W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacje o wydziałach

Wydział Architektury i Budownictwa

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w zakresie:
  • zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska;
  • zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych;
  • zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kontrola wykonania projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane oraz przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego);
 • opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
 • prowadzenie rejestrów wniosków pozwoleń na budowę i rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą prawo budowlane;
 • przyjmowanie zgłoszeń o budowie obiektów oraz wykonywaniu robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę;
 • wydawanie decyzji zobowiązujących do uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
  • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
  • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
  • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
  • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich;
 • przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego, wydawanie pozwoleń na rozbiórkę na wniosek inwestora;
 • wydawanie pozwoleń na budowę, przenoszenie pozwolenia na budowę na innego inwestora oraz orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę;
 • wydawanie decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych;
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu niż mieszkalny;
 • wydawanie dzienników budowy.
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Obywatelskich

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

W zakresie edukacji:

 • prowadzenie spraw szkół ponadpodstawowych oraz poradni psychologiczno - pedagogicznej;
 • zakładanie nowych placówek, przekształcanie ich, łączenie w zespoły;
 • sprawdzanie zgodności z prawem projektów statutów placówek oświatowych;
 • kontrola i przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówki oświatowej;
 • ustalanie planów sieci publicznych szkół ponadpodstawowych;
 • sprawowanie nadzoru nad placówkami w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
 • nadzór nad danymi statystycznymi szkół i placówek oświatowych;
 • sprawdzanie naliczeń subwencji oświatowej;
 • występowanie w sprawach związanych z finansowaniem zadań oświatowych;
 • wynagradzanie, nagradzanie i ocena pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek
 • oświatowych;
 • przeprowadzanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego;
 • kierowanie uczniów do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych;
 • likwidacja placówki publicznej;
 • prowadzenie ewidencji placówek niepublicznych;
 • dokonywanie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych, wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub wykreśleniu z ewidencji;
 • nadawanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej;
 • wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień szkoły publicznej, szkole niepublicznej;
 • dotowanie placówek niepublicznych;
 • tworzenie regulaminów dodatków płacowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu;
 • monitorowanie przebiegu rekrutacji i egzaminów;
 • wymiana młodzieży oraz prowadzenie przedsięwzięć umożliwiających kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, uzupełnianie wiedzy i umiejętności;
 • dofinansowanie szkoleń dla pracowników szkół i placówki oświatowej;
 • przygotowywanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat.

 

W zakresie kultury i ochrony dóbr kultury:

 • zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
 • kontrolowanie i ocena realizacji zadań zleconych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pod względem stanu ich realizacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonania oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na ich realizację;
 • współpraca z ośrodkami kultury oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność kulturalną;
 • prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków;
 • umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów;
 • wydawanie decyzji o zabezpieczeniu zabytku w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia;
 • organizowanie i prowadzenie spraw powiatowej biblioteki publicznej.

 

W zakresie kultury fizycznej:

 • zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
 • kontrola i ocena realizacji zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu pod względem stanu ich realizacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonania oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na ich realizację;
 • udział w organizacji przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym;
 • wspieranie programów sportowych, mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i form aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 • promowanie działalności sportowej i rekreacyjnej Powiatu i jego gmin;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność sportową;
 • prowadzenie kalendarza imprez sportowych Powiatu.

 

W zakresie turystyki:

 • zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań w zakresie upowszechniania turystyki wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
 • kontrola i ocena realizacji zadań zleconych w zakresie turystyki pod względem stanu ich realizacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonania oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na ich realizację;
 • współpraca z gminami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i rozwoju turystyki;
 • promowanie atrakcji turystycznych i przyrodniczych na terenie Powiatu poprzez wydawnictwa, oznakowanie i tworzenie tras krajoznawczych.

 

W zakresie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych: wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa w porozumieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

 

W zakresie prawa o stowarzyszeniach:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
 • występowanie do władz stowarzyszeń o zaprzestanie działalności niezgodnej z prawem lub postanowieniami statutu;
 • wydawanie decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej;
 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich terenowych jednostek organizacyjnych, nie prowadzących działalności gospodarczej;
 • rejestracja stowarzyszeń zwykłych oraz prowadzenie ewidencji tych stowarzyszeń.

