W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Skargi i wnioski

WARUNKIOGÓLNE ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE POSTĘPOWANIE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

  1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

MIEJSCE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

 1. osobiście w kancelarii Urzędu – pokój nr 104
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego
 3. przez ePUAP – dokument potwierdzony profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym
 4. w formie dokumentu z podpisem elektronicznym na adres skrzynki e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie
mający siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
tel. 22 346-11-09;
e-mail:
kancelaria@powiat-wolominski.pl  

Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach 8-17, od wtorku do czwartku w godzinach 8-16, piątek: 8-15.

PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE SKARG I WNIOSKÓW

 • zagwarantowane Konstytucją prawo składania skarg i wniosków do organów władzy publicznej, w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej, ma każdy obywatel.
 • skargi są odformalizowanym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki w sprawach, w których nie ma możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego lub wystąpienia z powództwem do sądu.
 • Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeśli działa w granicach prawa. Skarżący lub wnioskodawca nie będzie mógł korzystać z tej ochrony, jeśli wniesione pismo (skarga, wniosek) będzie w rzeczywistości zniesławieniem, oszczerstwem lub zniewagą.
 • skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Wniesienie skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymaga jej zgody.
 • w skardze należy precyzyjnie określić zarzuty i żądania.
 • pisma w sprawach skarg i wniosków można przekazać do urzędu pocztą, w formie elektronicznej, faksem lub dalekopisem, a także mogą być wnoszone ustnie do protokołu, we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu.
 • skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisem § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania.
 • o tym, czy dane pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (np. tytuł: skarga, wniosek). Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, właściwy organ wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, do jego wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, iż nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 • organ załatwiający skargę (wniosek) powinien rozpatrzyć sprawę bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt, powinna być załatwiona w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Sprawy szczególnie skomplikowane załatwia się nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 • w razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w ciągu miesiąca, właściwy organ obowiązany jest zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie ich załatwienia.
 • skargi są załatwiane w samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się czynnością materialnotechniczną – zawiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 • zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 k.p.a.
 • w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

PRZEDMIOT SKARGI LUB WNIOSKU

  1. skarżyć możemy się w szczególności na:
 • zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników;
 • naruszenie praworządności lub interesu skarżących;
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

2. wnioski możemy składać w celu:

 • ulepszenia organizacji;
 • wzmocnienia praworządności;
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom;
 • ochrony własności;
 • lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

ORGANY WŁAŚCIWE DO ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Skargi należy składać do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Zgodnie z art. 229 k.p.a., jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

 1. rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa,
 2. organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest wojewoda lub organ wyższego stopnia,
 3. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2, jest rada gminy,
 4. zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2, jest rada powiatu,
 5. zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2, jest sejmik województwa,
 6. wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według k.p.a. jest właściwy minister, a w innych sprawach – Prezes Rady Ministrów,
 7. innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jest organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,
 8. ministra jest Prezes Rady Ministrów,
 9. konsula jest minister właściwy do spraw zagranicznych,
 10. organu centralnego i jego kierownika jest organ, któremu on podlega.

 

Starosta właściwy jest do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących zadań lub działalności wydziałów urzędu oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych staroście. 

Wnioski należy składać do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

W przypadku wątpliwości czy sprawa, którą zamierzamy skierować do Starosty/Rady Powiatu należy do jego kompetencji, można zwrócić się telefonicznie pod nr tel.: 22 346-11-09, gdzie otrzymamy wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie.

Jeżeli Urząd otrzymał skargę lub wniosek i nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni – przekazać skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając jednocześnie o tym skarżącego lub wnioskodawcę, albo wskazać mu właściwy organ.

TERMIN ODPOWIEDZI

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTU

 • z paczkomatu InPost (czynny 24/7), ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP - w formie dokumentu z podpisem elektronicznym
 • na adres e-mail - w formie dokumentu z podpisem elektronicznym
 • odbiór osobisty w Starostwie Powiatowym w Wołominie

 

Materiały

Wzór formularza skargi
Skarga.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}