W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatu Zambrowskiego

Starostwo Powiatowe w Zambrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatu Zambrowskiego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł.

Wyłączenia

 • wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, loga itp., mogą nie posiadać szczegółowego opisu (prace nad dostosowaniem wciąż trwają);
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-01-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Mioduszewska.
 • E-mail: promocja@powiatzambrowski.com
 • Telefon: 86 271 24 18

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.
Do budynku prowadzą 3 wejścia: jedno od ulicy Fabrycznej, 2 z tyłu budynku przy ulicy Fabrycznej. Przy głównym wejściu (od ulicy Fabrycznej) znajduje się tyflograficzny plan na stojaku z beaconem plus.
Do wejścia od ulicy Fabrycznej prowadzą: schody oraz podnośnik dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1, 2, 3.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na drugiej kondygnacji.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla oraz przy domofonach oznaczenia kontrastowe w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osoby uprawnione - klienci Starostwa Powiatowego w Zambrowie w celu załatwienia sprawy w Starostwie mogą skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Starostwie, kontaktując się z pracownikiem Sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, wymienionych w pkt 1, podając datę oraz godzinę wizyty w Starostwie oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia Starostwo zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Zambrowie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Materiały

Zarządzenie Nr 28.20 Starosty ws przyjęcia Planu działania
Zarządzenie​_Nr​_2820​_Starosty​_ws​_przyjęcia​_Planu​_działania.pdf 0.11MB
Plan działania na lata 2020-2021
Plan​_działania​_na​_lata​_2020-2021.pdf 0.28MB
Zarządzenie nr 2.2022 ws przyjęcia "Planu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024"
Zarządzenie​_nr​_22022​_w​_sprawie​_przyjęcia​_Planu​_działań​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_na​_lata​_2022​_2024.pdf 0.33MB
{"register":{"columns":[]}}