 

W zakresie ustawy o fundacjach:

 • występowanie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona;
 • występowanie do sądu z wnioskiem o uchylenie uchwały zarządu fundacji, w tym o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy w przypadkach określonych w ustawie o fundacjach;
 • wyznaczanie terminu do usunięcia uchybień w działalności zarządu fundacji a także żądaniem dokonania zmiany zarządu fundacji, w przypadkach określonych w ustawie o fundacjach;
 • występowaniem do sądu z wnioskiem o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego w przypadkach określonych w ustawie o fundacjach;
 • występowanie do sądu z wnioskiem o likwidację fundacji w przypadkach określonych w ustawie o fundacjach.

 

 • W zakresie promocji Powiatu:
 • organizacja akcji i imprez o charakterze promocyjnym oraz udział w targach i wystawach krajowych;
 • współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w celu rozwoju i promocji;
 • inicjowanie, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie;
 • przygotowywanie i zamieszczanie tekstów promocyjnych w katalogach, albumach, czasopismach, stronach i portalach internetowych;
 • nadzór w zakresie wykorzystania symboli powiatowych zgodnie z zasadami określonymi przez Radę;
 • koordynowanie działań wydawniczych dotyczących promocji Powiatu;
 • przygotowywanie i wdrażanie projektów pozainwestycyjnych związanych z promocją Powiatu;
 • współpraca z mediami w zakresie promocji Powiatu;
 • redakcja strony internetowej Powiatu;
 • organizacja uroczystości powiatowych.
Geodeta Powiatowy, Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

W zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:

• sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze przetargowej i bezprzetargowej zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami;
• przekazywanie nieruchomości na cele szczególne oraz dokonywanie obrotu nieruchomościami (np. zamiana, darowizna, zrzeczenie się, najem, dzierżawa, użyczenie, użytkowanie);
• oddawanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd oraz stwierdzanie wygaśnięcia trwałego zarządu;
• naliczanie i aktualizowanie opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego oraz prawa trwałego zarządu;
• orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości oraz o zwrocie wypłaconego odszkodowania lub nieruchomości zamiennej;
• orzekanie o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości;
• wydawanie w drodze decyzji zezwoleń na zajęcie nieruchomości w celu ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości;
• ustalanie w drodze decyzji odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe;
• przekształcanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
• dokonywanie regulacji stanu prawnego nieruchomości (m.in. dziedziczenie ustawowe Skarbu Państwa, współwłasność, oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa ich posiadaczom spełniającym przesłanki ustawy o gospodarce nieruchomościami);
• występowanie do sądów powszechnych z wnioskami o regulację ksiąg wieczystych (m.in. wpis prawa własności, założenie księgi wieczystej, o wpis lub wykreślenie wzmianki o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego, wpis lub wykreślenie hipoteki);
• osobie, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu, w myśl dotychczasowych przepisów, na jej wniosek przyznanie nieodpłatnie własność tej działki;
• osobie, której przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu, w myśl dotychczasowych przepisów, na jej wniosek przyznanie nieodpłatnie własność działki obejmującej budynki, w których znajdują się ten lokal i te pomieszczenia, o powierzchni niezbędnej do korzystania z tych budynków;
• orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości na obszarze Powiatu;
• regulacje prawne nieruchomości objętych reformą rolną;
• regulacja ksiąg wieczystych;
• prowadzenie postępowań związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów;
• komunalizacja nieruchomości.

W zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu oraz własność Skarbu Państwa:

• wykonywanie obowiązków zarządcy nieruchomościami;
• dokonywanie obrotu zarządzanymi nieruchomościami w tym w szczególności najmem, dzierżawą, sprzedażą i użyczeniem;
• wykonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
• opracowywanie planów uzasadnionego inwestowania w nieruchomości;
• monitorowanie kosztów utrzymania nieruchomości;
• inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu zmniejszanie kosztów utrzymania nieruchomości;
• nadzorowanie trwałych zarządców nieruchomości Powiatu.

W zakresie prowadzenia katastru (ewidencji gruntów i budynków):

• prowadzenie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków;
• wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli/władających - wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków;
• udostępnianie kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej oraz innych materiałów zasobu na wniosek;
• zapewnienie gminom nieodpłatnego dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków;
• wydawanie zaświadczeń do ZUS / KRUS / Zakładu pracy / Sądu, o posiadanych gruntach rolnych;
• udzielanie informacji na podstawie prowadzonych i posiadanych baz danych na żądanie organów podatkowych, urzędów skarbowych, policji, prokuratury, sądów, KRUS, ZUS, banków, rzeczoznawców, komorników;
• prowadzenie elektronicznego rejestru cen nieruchomości;
• udzielanie informacji z rejestru cen nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym;
• prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmian w ewidencji gruntów i budynków;
• prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

• udostępnianie materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych;
• kontrolowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do zasobu geodezyjnego pod względem formalno-prawnym oraz nadawanie odpowiednich klauzul;
• prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych dotyczących obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000;
• wprowadzanie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków;
• prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu „powiatowa baza GESUT”;
• zakładanie osnów szczegółowych;
• koordynacja projektowanych sieci i przyłączy uzbrojenia terenu.

