W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaproszenia dla cudzoziemców

mapa cudzoziemiec

Przyjmowanie wniosków w sprawie wpisania zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń/wydawanie zaproszeń

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. poz. 637),
 • uchwała Nr XLVII-537/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.

Wykaz potrzebnych dokumentów:

Wymagane dokumenty w przypadku osób fizycznych ubiegających się o wpisanie zaproszenia do ewidencji:

 1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim.
 2. Dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wraz z informacją o miesięcznym wynagrodzeniu i rodzaju zawartej umowy (umowa na czas określony, nieokreślony), lub
 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku, lub
 • decyzja w sprawie waloryzacji emerytury lub renty.

W razie pokrywania powyższych kosztów wspólnie ze współmałżonkiem należy przedstawić zgodę współmałżonka na pokrywanie kosztów wraz z dokumentami potwierdzającymi środki finansowe *patrz wyżej.

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:
 • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych (w przypadku dołączenia do akt sprawy aktu własności tylko na działkę, należy dodatkowo dołączyć potwierdzenie oddania budynku do użytkowania lub decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości), lub
 • przydział lokalu spółdzielczego, lub
 • umowa najmu lokalu komunalnego (w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy załączyć tytuł prawny wynajmującego do tego lokalu oraz jego zgodę na zamieszkania przez zapraszanego cudzoziemca), lub
 • możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (np. rezerwacja hotelowa – rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację: kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).

Wymagane dokumenty w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

 1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim.
 2. Dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:
 • ostatnie rozliczenie z urzędem skarbowym dotyczące osiągniętych dochodów lub kopia aktualnego PIT-u wraz z dowodem nadania do urzędu, lub
 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku,
 • w przypadku karty podatkowej – zaświadczenie z urzędu skarbowego o wywiązaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa.
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:
 • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych,
 • przydział lokalu spółdzielczego,
 • umowa najmu lokalu komunalnego (w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy załączyć tytuł prawny wynajmującego do tego lokalu oraz jego zgodę na zamieszkanie przez cudzoziemca) lub
 • możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (np. rezerwacja hotelowa -  rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację: kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).
 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty w przypadku osoby prawnej (gdy zapraszającym jest osoba prawna, z przedmiotowym wnioskiem występuje osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym):

 1. Wypełniony wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim.
 2. Dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:  aktualny wyciąg z rachunku bankowego osoby prawnej z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do najmowego lokalu mieszkalnego (np.: akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa).
 4. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wymagane dokumenty w przypadku stowarzyszenia:

 1. Wypełniony wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim.
 2. Dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:
 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego osoby prawnej z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku.
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np.: akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa).
 2. Aktualny wypis z rejestru stowarzyszeń.

Dodatkowo do wniosku załącza się:

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 27,00 zł za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Opłata winna zostać uiszczona przez osobę zapraszającą (przelew lub przekaz pocztowy) w dniu złozenia wniosku na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pośrednictwem internetu jest honorowane pod warunkiem, że posiada informację, iż jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.

Kasy Starostwa nie przyjmują opłaty skarbowej za Zaproszenie.

Przy składaniu wniosku należy okazać dokument potwierdzający tożsamość składającego wniosek (np.: dowód osobisty, dokument podróży, karta pobytu).

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Spraw Obywatelskich Paszporty,
Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Wileńska 29A / pokój 0.13 / parter
telefon: 22 776-44-97 lub 22 346-11-45
adres e-mail: paszporty@powiat-wolominski.pl,

Gdziny przyjęć interesantów:

 • poniedziałki: 8.00 - 16.30
 • wtorki: 8.00 - 15.30
 • środy: 8.00 - 15,30
 • czwartki: 8.00 - 15.30
 • piątki: 8.00 - 14.30

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje:

Wniosek o wydanie zaproszenia może być złożony przez:

 • obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium,
 • cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA: pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy, chyba że przerwa była spowodowana:

 1. wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez niego pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 2. towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 1, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko, lub
 3. szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej niż 6 miesięcy, lub wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.

