W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Zambrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Starostwa Powiatowego w Zambrowie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-15.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • multimedia nadawane na żywo
  • treści od innych podmiotów
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  1. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Mioduszewska, promocja@powiatzambrowski.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (86) 271 24 18 w. 138. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
Do budynku prowadzą 3 wejścia: jedno od ulicy Fabrycznej, 2 z tyłu budynku przy ulicy Fabrycznej
Do wejścia od ulicy Fabrycznej prowadzą: schody oraz podnośnik dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1, 2, 3.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz drugiej kondygnacji.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się ze Starostwem Powiatowym w Zambrowie (zwanym dalej "Starostwem") przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się: e-mail:  faks: 86 271 20 92
Osoby uprawnione - klienci Starostwa Powiatowego w Zambrowie w celu załatwienia sprawy w Starostwie mogą skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Starostwie, kontaktując się z pracownikiem Sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, wymienionych w pkt 1, podając datę oraz godzinę wizyty w Starostwie oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia Starostwo zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.
 
Załącznik do Zarządzenia Starosty Nr 28/2020
z dnia 20 października 2020 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.

 

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Terminy

1.

Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności

Administrator Systemów Informatycznych

Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Powiatu Zambrowskiego oraz na stronie internetowej www.powiatzambrowski.com

 informacji dotyczącej osób wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami

Wrzesień

2020

2.

Analiza stanu obiektów Starostwa Powiatowego w Zambrowie pod kątem dostosowania do potrzeb

osób ze szczególnymi potrzebami

Administrator Systemów Informatycznych

Sporządzenie deklaracji dostępności wynikającej z zapisów art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami

Marzec

2020

3.

Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Opracowanie planu działania o którym mowa w art.14 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami

Październik

2020

4.

Przedłożenie do zatwierdzenia Planu działania na rzecz

poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Koordynator

Zatwierdzenie przez Starostę Zambrowskiego Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Październik

2020

5.

Zapewnienie dostępności nagrań obrad Rady Powiatu osobom ze szczególnymi potrzebami

Wyznaczony pracownik Starostwa Powiatowego w Zambrowie

Transkrypcja dźwięku na tekst z nagrania obrad Rady Powiatu

na bieżąco,

w zależności

od potrzeb

6.

Dostosowanie strony internetowej i BIP do minimalnych wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

Wyznaczony pracownik Starostwa Powiatowego w Zambrowie

Wykonanie/wdrożenie nowej strony internetowej

na bieżąco,

w zależności

od potrzeb

7.

Zebranie danych do raportu zbiorczego

Koordynator

Zebranie danych do raportu zbiorczego

Marzec

2021

8.

Przygotowanie raportu zbiorczego

Koordynator

Przygotowanie raportu zbiorczego na podstawie zebranych informacji

Marzec

2021

9.

Przekazanie raportu zbiorczego

Koordynator

Przekazanie  Wojewodzie Podlaskiemu raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Marzec

2021

10.

Kampania informacyjna

Koordynator

Przygotowanie kampanii informacyjnej na temat dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

na bieżąco, przez cały okres