Materiały

Wniosek o zmianę w EGiB
Wniosek​_o​_zmianę​_w​_EGiB.docx 0.06MB
Wniosek o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntow
Wniosek​_o​_zmianę​_gleboznawczej​_klasyfikacji​_gruntow.doc 0.04MB
Wniosek o założenie konta w Web-EWID (ARiMR, GMINA)
Wniosek​_o​_założenie​_konta​_w​_Web-EWID​_(ARiMR,​_GMINA).docx 0.02MB
Wniosek o założenie konta w Web-EWID ( Rzeczoznawca, Komornik, Projektant, Interesant, Przedstawiciel Branży)
Wniosek​_o​_założenie​_konta​_w​_Web-EWID​_(​_Rzeczoznawca,​_Komornik,​_Projektant,​_Interesant,​_Przedstawiciel​_Branży).docx 0.02MB
Wniosek o założenie konta w Portalu Geodety
WniosekozałożeniekontawPortaluGeodety.docx 0.02MB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_posiadaniu​_gospodarstwa​_rolnego.docx 0.06MB
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z EGiB
Wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_i​_wyrysu​_z​_EGiB.xlsx 0.04MB
Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych przyłączy uzbrojenia terenu
Wniosek​_o​_uzgodnienie​_usytuowania​_projektowanych​_przylaczy​_uzbrojenia​_terenu.pdf 0.11MB
Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Wniosek​_o​_uzgodnienie​_usytuowania​_projektowanej​_sieci​_uzbrojenia​_terenu.pdf 0.11MB
Wniosek o udostępnienie materiałów z PZGiK
Wniosek​_o​_udostepnienie​_materialow​_z​_PZGiK.xlsx 0.04MB
Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Ekodoradca)

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

W zakresie wynikającym z ustawy – prawo ochrony środowiska:

 • wydawanie pozwoleń:
  • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
  • na wytwarzanie odpadów;
  • na emitowanie hałasu do środowiska oraz orzekanie o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu w/w pozwoleń;
 • przygotowywanie ocen warunków akustycznych w środowisku;
 • przygotowywanie powiatowego programu ochrony środowiska podlegającego zatwierdzeniu przez Radę;
 • nakładanie obowiązków pomiarowych związanych z niektórymi sposobami korzystania ze środowiska;
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko; z możliwością ustalania warunków eksploatacji dla tej instalacji;
 • tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia naruszania przepisów o ochronie środowiska oraz negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • wydawanie decyzji o obowiązku i warunkach rekultywacji powierzchni ziemi, na której występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu;
 • ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska;
 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów informacji o środowisku i jego ochronie oraz ich udostępnianie;
 • kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty;
 • sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, zobowiązywanie prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
 • prowadzenie postępowań kompensacyjnych;
 • wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
 • wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w zakresie scaleń gruntów;
 • postępowania zintegrowane.

W zakresie gospodarki wodnej:

 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad spółkami wodnymi;
 • ustalanie stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych.

W zakresie rybactwa śródlądowego:

 • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
 • wydawanie zezwoleń na przegradzanie rybackimi narzędziami połowowymi łożyska wody płynącej i ustawianie narzędzi połowowych na wodach żeglownych;
 • rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb;
 • prowadzenie rejestru sprzętu pływającego.

W zakresie leśnictwa:

 • załatwianie spraw związanych z comiesięcznymi wypłatami ekwiwalentu pieniężnego za przeznaczenie gruntu rolnego pod zalesienie i prowadzenie uprawy leśnej;
 • nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa realizowanym przez kontrolę zadań zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasu oraz wynikającym z ustawy o lasach w zakresie ochrony, pielęgnacji, pozyskiwania drewna i jego cechowania;
 • ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów, które nie posiadają planów urządzenia;
 • zlecanie wykonania planów urządzenia lasu i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych do tych planów po ich wykonaniu.

W zakresie prawa łowieckiego:

 • wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców;
 • wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego;
 • wydawanie decyzji w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej;
 • ustalanie czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich;
 • przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania na nieruchomościach należących do osób fizycznych;
 • wydawanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia.

