W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich

24.05.2023

Rozporządzenie nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich

Mapa

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 5a, 7, 8a, 8c lit. c, pkt 8e, 10 i 11 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570) oraz art. 60 lit. b, art. 64 i art. 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.3.2016 r. str. 1, z późn.zm.) i art. 63 ust. 1, art. 64 rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6. 2020 r., str. 64), w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich podtyp H5N1 w badaniu przeprowadzonym w PIW-PIB w Puławach, sprawozdanie nr P/23/15124 z dnia 19.05.2023 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Wyznacza się strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) obejmującą jezioro Nielbark oraz obręb administracyjny miejscowości Nielbark, Brzozie Lubawskie i Kąciki w gminie Kurzętnik w powiecie nowomiejskim.
2. Strefę, o której mowa w ust. 1, przedstawia poglądowa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia.
§ 2. W strefie objętej zakażeniem, o której mowa w § 1, nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach;
b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) monitorowanie i niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1 z późn. zm.);
3) zabezpieczenie paszy dla drobiu przed dostępem dzikich ptaków;
4) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (IIPAl);
5) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
6) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;
7) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających - przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nic niniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżającego;
8) posiadaczom zwierząt:
a) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanego w gospodarstwie,
b) zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI) właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii;
9) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzeń wystąpienia wysoce zjadliwej grypy u ptaków odstrzelonych.
§ 3. W strefie objętej zakażeniem, o której mowa w § 1, zakazuje się:
1) przemieszczania ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków przez ludzi;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
3) korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu; chyba że jest to wymagane ze względów związanych z dobrostanem zwierząt w przypadku niektórych gatunków drobiu i zbiorniki te są dostatecznie chronione przed dostępem dzikiego ptactwa;
4) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo, chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy ptaków;
5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
6) wypuszczania dzikich ptaków łownych w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
§ 4. W strefie objętej zakażeniem na terenie wokół jeziora Nielbark, wprowadza się czasowe ograniczenie wstępu dla osób i pojazdów, z wyłączeniem funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz osób upoważnionych przez ww. podmioty.
§ 5. 1. Nakazuje się oznakowanie strefy objętej zakażeniem, o której mowa w § 1, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów, na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM”
Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.
2. W strefie z czasowym ograniczeniem wstępu dla osób i pojazdów nakazuje się ustawienie tablic ostrzegawczych o następującej treści: „ZAKAZ WSTĘPU! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW”
§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i § 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze, o którym mowa w § 1.
§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Powiatowemu Komendantowi Policji w Nowym Mieście Lubawskim, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, Wójtowi Gminy Kurzętnik, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Państwowej Straży Rybackiej, Nadleśnictwu Brodnica, zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich, właściwym miejscowym zarządcom dróg.
§ 8. Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim oraz Wójt Gminy Kurzętnik oznaczą obszar, o którym mowa w § 1, w sposób określony w § 5 zgodnie ze swoją właściwością.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu nowomiejskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Materiały

Rozporządzenie 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich
rozporzadzenie-1-2023-piw.pdf 0.18MB
{"register":{"columns":[]}}