W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

 

 

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 

 

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

 

W jakiej formie można wnieść petycje

- Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

- Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

 

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

 

 

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

 

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

 

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

 

Petycja Nr 1: Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji: Kontrola wykonywanych badań technicznych samochodów Volkswagen AG. 

Data złożenia petycji: 10.1.2015

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Materiały

Skan petycji 1
Skan​_petycji​_1.pdf 1.66MB
Informacja o sposobie załatwienia petycji 1.1
Informacja​_o​_sposobie​_załatwienia​_petycji​_11.pdf 1.06MB
Informacja o sposobie załatwienia petycji 1.2
Informacja​_o​_sposobie​_załatwienia​_petycji​_12.pdf 1.22MB
Informacja o sposobie załatwienia petycji 1.3
Informacja​_o​_sposobie​_załatwienia​_petycji​_13.pdf 1.97MB

Petycja Nr 2: Szulc Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot Petycji: Oszacowanie procentowej ilości planowanych inwestycji udowlanych w powiecie pod kątem rodzaju i sposobu ogrzewania tych budynków.

Data złożenia petycji: 28.08.2018

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Materiały

Skan petycji 2
Skan​_petycji​_2.pdf 2.17MB
Informacja o sposobie załatwienia petycji 2.1
Informacja​_o​_sposobie​_załatwienia​_petycji​_21.pdf 0.01MB
Informacja o sposobie załatwienia petycji 2.2
Informacja​_o​_sposobie​_załatwienia​_petycji​_22.pdf 28.76MB

Petycja Nr 3: Konrad Cezary Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin

Przedmiot Petycji: Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów.

Data złożenia petycji: 31.07.2019

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Materiały

Skan petycji 3
Skan​_petycji​_3.pdf 0.57MB
Uzupełnienie skanu petycji 3
Uzupełnienie​_skanu​_petycji​_3.pdf 0.32MB
Informacja o sposobie załatwienia petycji 3.1
Informacja​_o​_sposobie​_załatwienia​_petycji​_31.pdf 0.37MB
KORUPCJA POLITYCZNA - Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy 3.2
KORUPCJA​_POLITYCZNA​_-​_Wskazówki​_dla​_przedstawicieli​_organów​_władzy​_32.pdf 2.67MB

Petycja Nr: 4 Fundacja Rozwoju Bezgotówkowego, ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13, 00-412 Warszawa

Przedmiot Petycji: Próba o dokonanie analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych.

Data złożenia petycji: 14.10.2019

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Materiały

Skan petycji 4
Skan​_petycji​_4.pdf 3.77MB

Petycja Nr 5: Renata Sutor, ul. Rynek 8B, 34-700 Rabka-Zdrój

Przedmiot Petycji: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

Data złożenia petycji: 29.11.2019

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Materiały

Skan petycji 5
Skan​_petycji​_5.pdf 3.54MB
Odpowiedź na petycje
odpowiedź​_nr5.pdf 1.09MB

Petycja Nr: 6 Mieszkańcy Gąsewa Poduchownego

Przedmiot Petycji: Petycja w sprawie spowolnienia ruchu na drodze powiatowej  nr 2113W

Data złożenia petycji: 20.11.2019

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Materiały

Skan petycji 6
Skan​_petycji​_6.pdf 0.07MB
Odpowiedź na pismo 6.1
Odpowiedź​_na​_pismo​_61.jpg 1.01MB
Projekt stałej organizacji ruchu str. 1 6.2
Projekt​_stałej​_organizacji​_ruchu​_str​_1​_62.jpg 1.37MB
Projekt stałej organizacji ruchu str. 2 6.3
Projekt​_stałej​_organizacji​_ruchu​_str​_2​_63.jpg 1.12MB

Petycja Nr 7: Mieszkańcy gminy Różan

Przedmiot Petycji: Petycja w sprawie budowy ścieżki rowerowej, przy drodze powiatowej nr 2102W Kaszewiec-Chełsty-Jawory Stare od drogi krajowej nr 60 Łęczyca-Ostrów Mazowiecka do miejscowości Chełsty.