W zakresie gospodarowania odpadami:

 • wydawanie zezwoleń na zbieranie/przetwarzanie odpadów;
 • wydawanie decyzji cofających, bez odszkodowania, zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie odpadów;
 • gospodarowanie odpadami z wypadków;
 • wydawanie przedsiębiorcom prowadzącym punkt zbierania pojazdów zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów;
 • wzywanie prowadzącego zbieranie/przetwarzanie odpadów do niezwłocznego zaniechania naruszeń pod rygorem cofnięcia zezwolenia bez odszkodowania.

W zakresie ochrony przyrody:

 • zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów z gruntów będących własnością gmin;
 • prowadzenie rejestru zwierząt, których przewóz poza granice państwa podlega ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej.

W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

 • wydawanie koncesji na wydobywanie złóż kopalin nieobjętych prawem własności górniczej na powierzchni nie przekraczającej 2 ha, wydobywanych metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w ciągu roku i bez użycia środków strzałowych;
 • zatwierdzanie projektów robót geologicznych;
 • przyjmowanie dokumentacji geologicznych;
 • sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji;
 • ustalanie opłaty eksploatacyjnej w wypadku wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji bądź z jej naruszeniem;
 • prowadzenie archiwum geologicznego;
 • inwentaryzowanie i bilansowanie zasobów:
  • złóż kopalin nieobjętych prawem własności górniczej,
  • wód podziemnych.

W zakresie ochrony gruntów rolnych i gospodarki gruntami rolnymi:

 • orzekanie w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
 • naliczanie opłat i kar związanych z realizacją ustawy o ochronie gruntów rolnych;
 • prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, w tym ustalanie w drodze decyzji kierunku i terminu rekultywacji gruntów oraz uznawanie rekultywacji za zakończoną;
 • prowadzenie rejestrów gruntów wyłączonych z produkcji rolnej.

W zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

 • wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przez prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
 • wzywanie prowadzącego punkt zbierania pojazdów do niezwłocznego zaniechania naruszeń przepisów ustawy.

W zakresie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:

 • wydawanie zezwoleń na udział we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
 • dokonywanie co najmniej raz na 5 lat analizy wydanego zezwolenia na udział we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 

W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:

 • uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy;
 • uzgadnianie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Powiatu Proszowickiego.

W zakresie transportu kolejowego: wydawanie, na wniosek zarządcy, decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.

W zakresie ubezpieczenia rolników: prowadzenie spraw dotyczących uprawnienia Starosty do przeprowadzania kontroli zawarcia obowiązkowych umów ubezpieczenia OC rolników i ubezpieczenia budynków, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

W zakresie zadań wynikających z wdrażania i realizacji działań dla klimatu i środowiska:

