W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Zambrów, dnia 16 lipca 2021r.
OR.2110.2.2021
 
Ogłsozenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 
1.      Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
2.      Określenie stanowiska: podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu.
3.      Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:        
1)      obywatelstwo polskie;
2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)      nieposzlakowana opinia;
5)      wykształcenie wyższe;
6)      dobra znajomość obsługi programów komputerowych pakietu MS Office (MS Word,
MS Exel).
4.       Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań
na danym stanowisku:
1)      znajomość przepisów dotyczących rejestracji pojazdów (Prawo o ruchu drogowym),
2)      znajomość przepisów dotyczących transportu drogowego (Ustawa o Transporcie drogowym),
3)      znajomość podstawowych regulacji aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w tym: ustawy o samorządzie powiatowym, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
4)      znajomość systemu CEP i CEK.
5)      doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w administracji publicznej,
6)      umiejętność pracy w zespole,
7)      umiejętność pracy pod presją czasu,
8)      umiejętność profesjonalnej obsługa klienta,
9)      umiejętność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia,
10)  kreatywność, samodzielność, komunikatywność.
5.        Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
1)         prowadzenie rejestracji stałej i czasowej pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep, motorowerów,
2)         wyrejestrowywanie pojazdów (stałe),
3)         czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu,
4)         kierowanie pojazdów na badania techniczne,
5)         wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, oznaczeń pojazdów
i ich wtórników,
6)         wymiany tablic rejestracyjnych (z powodu zniszczenia, utraty, kradzieży),
7)         wpisywanie do dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych adnotacji urzędowych,
8)         tworzenie indywidualnych teczek pojazdów,
9)         prowadzenie wykazów dokumentów komunikacyjnych, oznaczeń pojazdów oraz wydanych tablic rejestracyjnych w formie informatycznej, elektronicznej,
10)     prowadzenie wykazów tablic rejestracyjnych zwróconych w wyniku wymiany, wyrejestrowania lub przerejestrowania pojazdu,
11)     prowadzenie ewidencji dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez policję oraz ich wydawanie,
12)     niszczenie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku (sporządzanie protokołów zniszczenia),
13)     sporządzanie protokołów zniszczonych druków ścisłego zarachowania,
14)     nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu (nadwozia, podwozia, ramy) w przypadkach określonych w art. 66a ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie ewidencji z tym związanej,
15)     prowadzenie korespondencji w zakresie sprawdzania, potwierdzania oraz skreślania pojazdów
z ewidencji,
16)     przygotowywanie odpowiedzi na pisma dotyczące rejestracji pojazdów,
17)     wydawanie decyzji administracyjnych odmawiających rejestracji pojazdów,
18)     pobieranie obowiązujących opłat,
19)     prowadzenie postępowań w zakresie nakładania kar za niezawiadomienie w wymaganym terminie
o nabyciu lub zbyciu pojazdu,
20)     prowadzenie postępowań związanych z pojazdami usuniętymi z drogi (z Art. 130a P.R.D),
21)      pomoc w prowadzeniu nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z transportem drogowym
22)     prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem zadań na stanowisku pracy,
23)     wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
6.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1)         praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym, jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 40 godzin tygodniowo, 8 godzin na dobę;
2)         praca w pełnym wymiarze czasu pracy od 7.30 do 15.30;
3)         stanowisko pracy znajduję się w lokalu biurowym zlokalizowanym na I piętrze budynku administracyjno-biurowego, wyposażonym w urządzenia biurowe;
4)         budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym posiada windę dla osób niepełnosprawnych.
7.      Wymagane dokumenty:
1)      list motywacyjny;
2)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
4)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
6)      oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7)      oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
8)      oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (klauzula informacyjna zawarta w pkt 10 ogłoszenia);
9)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
8.      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.  
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (wyłonionych przez komisję), spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
9.      Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:
1)      składać w zamkniętych kopertach do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
lub
2)      przesłać pocztą do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 15.30 – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1,
z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu”
Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
10.  Dane osobowe - klauzula informacyjna.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
1)      Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe
w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
2)      kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym
w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: iodo@powiatzambrowski.com,
3)      cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze,
4)      informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
5)      okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),
6)      uprawnienia:
•    prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
•    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7)      podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
8)      inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
nie będą też profilowane.

 

     Starosta Zambrowski
Stanisław Władysław Ożlański

Materiały

Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie​_o​_naborze​_KD.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.07.2021 09:55 Urszula Kulesza
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ireneusz Ślesiński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 1.0 16.07.2021 09:55 Urszula Kulesza

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP