W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i kartografii

Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 378/2021 z dnia 25.06.2021 r. o ustaleniu klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych w obrębie Pasek gmina Klembów

Materiały

Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 378/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.
decyzja​_klasyfikacyjna​_Pasek​_WGG66201620192012.pdf 0.15MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 1
Pasek1.pdf 6.55MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 2
Pasek2.pdf 10.56MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 3
Pasek3.pdf 12.18MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 4
Pasek4.pdf 10.66MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 5
Pasek5.pdf 8.20MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 6
Pasek06.pdf 11.40MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 7
Pasek07.pdf 10.77MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 8
Pasek08.pdf 11.68MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 9
Pasek09.pdf 9.91MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 10
Pasek10.pdf 9.96MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 11
Pasek11.pdf 12.17MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 12
Pasek12.pdf 8.86MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 13
Pasek13.pdf 9.48MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 14
Pasek14.pdf 7.22MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 15
Pasek15.pdf 6.40MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 16
Pasek16.pdf 6.50MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.08.2021 13:42 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Wołomiński reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. nieruchomość gruntowa położona w rejonie ulic Leszczyńskiej i Kurkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 52/1 obręb 0032. 32 m. Wołomin o  powierzchni 0,0056 ha, oraz

2. działka 101/1 obręb 0032. 32 m. Wołomin o powierzchni 0,0083 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00098111/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołominie w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej  zgodnie z art. 37 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzedni właściciele (pozbawienie praw do nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.) lub ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie sześciu tygodni od daty  wywieszenia wykazu i zaoferują cenę nieruchomości ustaloną w sposób określony w ustawie z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Powstańców 8/10 05-200 Wołomin Wydział Geodezji I piętro pokój nr 14 telefonicznie pod nr /22/346-12-04 bądź kierując korespondencje elektroniczną na adres e-mail: wgn@powiat-wolominski.pl.

Materiały

Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6810.14.2018.K.G.)
WGN6840142018KG​_ogłoszenie​_-​_sprzedaz​_nieruchomości​_Wołomin.pdf 0.12MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.08.2021 13:42 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w trybie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0020 Trojany, gmina Dąbrówka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 247/1

Materiały

Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
wszczecie​_trojany​_ogłoszenie.pdf 0.14MB
Skan ogłoszenia działka 247/1
SKM​_C36821072913531.pdf 0.05MB
Skan ogłoszenia działka 248/2
SKM​_C36821072913530.pdf 0.05MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.08.2021 13:42 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości, Dybów Kolonia działka nr 40/2

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) – dalej jako k.p.a, w związku z art. 73 ust. 1 i 3, art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 1990, ze zm.) zawiadamia, że zostały wszczęte postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Wołomiński, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie 0005 Dybów Kolonia, gmina Radzymin oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/2 o pow. 0,2852 ha, zajętej w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej nr 01130 relacji: Radzymin – Wiktorów – granica województwa – (Stary Kraszew).
W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności do w/w nieruchomości mogą składać wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa listownie na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura Placówka Zamiejscowa w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, za pośrednictwem poczty mailowej na adres pjanczuk@mazowieckie.pl lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl
Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Materiały

DYBÓW​_KOL​_40,2
DYBÓW​_KOL​_40,2.pdf 0.16MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.08.2021 13:42 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości, Dybów Kolonia działka nr 332

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) – dalej jako k.p.a, w związku z art. 73 ust. 1 i 3, art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 1990, ze zm.) zawiadamia, że zostały wszczęte postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Wołomiński, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie 0005 Dybów Kolonia, gmina Radzymin oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 332 o pow. 2,31 ha, zajętej w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej nr 01131 relacji: Helenów- Rżyska – granica województwa – (Stary Kraszew).
W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności do w/w nieruchomości mogą składać wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa listownie na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura Placówka Zamiejscowa w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, za pośrednictwem poczty mailowej na adres pjanczuk@mazowieckie.pl lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl
Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Materiały