 • realizacja obowiązków wynikających z realizacji Projektu LIFE EKOMALOPOLSKA, zgodnie z obowiązującymi regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
 • skuteczne wdrażanie działań określonych w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii, Programie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego;
 • współtworzenie strategii na rzecz działań w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu:
  • opracowywanie strategicznych dokumentów i planów zarządzania energią i klimatem będących w kompetencjach Powiatu;
  • w ramach współpracy na poziomie lokalnym wsparcie gmin w opracowaniu, aktualizacji i integracji gminnych dokumentów strategicznych;
 • pomoc w osiąganiu celów Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego:
  • wsparcie gmin w realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza;
  • koordynacja działań gmin w zakresie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (dalej OZE) i budownictwa energooszczędnego;
  • współpraca z gminami i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego;
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk gmin na obszarze Powiatu;
  • inicjowanie wspólnych działań, projektów i akcji edukacyjnych w gminach (w zakresie ochrony powietrza i klimatu, promocji OZE, promocji zrównoważonego transportu);
  • doradztwo dla gminnych Ekodoradców w zakresie wykorzystania OZE i budownictwa energooszczędnego;
  • wsparcie techniczne gmin w zakresie wdrażania neutralności klimatycznej dla szkół i budynków użyteczności publicznej;
  • wsparcie w prowadzeniu działań edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza i klimatu, promocji OZE, promocji zrównoważonego transportu;
 • nadzór nad inwentaryzacją emisji gazów cieplarnianych w powiatach i inwentaryzacja źródeł ogrzewania i instalacji odnawialnych źródeł energii we współpracy z gminami (w tym organizacja spotkań w celu dokonania pełnej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie Powiatu);
 • identyfikacja budynków publicznych zarządzanych przez Powiat w celu poprawy efektywności energetycznej, montażu instalacji OZE i innych środków, które uczynią je neutralnymi dla klimatu;
 • ubieganie się o zewnętrzne finansowanie dla Powiatu na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie ochrony klimatu i powietrza (w obszarach podlegających kompetencjom Powiatu) i udzielanie pomocy gminom (w obszarach wchodzących w zakres kompetencji gmin) we wdrażaniu środków przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu określonych w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii oraz Małopolskim Programie Ochrony Powietrza;
 • prowadzenie lokalnych akcji edukacyjno – informacyjnych w zakresie ograniczenia zmiany klimatu, promowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, budownictwa niskoemisyjnego, zrównoważonego transportu, zrównoważonej gospodarki wodnej i odpadowej oraz środków dostosowania do zmian klimatu oraz współpraca przy ich realizacji z gminami na terenie Powiatu;
 • organizacja regularnych spotkań, warsztatów z gminami w celu stworzenia przestrzeni do identyfikacji potrzeb i dzielenia się doświadczeniem;
 • współpraca z władzami Powiatu w prowadzeniu skutecznej polityki klimatyczno – energetycznej oraz poprawy jakości powietrza- dostarczenie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz powiatu i gmin;
 • zapewnienie urzędnikom gminnym konsultacji w zakresie: OZE i budynków energooszczędnych, rozwoju usług transportu publicznego na poziomie gminnym i ich integracji na szczeblu powiatowym, neutralności klimatycznej budynków publicznych, zrównoważonego rolnictwa, zrównoważonego zużycia wody i gospodarki odpadami a także źródła finansowania wyżej wymienionych działań;
 • współpraca z zainteresowanymi stronami: innymi władzami powiatowymi i gminnymi, przedsiębiorstwami, grupami opiniotwórczymi, lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotnicza Strażą Pożarną, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi;
 • współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną klimatu i powietrza;
 • monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach realizacji projektu, rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem projektu;
 • zarządzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do doradcy ds. klimatu i środowiska (Ekodoradcy) w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami;
 • przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu Zarządzającego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego;
 • stała współpraca z Zespołem Zarządzającym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Centrum Kompetencji;
 • przekazywanie Zespołowi Zarządzającemu oraz władzom Powiatu informacji na temat ewentualnych odnotowanych przypadków materializacji ryzyka, których monitorowanie zostało mu powierzone.
Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

W zakresie obsługi Zarządu i Starosty:

 • nadzór nad obsługą organizacyjną i protokolarną posiedzeń Zarządu;
 • koordynacja prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu;
 • nadzór nad prowadzeniem rejestru uchwał Zarządu;
 • prowadzenie rejestrów zarządzeń Starosty, udzielonych upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw;
 • zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z korespondencją Starosty i Zarządu z Radą w zakresie opiniowania projektów uchwał Rady przygotowanych przez Zarząd, ustalania treści odpowiedzi na wnioski komisji Rady, interpelacje i zapytania kierowane do Zarządu i innych spraw związanych ze współpracą między Zarządem i Radą;
 • opracowanie sprawozdań z działalności Zarządu w tym z wykonania uchwał podjętych przez Radę;
 • prowadzenie rejestru statutów i regulaminów jednostek organizacyjnych Powiatu;
 • prowadzenie centralnego rejestru umów i porozumień zawieranych przez Powiat i Starostwo z wyłączeniem umów ze stosunku pracy;
 • przygotowywanie spotkań z udziałem Starosty i Zarządu Powiatu, organizowanie wizyt osobistości życia publicznego wraz z obsługą protokolarną tych wizyt;
 • bieżące analizowanie informacji, publikacji prasowych związanych z pracą samorządu powiatowego;
 • przygotowywanie i opracowywanie w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami materiałów informacyjnych dla Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu;
 • prowadzenie sekretariatu Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu;
 • przyjmowanie zgłoszeń do rejestru korzyści;
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami.

W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:

 • opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Starostwa i jego nowelizacji;
 • opracowywanie innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania Starostwa;
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących struktury komórek organizacyjnych Starostwa; powiatowych jednostek organizacyjnych lub zmian mających wpływ na organizację i funkcjonowanie Starostwa;
 • zapewnienie obsługi prawnej Starostwa;
 • inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
 • wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 • prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania;
 • obsługa apteczki pierwszej pomocy oraz udzielanie pierwszej pomocy.

W zakresie skarg, wniosków i petycji:

 • prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji kierowanych do Starosty i Zarządu;
 • monitorowanie terminowego rozpatrywania przez właściwe komórki organizacyjne skarg, wniosków i petycji;
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej skarg, wniosków i petycji.

