W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową, lub
 • skorzystanie z nieodpłatnej mediacji, lub
 • wsparcie w zakresie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli nie zatrudnia się w ciągu ostatniego roku innych osób.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Kto może korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji?

Osobą uprawnioną, której przysługuje nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja jest:

 • osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Jak zgłosić się na poradę:

• elektronicznie – zapisy przy pomocy formularza dostępnego na stronie: https://zapisy-np.ms.gov.pl lub pisząc na adres e-mail: npp@proszowice.upow.gov.pl,
• telefonicznie pod numerem: 12 383-48-32, 12 383-48-50,
• osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Proszowicach znajdującego się na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice. 
Zgłoszenia telefoniczne oraz osobiste dostępne w godzinach od 08:00 – 15:00.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie w/w porad odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście będzie udzielana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon) lub poza punktem w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

 

Możliwość i forma przekazywania opinii (część B karty pomocy) przez osoby uprawnione o świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić ankietę (tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ankietę należy złożyć:

 • bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej do skrzynki znajdującej się przed wejściem do punktu, w którym udzielana jest porada prawna lub,
 • w późniejszym terminie przesłanie listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: npp@proszowice.upow.gov.pl.

Materiały

Harmonogram wskazujący dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2024 roku
harmonogram​_NPP-NPO​_2024​_.pdf 0.22MB
Karta Informacyjna Poradnictwa 2023
karta​_informacyjna​_poradnictwa​_2023.pdf 0.22MB
plakat​_informacyjny​_dofinansowanie​_z​_budzetu​_panstwa​_npp​_npo​_na​_2024
plakat​_informacyjny​_dofinansowanie​_z​_budzetu​_panstwa​_npp​_npo​_na​_2024.pdf 1.01MB
Inne bezpłatne porady - lista
03​_inne​_bezplatne​_porady​_lista.pdf 0.69MB
Plakat informacyjny dotyczący zadania finansowanego z budżetu państwa - Nieodpłatna Pomoc Prawna
04​_plakat​_informacyjny​_dotyczacy​_zadania​_finansowanego​_z​_budzetu​_panstwa​_nieodplatna​_pomoc​_prawna.pdf 0.43MB
Spot promujący dostęp do sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
{"register":{"columns":[]}}