W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2021 roku

Budynek Starostwa Powiatowego w Zambrowie

Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2021 roku

I. Postanowienia ogólne
 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz postanowieniami zawartymi w Programie Współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 - 2025, który  przyjęty został uchwałą Nr XIII/109/20 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 30 listopada 2020 r.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2021 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w w/w ustawie  realizacji zadań publicznych Powiatu Zambrowskiego w zakresie kultury fizycznej.
 3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:
 • w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
 • dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań oraz odpowiednie zasoby rzeczowe,
 • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 1. Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
II.   Rodzaj zadania
1. Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Zambrowskiego poprzez organizację zawodów sportowych.
III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2021 roku
 1. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przeznacza się: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
IV. Termin i warunki składania ofert
 1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „ Konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej w 2021 r.” w nieprzekraczalnym terminie 41 dni od dnia ogłoszenia konkursu  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 127 w godzinach pracy urzędu tj. od 7 30 do 15 30 lub pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Zambrowie).
 2. Termin składania ofert upływa 31.03.2021 r. o godz. 1200.
 3. Oferty należ składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Dz.U. z 2018 r. poz. 873).
 4. Druki można pobierać w Starostwie Powiatowym w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 138 lub na stronie internetowej www.powiatzambrowski.com Bliższych informacji udziela Pani Marzena Mioduszewska pok. 138, tel. 86-271 24 18 wew. 138.
 5. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert
 1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
 2. Skład komisji konkursowej opiniującej oferty określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu Zambrowskiego.
 3. Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:
 • możliwość realizacji zadania publicznego,
 • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
 • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
 • udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
 • planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 • analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w poprzednich latach z uwzględnieniem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu Zambrowskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową www.powiatzambrowski.com.
VI.  Termin i warunki realizacji zadania
 1. Zadanie powinno być wykonane  w okresie od 04.05.2021 r. do 30.11.2021 r.  
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. O ile zachodzi taka potrzeba, oferent, którego ofertę wybrano zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, 
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
 • sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego terminie określonym umową według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji
 1. Udzielenie zlecenia realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów ujętych w ofercie.
 2. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje zgodnie z art. 16 w/w ustawy i innych stosownych przepisów.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
VIII. Zarząd Powiatu Zambrowskiego w 2020 r. na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej przyznał dotację w kwocie 15 000 zł. W związku utrzymującym się na terenie RP stanu epidemii, wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku, po przeanalizowaniu możliwości realizacji zadań publicznych objętych konkursem, Zarząd Powiatu Zambrowskiego postanowił unieważnić powyższy otwarty konkurs ofert.
Starosta Zambrowski
Stanisław Władysław Ożlański

 

Materiały

Ogłoszenie
Ogłoszenie​_o​_konkursie​_-​_Sport.doc 0.06MB
Wzór oferty realizacji zadania publicznego - sport
Wzór​_oferty​_realizacji​_zadania​_publicznego​_.docx 0.05MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.02.2021 13:13 promocja@powiatzambrowski.com
Pierwsza publikacja:
19.02.2021 13:10 promocja@powiatzambrowski.com