W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Doręczanie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem  ESP


 Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych ( DZ. U. z 2011r. Nr 206, poz. 1216) Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych. W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy założyć bezpłatne konto na platformie e-PUAP:

Zanim zechcą Państwo skorzystać ze skrzynki proszę zapoznać się z niniejsza informacją.


 Doręczanie dokumentów elektronicznych na informatycznych nośnikach danych.

Dokumenty elektroniczne w sprawach jak wyżej będą mogły być doręczane (dostarczane) do Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim również na informatycznych nośnikach danych. Informujecie więc, że starostwo będzie akceptowało dokumenty elektroniczne zapisane na:

  • dysku CD-RW
  • dysku DVD-RW
  • pamięci przenośnej USB (1.1, 2.0, 3.0).


Akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych doręczanych do starostwa za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznych nośnikach danych.

Dokumenty elektroniczne doręczane do starostwa za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznych nośnikach danych powinny posiadać struktury fizyczne akceptowane przez system teleinformatyczny używany w starostwie do realizacji zadań publicznych. W związku z powyższym informuje się, że:

  1. do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne akceptowane będą (są) ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .txt, .doc, .pdf, .rtf oraz Open Document wersja 1,0;
  2. do danych zawierających informację graficzną akceptowane będą (są) ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie gif, tif, bmp, jpg (.jpeg);
  3. do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach akceptowane będą (są) ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych   wytworzone w standardzie .zip oraz .rar.


Dokumenty takie powinny też odpowiadać ich zakresowi użytkowemu określonemu przez starostwo w formie odpowiednich wzorów wniosków, podań i innych dokumentów wymaganych do wszczęcia i załatwienia spraw z zakresu zadań publicznych należących do jego właściwości. Akceptowane zatem będą dokumenty elektroniczne o zakresie użytkowym określonym w tych wzorach dostępnych na stronie BIP-u  Starostwa.

  Wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych niezbędnych do otrzymania przez nadawce poświadczenia odbioru:

Dokumenty elektroniczne doręczane do Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznym nośniku danych  muszą być:
 

  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne,
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  3. opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,
  4. wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, koni trojańskich oraz innego szkodliwego oprogramowania.


Urzędowe poświadczenie odbioru

Nadawca dokumentu elektronicznego doręczonego do Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, otrzyma ze starostwa droga elektroniczną urzędowe poświadczenie odbioru.

W przypadku doręczenia do starostwa dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych, starostwo, po przeniesieniu odebranego dokumentu elektronicznego z takiego nośnika do systemu teleinformatycznego, dokona zapisu urzędowego poświadczenia odbioru tego dokumentu na tym samym nośniku danych, z którego dokument ten został przeniesiony do tego systemu. Informatyczny nośnik danych zawierający dokument elektroniczny i urzędowe poświadczenie jego odbioru, w zależności od sposobu jego doręczenia do starostwa i zgodnie z wola nadawcy, może zostać przesłany mu pocztą lub odebrany osobiście ze starostwa w Punkcie Obsługi Interesanta ul. Rynek 1 ,pok. 21, w godzinach pracy urzędu. Urzędowe poświadczenie odbioru zawierać będzie pełną nazwę starostwa, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Zastrzeżenia:

1. Starosta Makowski zastrzega, że w przypadku otrzymania dokumentu elektronicznego niespełniającego wszystkich wymagań określonych w niniejszej informacji, zaniecha podejmowania dalszych czynności związanych z realizacją procedury rozpatrywania wniesionej za jego pośrednictwem sprawy,

2. Starosta Makowski informuje, że przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, nie będzie podejmował żadnych czynności związanych z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego.

 Adres  elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP:  /p9v444xrdg/skrytka

                                                                                  ESP

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.04.2021 09:48 Piotr Rzęzawa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Rzęzawa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1.0 01.04.2021 09:48 Piotr Rzęzawa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}