W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Klauzula Informacyjna

INFORMACJA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Powiat Zambrowski (administrator danych osobowych) zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) informuje, że na inspektora ochrony danych w Powiecie Zambrowskim (Starostwie Powiatowym w Zambrowie) została wyznaczona Pani Iwona Hećko-Umińska.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
nr telefonu: 22 350 01 40
e-mail: iodo@powiatzambrowski.com

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Starostwo Powiatowe w Zambrowie informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Starostwa Powiatowego w Zambrowie jest Powiat Zambrowski reprezentowany przez Starostę Zambrowskiego, z siedzibą w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Iwonę Hećko - Umińską, z którą można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@powiatzambrowski.com lub operatora pocztowego na adres:
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Starostwo Powiatowe w Zambrowie
  Fabryczna 3
  18-300 Zambrów
 3. Starostwo Powiatowe w Zambrowie może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach realizacji ustawowych zadań Powiatu Zambrowskiego lub Starosty Zambrowskiego określonych przepisami obowiązującego prawa, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO
  W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO
 4. Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postepowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Powiatu Zambrowskiego lub Starosty Zambrowskiego.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 7. Klient ma prawo żądać od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
   chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora (Powiat Zambrowski reprezentowany przez Starostę Zambrowskiego) narusza przepisy RODO – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
  • warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i wynika z przepisów prawa;
  • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Zambrowie.
 10. Dane nie będą profilowane ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnegocelu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Zambrowie.

  Starostwo Powiatowe w Zambrowie może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

{"register":{"columns":[]}}