DYBÓW​_KOL​_332
DYBÓW​_KOL​_332.pdf 0.16MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.08.2021 13:42 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 497/2021 z dnia 18.08.2021r. stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 327/2021 z dnia 08.062021r. ustalającej odszkodowanie za prawo własności nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 76/1, obręb 0023,23 miasto Wołomin
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia granic dz. ew. nr 497 obręb 0012-Rasztów, gm. Klembów i dz. ew. 969 obręb 0006-Kraszew Stary, gm. Klembów
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia granic dz. ew. nr 423 z obrębu 0012-Łysobyki, gm. Tłuszcz
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 313 z obrębu 0004 – Dzięcioły, gmina Tłuszcz
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 112 z obrębu 0025 – Zaścienie, gmina Dąbrówka
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 90 z obrębu 0019 – Ostrówek, gmina Dąbrówka
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 284/2 z obrębu 0014 – Mokra Wieś
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 436 z obrębu 0012 – Łysobyki, gmina Tłuszcz
obwieszczenie o wydaniu w dniu 1 września 2021 r., decyzji Nr 514/2021, znak: WGN.683.1.218.2017.MK o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość, położonej w powiecie wołomińskim oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11/1, obręb 0057, 5 – 14 Marki o powierzchni 0,0321 ha, która na podstawie Decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 27pz/2016 z dnia 14 września 2016 roku, znak: WAB.6740.14.19.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki” z mocy prawa stała się własnością Gminy Miasto Marki.
obwieszczenie o wydaniu w dniu 1 września 2021 r., decyzji Nr 513/2021, znak: WGN.683.1.262.2017.MK o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość, położonej w powiecie wołomińskim oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10/1, obręb 0057, 5 – 14 Marki o powierzchni 0,0241 ha, która na podstawie Decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 27pz/2016 z dnia 14 września 2016 roku, znak: WAB.6740.14.19.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki” z mocy prawa stała się własnością Gminy Miasto Marki.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Miasto Kobyłka, oznaczona w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna nr 35/3 i nr 36/1 obrębu 20,miasto Kobyłka,
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego ws. stwierdzenia nabycia prawa własności przez Powiat Wołomiński do nieruchomości położonych w gm. Poświętne
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego ws. stwierdzenia nabycia prawa własności przez Powiat Wołomiński do nieruchomości położonej w obrębie Ruda, gm. Radzymin
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego ws. stwierdzenia nabycia prawa własności przez Powiat Wołomiński do nieruchomości położonej w obrębie Stare Załubice, gm. Radzymin
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego ws. stwierdzenia nabycia prawa własności przez Powiat Wołomiński do nieruchomości położonej w obrębie Ostrowik, gm. Poświętne
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego dot. wydania decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte na własność Powiatu Wołomińskiego zgodnie z dec. ZRID 39PZ/2020 - Ossów-03, gmina Wołomin.
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego dot. wydania decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte na własność Powiatu Wołomińskiego zgodnie z dec. ZRID 39PZ/2020 - Ossów-03, gmina Wołomin.
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego dot. wydania decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte na własność Powiatu Wołomińskiego zgodnie z dec. ZRID 39PZ/2020 - Ossów-03, gmina Wołomin.
Zawiadomienie o wszczętym z urzędu postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, objętą decyzją Nr 10pz/2018 z dnia 20 marca 2018 r., znak: WAB.6740.14.72.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej- ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 353/1 obrębu 0010, Pasek, gmina Klembów, o powierzchni 42 m 2.
Decyzji Starosty Wołomińskiego nr 531/2021 z dnia 9 września 2021 o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w powiecie wołomińskim, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37/1, obręb 20, miasto Kobyłka o powierzchni 0,1483 ha, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Miasta Kobyłka, przeznaczonej na realizację inwestycji celu publicznego
Zawiadomienie Starosty o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie

Materiały

Decyzja 539
Decyzja​_539.pdf 0.28MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.08.2021 13:42 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Zawiadomienir Starosty o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie
Zawiadomienie Starosty o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 166 z obrębu 0004 – Jadwisin, gmina Strachówka
Zawiadomienie Starosty o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie
Zawiadomienie Starosty o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie

Materiały

Decyzja 543
Decyzja​_543.pdf 0.28MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.08.2021 13:42 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości położonych w gm. Tłuszcz przez Powiat Wołomiński
Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Wołomiński podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10 w Wołominie wywieszono na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Z przedmiotowym wykazem osoby zainteresowane mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Materiały

Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o sprzedaży nieruchomości
ogłoszenie​_sprzedaż​_gm​_Jadów.pdf 0.11MB
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w gm. Jadów
wykaz​_nieruchomości​_gm​_Jadów​_ocr.pdf 0.06MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.08.2021 13:42 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działki nr 276/4 w obrębie 0001 Adampol.
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 308, 309/2 z obrębu 0024 – Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-V.7570.193.2021.MW3

Materiały

193
193.pdf 0.08MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.08.2021 13:42 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Obwieszczenie o wydaniu decyzji SPN-V.7570.194.2021.KP

Materiały

194
194.pdf 0.05MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.08.2021 13:42 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wszczętym z urzędu postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, objętą decyzją Nr 32pz/2018 z 2 sierpnia 2018 r., znak: WAB.6740.14.25.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej na odcinku od pikietażu 0+275,00 do pikietażu 1+162,18 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 203/1 obrębu 0008, Lipka, gmina Klembów, o powierzchni 125 m 2
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 191/3 z obrębu 0018 – Strachówka, gmina Strachówka
Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działka nr 107 Wołomin
Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działka nr 273/8 Adampol
Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działka nr 143/19 i 144/6