W zakresie obsługi interesantów:

 • prowadzenie biura obsługi interesantów;
 • prowadzenie obsługi kancelaryjnej Starostwa;
 • koordynacja realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa i współpraca z archiwum państwowym.

W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:

 • administrowanie pomieszczeniami Starostwa;
 • wykonywanie działań związanych z obsługą i funkcjonowaniem Starostwa;
 • utrzymanie czystości, zaopatrzenia w sprzęt i materiały biurowe;
 • prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;
 • gospodarowanie taborem samochodowym.

W zakresie obsługi informatycznej:

 • planowanie rozwoju informatyzacji Starostwa;
 • administrowanie i zarządzanie systemami informatycznymi używanymi w Starostwie;
 • administrowanie i zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną;
 • realizacja i nadzór nad zakupem sprzętu informatycznego i oprogramowania;
 • zapewnienie ochrony systemów informatycznych i sieci teleinformatycznej.

W zakresie ochrony danych osobowych:

 • współpraca z Inspektorem Ochrony Danych (dalej: IOD) sprawującym swoją funkcję w ramach umowy cywilnoprawnej;
 • prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych;
 • współpraca z IOD przy opracowaniu i aktualizacji dokumentacji w zakresie danych osobowych;
 • sprawowanie funkcji administratora systemów informatycznych.

W zakresie dostępu do informacji publicznej:

 • administrowanie urzędowym publikatorem teleinformatycznym - Biuletynem Informacji Publicznej (dalej: BIP);
 • zasady opracowywania i przekazywania informacji podlegających publikacji w BIP określa Starosta w zarządzeniu.

W zakresie kontroli:

 • prowadzenie książki kontroli;
 • współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi;
 • współpraca z pracownikami merytorycznymi Starostwa w zakresie będącym przedmiotem kontroli;
 • opracowywanie planów kontroli i sprawozdań z ich realizacji;
 • kontrola realizacji wniosków pokontrolnych;
 • przekazywanie Zarządowi protokołów z przeprowadzonych kontroli;
 • wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w Powiecie Proszowickim na polecenie Zarządu Powiatu.

Zapewnienie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wydział Finansowo-Księgowy

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • realizacja dochodów i wydatków na podstawie budżetu Powiatu;
 • realizacja dochodów Skarbu Państwa oraz windykacja tych należności;
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu wraz z oceną wykorzystania środków finansowych;
 • analiza projektów budżetów jednostek organizacyjnych, przygotowywanie projektu budżetu Powiatu;
 • obsługa finansowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi, izbą skarbową;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, przeprowadzania inwentaryzacji i ochrony wartości pieniężnych;
 • przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji;
 • kontrola wykonania planów finansowych;
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i nadzorowanie jej przestrzegania;
 • rozliczanie wykorzystania środków finansowych z funduszy UE i innych źródeł krajowych i zagranicznych;
 • prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
 • prowadzenie dokumentacji płacowej, naliczanie wynagrodzeń i należnych obciążeń od umów zleceń i umów o dzieło;
 • naliczanie, pobieranie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz pracownicze plany kapitałowe;
 • sporządzanie dokumentacji wymaganej dla ustalenia wysokości kapitału początkowego;
 • prowadzenie kontroli wykorzystywania środków publicznych przekazywanych z budżetu Powiatu;
 • kontrola realizacji ustaw i innych aktów prawnych w zakresie działalności finansowej w jednostkach podlegających kontroli;
 • współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi;
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli;
 • przygotowywanie wniosków pokontrolnych;
 • kontrola realizacji wniosków pokontrolnych;
 • przekazywanie Zarządowi protokołów z przeprowadzonych kontroli i audytów.
Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Do zakresu działania Referatu należy w szczególności:

