W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Budynek Starostwa Powiatowego w Zambrowie

 Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Postanowienia ogólne
 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz postanowieniami zawartymi w Programie Współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 - 2025, który  przyjęty został uchwałą Nr XIII/109/20 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 30 listopada 2020 r. 
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2021 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w w/w ustawie  realizacji zadań publicznych Powiatu Zambrowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:
 • w ramach działalności statutowej prowadzą działania  objęte konkursem,
 • dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań oraz odpowiednie zasoby rzeczowe,
 • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
II.   Rodzaj zadania

1. Wspieranie inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Powiatu Zambrowskiego i ich aktywizacja w dziedzinie kultury oraz kultywowanie tradycji.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2021 roku.
 1.  Na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego przeznacza się: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
IV. Termin i warunki składania ofert
 1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „ Konkurs ofert z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.” w nieprzekraczalnym terminie 41 dni od dnia ogłoszenia konkursu w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 127 w godzinach pracy urzędu tj. od 7 30 do 15 30 lub pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Zambrowie).
 2. Termin składania ofert upływa 31.03.2021 r. o godz. 1200. Oferty należ składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U. z 2018 r. poz. 873).

 3. Druki można pobierać w Starostwie Powiatowym w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 138 lub na stronie internetowej www.powiatzambrowski.com Bliższych informacji udziela Pani Marzena Mioduszewska pok. 138, tel. 86 271 24 18 wew. 138.
 4. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert

1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
2. Skład komisji konkursowej opiniującej oferty określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu Zambrowskiego.
3. Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:
 • możliwość realizacji zadania publicznego,
 • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
 • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
 • udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
 • planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 • analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w poprzednich latach z uwzględnieniem rzetelności,  terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
4. Wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu Zambrowskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową www.powiatzambrowski.com.

VI.  Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie powinno być wykonane  w okresie od 04.05.2021 r. do 30.11.2021 r.  
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. O ile zachodzi taka potrzeba, oferent, którego ofertę wybrano zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
 • sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego terminie określonym umową według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji

 1. Udzielenie zlecenia realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów ujętych w ofercie.
 2. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje zgodnie z art. 16 w/w ustawy i innych stosownych przepisów.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. Zarząd Powiatu Zambrowskiego może wybrać do realizacji zadania publicznego więcej niż jedną ofertę.
 5. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
VIII. Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Zarząd Powiatu Zambrowskiego w 2020 r. przyznał dotację w kwocie 20 000 zł.
W związku utrzymującym się na terenie RP stanu epidemii, wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku, po przeanalizowaniu możliwości realizacji zadań publicznych objętych konkursem, Zarząd Powiatu Zambrowskiego postanowił unieważnić powyższy otwarty konkurs ofert.
Starosta Zambrowski
Stanisław Władysław Ożlański

Materiały

Ogłoszenie
Ogłoszenie​_o​_konkursie​_-​_Kultura.doc 0.06MB
Wzór oferty realizacji zadania publicznego - kultura
Wzór​_oferty​_realizacji​_zadania​_publicznego.docx 0.05MB