W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Proszowickiego w 2024 r.

09.02.2024

Uchwała Nr 408/1505/2024
Zarządu Powiatu Proszowickiego

z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Proszowickiego w 2024r.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 22, art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) , art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały Nr LXI/408/2023 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 6 listopada 2023r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Proszowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, Zarząd Powiatu Proszowickiego, uchwala co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Proszowickiego w 2024 roku.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Proszowickiego w 2024 roku, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Proszowickiego w 2024 roku, zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Proszowicach na tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej Starostwa www.samorzad.gov.pl/web/powiat-proszowicki          

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 408/1505/2024
Zarządu Powiatu Proszowickiego
z dnia 9 lutego 2024 r.

ZARZĄD POWIATU PROSZOWICKIEGO ogłasza, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz uchwały Nr LXI/408/2023 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Proszowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU PROSZOWICKIEGO W 2024 ROKU

I Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z zakresu:  

1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
projekty edukacyjne realizowane przez różnorodne formy działań artystycznych i warsztatowych adresowane do różnych grup wiekowych,
wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 7000,00 zł

2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

a) wspieranie i upowszechnianie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych o charakterze ponadlokalnym,

b) organizacja konkursów poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów, o zasięgu powiatowym (ponadgminnym) skierowanych do uczniów zarówno szkół prowadzonych przez Powiat jak i gminy i organy niepubliczne,

c) wspieranie edukacji oraz innych działań integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem, edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez realizację programów profilaktycznych,

d) zapobieganie patologiom wśród młodzieży szkolnej, poprzez prelekcje, warsztaty, spotkania tematyczne, zajęcia edukacyjne,
wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 5000,00 zł

3. Ratownictwa i ochrony ludności:

organizacja turniejów lub zawodów wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, szeroko rozumianego ratownictwa,
wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 5 000,00 zł

4. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym,
wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 7000,00 zł

II Zasady przyznawania dotacji.

1. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Powiatu Proszowickiego.

2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w niniejszym ogłoszeniu.

a) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia  oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu,

b) wymagane załączniki do oferty:

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji;
aktualny statut organizacji;
w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów),
umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie.
c) organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,

gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

d) oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

3. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 31 marca 2024 roku, a zakończy się nie później niż 15 grudnia 2024 roku.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferent ma możliwość odstąpienia od realizacji zadania lub ma możliwość zrealizować je w zakresie odpowiadającym przyznanej dotacji. Wówczas zobowiązany jest do przedstawienia korekty planu i harmonogramu działań, opisów zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego oraz kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania. W niniejszym przypadku Organizacja może zmniejszyć inne środki finansowe ale musi zachować proporcje wskazane w ofercie.

6. Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zadania jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

III Warunki i termin realizacji zadania

1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu, umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

2. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Informacja na ten temat powinna znaleźć się w pkt III. 3 oferty pt. Opis zadania/Syntetyczny opis zadania).

3. Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie podpisanej z wybranym oferentem przed rozpoczęciem realizacji zadania.

4. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 1.

5. Otrzymanej dotacji oferent nie może przekazywać osobom trzecim.

6. Wymagany jest minimalny wkład po stronie oferenta na realizację projektu w wysokości 10% wkładu finansowego  (przeliczonego względem wnioskowanej dotacji).

7. Oferent, po otrzymaniu dotacji zobowiązuje się do zamieszczania wiadomości z zapisem „Współfinansowane ze środków Powiatu Proszowickiego” we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach i wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz logotypu Powiatu Proszowickiego na wszystkich materiałach i publikacjach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, ogłoszeniowych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

8. W terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania publicznego oferent przedkłada sprawozdanie z jego realizacji, sporządzone według wzoru dostępnego na stronie  internetowej Powiatu Proszowickiego www.samorzad.gov.pl/web/powiat-proszowicki                             

IV Termin i miejsce składania ofert

Oferty, można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie do 5 marca 2024 roku  (decyduje data wpływu do Starostwa) w Punkcie Obsługi Interesantów  Starostwa Powiatowego w Proszowicach ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice z dopiskiem na kopercie:
Powiat Proszowicki ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w 2024 r.” oraz  nazwa i adres oferenta.

V Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

1. Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty w ciągu 30 dni po upływie terminu ich składania.

2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów

formalnych:
a) złożenie oferty w niewłaściwym terminie,

b) złożenie oferty nieczytelnej lub na formularzu innym niż określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie Ustawy,

c) złożenie oferty bez wymaganych załączników,

d) złożenie oferty bez podpisów osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, złożenie załącznika/załączników do oferty (jeśli ewentualnie są wymagane) bez podpisu osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,

e) złożenie oferty, w której określono środki finansowe  własne,  na poziomie niższym niż 10% kosztu całkowitego zadania publicznego,

f) złożenie oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem.

3. Przy rozpatrywaniu ofert zlecający kierować się będzie następującymi   kryteriami:

1) ocenę możliwości realizacji zadania publicznego poprzez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie - 30 pkt

2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadanie publicznego, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - 20 pkt

3) ocenę proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadania publiczne - 10 pkt

4) w przypadku zlecania realizacji zadania w formie wspierania wykonywania zadania publicznego, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego -15 pkt

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 cytowanej ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków -15 pkt

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały  zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków -10pkt.

4. Dotację mogą otrzymać oferty, które uzyskały średnią liczbę punktów przyznaną przez Komisje nie mniejszą niż 51 pkt. Minimalną średnią liczbę punktów, która kwalifikuje do otrzymania dotacji, wynikającą z prac Komisji, ustala się na 51 punktów. Maksymalna średnia liczba punktów jaką oferta może uzyskać wynikająca z prac Komisji ustala się na 100 punktów. Dotację mogą otrzymać tylko te organizacje, których oferty według kolejności otrzymały najwyższą liczbę punktów. Oznacza to, że nie wszystkie oferty które uzyskały średnią liczbę punktów przyznaną przez Komisję, nie mniejszą niż 51, uzyskują dotację z budżetu Powiatu Proszowickiego.

4. Ostateczną decyzję o udzieleniu i wysokości dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Proszowickiego w formie uchwały.

VI Zadania zrealizowane i wysokość dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z budżetu Powiatu Proszowickiego w 2023 roku.

Wnioskodawca organizator

Rodzaj zadań

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Stowarzyszenie „Przyszłość”
Niegardów 57,
32-104 Koniusza

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

Otwarci na kulturę – organizacja koncertów Orkiestry Dętej „Przyszłość” z Niegardowa wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

3000,00

Towarzystwo Turystyki Regionalnej Proszowice ul. 3 Maja 14
32-100 Proszowice

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Jesienny piknik strzelecki i zwyczaje babiego lata

1250,00

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Proszowicach
ul. Kopernika 7, 32-100 Proszowice

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Rajd Rowerowy z okazji 229 rocznicy Bitwy pod Racławicami

1250,00

 RAZEM

5500,00

VII Informacje dodatkowe.

Po zakończeniu postępowania w sprawie przydzielania dotacji na realizację powyższych zadań jego wyniki zostaną podane na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Proszowicach na stronie internetowej www.samorzad.gov.pl/web/powiat-proszowicki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Materiały

UchwalaNr40815052024ogloszenieokonkursie​_
UchwalaNr40815052024ogloszenieokonkursie​_.pdf 0.71MB
Formularz​_oferta​_pożytek​_publiczny
Formularz​_oferta​_pożytek​_publiczny.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}