 1. W zakresie kwalifikacji wojskowej:
  • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody i przy współpracy z Wojskowym Centrum Rekrutacji;
  • organizacyjna i merytoryczna obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej;
  • zapewnienie sprawnego i terminowego przebiegu prac komisji przy współpracy z urzędami miast i gmin z terenu powiatu; 4) sporządzanie wymaganych dokumentów w postaci raportów i sprawozdań z przeprowadzonej kwalifikacji. 
 2. W zakresie spraw dotyczących sprawowania przez Starostę zwierzchnictwa w stosunku do służb, inspekcji i straży:
  • obsługa organizacyjna i administracyjno - biurowa Komisji bezpieczeństwa i porządku przy Staroście;
  • opracowywanie projektu "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego„ i przedkładanie go do akceptacji;
  • nadzór i współpraca w zakresie realizacji Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
  • przedkładanie do zatwierdzenia przez Starostę programów działania powiatowych służb, inspekcji i straży zgodnie z wymogami ustaw w tym zakresie;
  • udział w akcjach profilaktycznych podejmowanych w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa obywateli; 6) przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku celem przedłożenia Radzie Powiatu.
 3. W zakresie spraw dotyczących sprawowania przez Starostę zwierzchnictwa w stosunku do jednostek organizacyjnych w obszarze bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:
  • nadzór merytoryczny i kontrolny prowadzonych postępowań i prowadzonej dokumentacji dotyczącej podejmowanych działań;
  • opiniowanie i przedstawianie do zatwierdzenia staroście opracowanych planów i koncepcji.
 4. W zakresie zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
  • organizacja i obsługa posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Staroście oraz prowadzenie dokumentacji;
  • zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
  • gromadzenie, aktualizowanie baz danych i innych narzędzi dla potrzeb Centrum oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, służbami, inspekcjami, strażami oraz organizacjami pozarządowymi;
  • organizacja i szkolenie zespołu stałego dyżuru starosty oraz nadzór nad systemem stałych dyżurów w Powiecie;
  • planowanie i ustalanie kierunków prowadzenia działań w ramach planów reagowania kryzysowego we współdziałaniu z urzędami miast i gmin, służbami, inspekcjami i strażami w celu zapobiegania klęskom żywiołowym oraz prowadzenia akcji ratowniczych;
  • prowadzenie spraw związanych z określeniem zadań krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, koordynacja jego funkcjonowania i kontrola wykonanych zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska, kierowanie tym systemem;
  • prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego;
  • opracowywanie i aktualizacja planów, programów i procedur;
  • zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  • współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  • realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
 5. W zakresie realizacji zadań obronnych i ochrony ludności:
  • planowanie, wykonywanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej podwyższenia gotowości obronnej państwa na terenie Powiatu, współdziałanie w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, służbami, inspekcjami i strażami oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
  • opracowywanie i aktualizacja Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Proszowickiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny, w tym jego elementów składowych;
  • opracowywanie i aktualizacja planu przygotowania służby zdrowia w Powiecie na potrzeby obronne;
  • realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Głównego Stanowiska Kierowania, w tym stałego dyżuru oraz zapasowego miejsca pracy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
  • opracowywanie i aktualizacja Regulaminu organizacyjnego Starostwa na czas wojny;
  • zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz stanu wczesnego ostrzegania;
  • przygotowywanie i organizowanie natychmiastowego doręczania dokumentów powołania do Sił Zbrojnych RP (akcji kurierskiej) na terenie Powiatu oraz cykliczne prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
  • sporządzanie i prowadzenie wykazów świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
  • realizacja wyłączenia pracowników z obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na potrzeby organów administracji i innych jednostek organizacyjnych;
  • współpraca i współdziałanie z Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności.
 6. W zakresie ochrony dokumentów zawierających informacje niejawne: właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie uprawnionym osobom dokumentów niejawnych.
 7. W zakresie ochrony sygnalistów:
  • wdrożenie i realizacja wewnętrznej polityki w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa;
  • prowadzenie rejestru przyjętych zgłoszeń w sprawie naruszenia prawa, zgodnie z wymogami w zakresie poufności;
  • realizacja procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń. Referat sporządza sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Referat Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności, określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także określone w innych przepisach. Do zadań referatu należą również czynności związane z wydawaniem legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz kart parkingowych uprawnionym osobom niepełnosprawnym.

Referat Biuro Samorządowe

Do zakresu działania Referatu należy w szczególności:

W zakresie obsługi Zarządu, Rady i jej Komisji:

 • obsługa organizacyjna i protokolarna posiedzeń Zarządu i Rady;
 • koordynacja prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Rady;
 • prowadzenie rejestrów uchwał Zarządu, Rady;
 • prowadzenie rejestru wniosków komisji Rady oraz przekazywanie ich do realizacji Zarządowi;
 • prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych;
 • prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzanych przez komisję rewizyjną;
 • prowadzenie rejestru prawa miejscowego;
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady;
 • prowadzenie rejestru petycji kierowanych do Rady;
 • prowadzenie dokumentacji pracy Rady i jej komisji, kompletowanie materiałów pod obrady komisji i sesji;
 • wykonywanie administracyjnej obsługi sesji Rady i posiedzeń komisji Rady;
 • udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu w zakresie ustalonym przez Radę;
 • udostępnianie radnym aktów prawnych;
 • czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy i związanych z wypłatą diet;
 • przygotowywanie list obecności radnych na sesjach Rady i komisjach oraz list wypłaty diet za udział w posiedzeniach;
 • w przypadkach określonych przepisami, organizowanie opiniowania projektów uchwał Rady przez odpowiednie podmioty;
 • wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem aktów prawa miejscowego;
 • przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru;
 • wykonywanie czynności techniczno - ewidencyjnych związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych radnych;
 • organizacyjna obsługa dyżurów przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczących;
 • obsługa narad zwoływanych na wniosek przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczących;
 • prowadzenie sekretariatu Rady i przewodniczącego Rady;
 • prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie przewidzianym kompetencjami przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczących;
 • koordynacja obiegu korespondencji kierowanej do Rady i przewodniczącego Rady;
 • podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej terminów i miejsca obrad Rady.

