W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

ZASADY DZIAŁANIA Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Łosicach

25.04.2025

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad konsumenckich i informacji prawnej w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów. W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.

INFORMACJA

Jeśli przedsiębiorca odrzuci argumenty przedstawione przez rzecznika, konsumentowi – dla dalszego dochodzenia roszczeń – pozostaje droga sądowa.

Istnieje także możliwość pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela bezpłatnej pomocy prawnej w indywidualnych sprawach konsumenckich.

Rzecznik konsumentów nie działa jako pełnomocnik konsumenta na zlecenie (tak jak adwokat czy radca prawny) lecz działa na rzecz konsumenta wspierając go informacją i pomocą prawną.

Istotą działania rzecznika konsumentów jest podejmowanie działań w sposób polubowny.

Sprawy konsumenckie to takie sprawy, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna (np. spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela pomocy wyłącznie konsumentom mieszkańcom Powiatu Łosickiego.

Za mieszkańca powiatu uważana jest osoba fizyczna przebywająca na terytorium Powiatu z zamiarem stałego pobytu.

Konsumenci zamieszkujący na terenie innych powiatów czy miast powinni zgłaszać się o pomoc do rzeczników funkcjonujących w swoich powiatach lub miastach - właściwych ze względu na miejsce zamieszkania konsumentów bez względu na miejsce zawarcia umowy.
Dane teleadresowe powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów w kraju można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl

Sprawy, które nie są konsumenckimi to np. sprawy wynikające np. z prawa pracy, sprawy spółdzielców, wspólnot mieszkaniowych, sprawy spadkowe, sprawy dotyczące sporów między przedsiębiorcami lub sporów pomiędzy osobami prywatnymi, sprawy o ochronę danych osobowych, dotyczące upadłości konsumenckiej, szkody komunikacyjne, grzywny, kary skarbowe, mandaty

Osoby fizyczne w sprawach nie mających charakteru konsumenckiego mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego na terenie całego kraju.
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

{"register":{"columns":[]}}