
 • brzoza – 12% powierzchni
 • olsza czarna – 8% powierzchni

 

Na terenie gminy Dobroń wyróżniono 13 typów siedliskowych w lasach państwowych i 8 typów siedliskowych w lasach prywatnych. W Lasach państwowych największą powierzchnię (76,0 %) zajmują siedliska boru świeżego, boru mieszanego świeżego i boru mieszanego wilgotnego. W lasach prywatnych 78,1 % powierzchni zajmuje bór świeży, bór suchy i bór mieszany wilgotny. W siedlisku boru suchego i świeżego, poziom wód gruntowych występuje poniżej l,5 m ppt. Przeważnie jest to siedlisko na glebach bielicowych wytworzonych z piasków. W wypadku boru mieszanego świeżego, woda gruntowa występuje na głębokości 1,5 – 2,0 m ppt, dominują gleby bielicowe lub brunatne zdegradowane. Bór mieszany wilgotny występuje na glebach bielicowych lub brunatnych zdegradowanych oraz na madach rzecznych. Poziom wód gruntowych występuje na głębokości 0,8 – 15, m ppt.

Na terenie gminy Dobroń wydzielono zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:

 • „Dolina Grabi” – w którym ochroną objęto zespoły łąkowe z unikalnymi gatunkami roślin oraz zbiorowiska leśne.
 • „Mogilno” – stanowiący ochronę wydmy z pokrywającym ją drzewostanem sosnowym, pełniącym funkcję lasu drzewochronnego.
 • „Dobroń” – zawierający śródleśny krajobraz wydm i torfowisk z cennymi zbiorowiskami roślinności torfowiskowej o różnym stadium sukcesji.

 

Na terenie leśnictwa Mogilno i Poleszyn bagna śródleśne i przyleśne uznano za użytki ekologiczne. Ochronę prawną wprowadzono w związku z potrzebą zachowania w stanie naturalnym ekosystemów bagiennych wraz z cennymi okazami flory i fauny.
Wśród pomników przyrody na terenie gminy ochroną objęto: dęby szypułkowe, grab zwyczajny, lipy drobnolistne, wiąz szypułkowy, klon zwyczajny oraz bagno, naturalne ekosystemy bagienne i zespoły przyrodniczo – krajobrazowe.
Fauna leśna na terenie gminy Dobroń jest dość bogata. Grupa zwierząt łownych reprezentowana jest przez jelenie, sarny, dziki, łosie i daniele. Zwierzyna drobna bytująca na tym terenie to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, słonki, kuny, borsuki, kaczki, czaple, piżmaki, łyski i jenoty.
Poza tym w ramach ogólnopolskiej inwentaryzacji bociana białego na terenie gminy Dobroń zlokalizowano 8 gniazd tego gatunku.

Warunki klimatyczne i krajobrazowe

Wg podziału klimatycznego Polski W. Okołowicza gmina Dobroń położona jest w strefie pośredniej między wpływami kontynentalnymi i oceanicznymi w środkowopolskim regionie klimatycznym. Ogólna charakterystyka tego regionu to:

 • średnia roczna temperatura około 7,6 °C
 • zima trwa średnio 80 dni, lato 98 dni
 • dni pogodnych w roku jest średnio 47, pochmurnych 151
 • średni roczny opad wynosi 517 mm
 • pokrywa śnieżna utrzymuje się 62 dni
 • okres wegetacyjny trwa około 215 dni (od początku kwietnia do początku listopada)

 

Na terenie gminy przeważają wiatry zachodnie (20% przypadków w skali rocznej) oraz północno-zachodnie i południowo-zachodnie. Ogółem wiatry wiejące z kierunku zachodniego stanowią około 45% przypadków i osiągają największe prędkości (około 4,6 m/s). Dość częste na terenie gminy są też wiatry wschodnie (około 10% przypadków).
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2023 13:25 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Urząd Gminy w Dobroniu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacje ogólne 1.0 25.01.2023 13:25 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}