Współpraca w zakresie realizacji zadań związanych z wyborami.

Samodzielne Stanowisko ds. Kadr

Do zakresu działania stanowiska należy w szczególności:

W zakresie zarządzania personelem:

 • prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych;
 • prowadzenie spraw dotyczących szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa;
 • koordynowanie spraw związanych z ocenami pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z praktykami i stażami;
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzeniem akt osobowych pracowników Starostwa;
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzeniem akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych;
 • prowadzenie rejestru wydanych legitymacji służbowych dla pracowników Starostwa;
 • opracowywanie projektu regulaminu pracy Starostwa i jego nowelizacji;
 • opracowywanie projektu regulaminu służby przygotowawczej pracowników Starostwa i jego nowelizacji;
 • opracowanie projektu regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
 • opracowywanie projektu regulaminu naboru pracowników Starostwa i jego nowelizacji;
 • opracowanie regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa i jego nowelizacji.

W zakresie spraw związanych z oświadczeniami, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym:

 • wykonywanie czynności techniczno-ewidencyjnych dotyczących oświadczeń majątkowych, informacji o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywilno-prawnych, składanych Staroście przez:
  • Członków Zarządu,
  • Sekretarza,
  • Skarbnika,
  • kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
  • osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
 • przekazywanie oświadczeń majątkowych do właściwych urzędów skarbowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej.
Samodzielne Stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Do zakresu działania stanowiska należy w szczególności:

 • zapewnianie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami urzędu, organami inspekcji handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Do zakresu działania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy w szczególności: 

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego; 

 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne; 

 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka; 

 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

 5. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki, planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji; 

 6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych; 

 7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających; 

 8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Starostwie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto; 

 9. przekazywanie do ewidencji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, danych z prowadzonego wykazu osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa; 

 10. zawiadamianie ABW o przypadkach naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyżej;

 11. nadzór nad kancelarią dokumentów niejawnych.

Samodzielne Stanowisko ds. Zdrowia

Do zakresu działania stanowiska należy w szczególności:

 • opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
 • inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie Powiatu;
 • aktywizowanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia;
 • współpraca z innymi organami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi wykonującymi zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia;
 • realizacja uprawnień Powiatu jako organu założycielskiego samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej, wynikających z przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej, między innymi w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej;
 • obsługa techniczno – administracyjna posiedzeń Rady Społecznej samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej;
 • analiza aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspektach ochrony zdrowia we współpracy z dyrekcją samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej;
 • analiza danych dotyczących funkcjonowania samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej i przekazywanie jej wyników Zarządowi;
 • ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu;
 • przygotowywanie danych i sporządzanie opinii do wojewódzkiego planu działania systemu państwowego ratownictwa medycznego;
 • koordynacja zadania związanego z przewozem, na wniosek właściwego organu, zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze Powiatu - do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu;
 • realizacja zadań w zakresie przekazywania niepochowanych zwłok do celów naukowych;
 • współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu, koordynacja działań związanych z realizacją wniosków Rady dotyczących podjęcia działań w celu zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego;
 • współpraca z Powiatową Społeczną Radą do spraw Osób Niepełnosprawnych.
Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Do zakresu działania stanowiska należy w szczególności:

 • koordynacja spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w Starostwie;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz podmiotem zewnętrznym prowadzącym stałą obsługę prawną z zakresu zamówień publicznych dla Powiatu;
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych w Starostwie;
 • sporządzanie planu zamówień publicznych dla Starostwa na dany rok finansowy;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach w Starostwie;
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji z postępowań o zamówienie publiczne prowadzonych w Starostwie.
{"register":{"columns":[]}}