Data złożenia petycji: 20.02.2020

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Materiały

Skan petycji 7
Skan​_petycji​_7.pdf 0.80MB
Odpowiedź na petycję 7.1
Odpowiedź​_na​_petycję​_71.pdf 0.84MB

Petycja Nr 8: Mieszkańcy gminy Różan

Przedmiot Petycji: Petycja w sprawie budowy chodnika/ścieżki rowerowej, ewentualnie wydzielonego pasa pieszo/rowerowego przy drodze powiatowej nr 2128W Różan-Dzbądz-Brzóze-Rzewnie-Łaś.

Data złożenia petycji: 02.03.2020

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Materiały

Skan petycji 8
Skan​_petycji​_8.pdf 1.21MB
Odpowiedź na petycje 8.1
Odpowiedź​_na​_petycje​_81.pdf 0.79MB

Petycja Nr 9: Renata Sutor, ul. Rynek 8B, 34-700 Rabka Zdrój

Przedmiot Petycji: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmainy przepisów prawa miejscowego

Data złożenia petycji: 01.06.2020

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Materiały

Skan petycji 9
Skan​_petycji​_9.pdf 5.37MB
Odpowiedź na petycje 9.1
Odpowiedź​_na​_petycje​_91.pdf 0.73MB

Petycja Nr 10: Właściciele działek działek budowlanych w Makowie Mazowieckim

Przedmiot Petycji: Petycja w sprawie niewydawania pozwolenia na budowę telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą techniczną

Data złożenia petycji: 30.06.2022

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Materiały

Skan petycji ws. niewydawania pozwolenia na budowę telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą techniczną
Petycja-AB67401392022.pdf 0.45MB
Odpowiedź na petycję w ws. niewydawania pozwolenia na budowę telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą techniczną
AB67401392022​_-​_odpowiedź​_na​_petycję.pdf 0.73MB

Petycja Nr 11: zwiększenie świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

Przedmiot Petycji: Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

Data złożenia petycji: 14.02.2023

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Materiały

Skan petycji ws. zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności
Skan​_petycji​_ws​_zwiększenia​_świadomości​_prawnej​_dotyczącej​_transplantacji​_wśród​_lokalnej​_społeczności.pdf 1.26MB
UCHWAŁA Nr LIII/362/23 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności
ODPOWIEDŹ​_NA​_PETYCJĘ.pdf 0.61MB

Petycja Nr 12: ustanowienie dnia 12 lutego każdego roku dniem pamięci o mieszkańcach powiatu makowskiego zamordowanych 12 lutego 1940 r. przez niemieckich okupantów w Wąskim Lesie

Przedmiot Petycji: Petycja w sprawie ustanowienia dnia 12 lutego każdego roku dniem pamięci o mieszkańcach powiatu makowskiego zamordowanych 12 lutego 1940 r. przez niemieckich okupantów w Wąskim Lesie

Data złożenia petycji: 28.02.2023

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Materiały

Petycja w sprawie ustanowienia dnia 12 lutego każdego roku dniem pamięci o mieszkańcach powiatu makowskiego zamordowanych 12 lutego 1940 r. przez niemieckich okupantów w Wąskim Lesie
petycja​_-​_dzień​_pamięci.pdf 0.87MB
Odpowiedź na petycję dotyczącą ustanowienia dnia 12 lutego każdego roku dniem pamięci o mieszkańcach powiatu makowskiego zamordowanych 12 lutego 1940 r. przez niemieckich okupantów w Wąskim Lesie
odpowiedź​_na​_petycję.pdf 0.56MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2021 11:25 Piotr Rzęzawa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Rychlik, Izabela Kujawa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 10.0 26.05.2023 13:51 Mateusz Kozłowski
Petycje 9.0 19.04.2023 09:10 Paweł Rychlik
Petycje 8.0 01.03.2023 15:28 Mateusz Kozłowski
Petycje 7.0 23.02.2023 15:34 Mateusz Kozłowski
Petycje 6.0 23.02.2023 15:33 Mateusz Kozłowski
Petycje 5.0 29.07.2022 07:34 Paweł Rychlik
Petycje 4.0 11.07.2022 11:41 Paweł Rychlik
Petycje 3.0 22.02.2022 10:02 Piotr Rzęzawa
Petycje 2.0 11.05.2021 08:59 Piotr Rzęzawa
Petycje 1.0 31.03.2021 11:25 Piotr Rzęzawa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}