Zapraszający zobowiązany jest do pokrycia kosztów:

 • związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia,
 • podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

Wysokość środków, które powinien posiadać Zapraszający

Koszty związane z pobytem cudzoziemca, w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia:

 • co najmniej 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca w odniesieniu do zapraszającego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca dla każdej z tych osób,
 • gdy okres pobytu, na który zapraszany jest cudzoziemiec, jest krótszy niż miesiąc, zapraszający powinien posiadać środki finansowe, w wysokości, o której mowa powyżej, pomniejszonej proporcjonalnie w stosunku do liczby dni pobytu cudzoziemca,
 • gdy zapraszanym cudzoziemcem jest zstępny, wstępny lub małżonek zapraszającego, rodzic małżonka zapraszającego, rodzeństwo zapraszającego lub dziecko małżonka zapraszającego – co najmniej 200 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca (należy przedstawić dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa).

Koszty podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo koszty tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa, nie mniejsze jednak niż:

 • 200 zł – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
 • 500 zł – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub do państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub do Konfederacji Szwajcarskiej
 • 2 500 zł – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do innego państwa niż określone powyżej.

WAŻNE

 1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń przyjmowany jest z kompletem wymaganych dokumentów wymienionych w poz. „Wykaz potrzebnych dokumentów”.
 2. Pełnomocnictwo: złożyć wniosek oraz odebrać zaproszenie może pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do złożenia wniosku i/lub odbioru zaproszenia.
 3. W przypadku, gdy zapraszającym jest instytucja, z wnioskiem występuje osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym i tylko ta osoba jest uprawniona do odbioru zaproszenia.
 4. Oryginały dokumentów składanych w postaci kserokopii należy przedstawić do wglądu.
 5. Kserokopie dokumentów należy wykonać we własnym zakresie.
 6. Dokumenty w języku obcym należy przedkładać z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 7. W toku prowadzonego postępowania zapraszający może zostać wezwany do osobistego stawienia się w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia innych dokumentów, które pozwolą na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjęcie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego jak i słusznego interesu strony.

Wpisane do ewidencji zaproszeń zaproszenie jest ważne we wskazanym w nim okresie, na jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok.

 

Materiały

Wskazówki do wypełnienia wniosku
wskazowki​_wniosek​_2015.doc 0.29MB
Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
Wniosek​_zaproszenia​_2023.docx 0.09MB
Upoważnienie do złożenia wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
Upowaznienie​_-​_zlozenie​_wniosku.doc 0.02MB
Upoważnienie do złożenia wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz do odbioru zaproszenia
Upowaznienie​_-​_zlozenie​_wniosku​_i​_odbior​_zaproszenia.doc 0.03MB
Oświadczenie dotyczące udostępnienia lokalu
Oswiadczenie​_-​_lokal.docx 0.01MB
Oświadczenie dotyczące współfinansowania kosztów związanych z pobytem cudzoziemca
Oswiadczenie​_-​_koszty.doc 0.02MB
Klauzula informacyjna
Klauzula​_ZAPROSZENIA.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.06.2021 15:27 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator Biuletynu Informacji Publicznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zaproszenia dla cudzoziemców 12.0 04.05.2023 13:11 Dorota Romańczuk
Zaproszenia dla cudzoziemców 11.0 23.03.2023 14:31 Dorota Romańczuk
Zaproszenia dla cudzoziemców 10.0 23.03.2023 14:30 Dorota Romańczuk
Zaproszenia dla cudzoziemców 9.0 05.12.2022 08:39 Emilia Płachetko
Zaproszenia dla cudzoziemców 8.0 05.12.2022 08:31 Emilia Płachetko
Zaproszenia dla cudzoziemców 7.0 05.12.2022 08:26 Emilia Płachetko
Zaproszenia dla cudzoziemców 6.0 05.12.2022 08:24 Emilia Płachetko
Zaproszenia dla cudzoziemców 5.0 18.11.2022 10:05 Emilia Płachetko
Zaproszenia dla cudzoziemców 4.0 28.10.2022 14:09 Emilia Płachetko
Zaproszenia dla cudzoziemców 3.0 22.07.2022 13:25 Dorota Romańczuk
Zaproszenia dla cudzoziemców 2.0 30.06.2022 11:33 Emilia Płachetko
Zaproszenia dla cudzoziemców 1.0 22.06.2021 15:27 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}