W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Regulamin korzystania z parkingów zlokalizowanych przy Starostwie Powiatowym w Łosicach stanowiących własność Powiatu Łosickiego

08.04.2022

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z parkingów, którego właścicielem jest Powiat Łosicki oraz kryteria przyznawania uprawnień do parkowania, przedstawionych graficznie na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. W imieniu Powiatu Łosickiego parkingami zarządza Starostwo Powiatowe w Łosicach z siedzibą w Łosicach przy ulicy Narutowicza 6, zwane dalej Zarządzającym.
§ 2. 1. Na parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego, oznaczonym kolorem niebieskim na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu, wyznaczono 11 miejsc parkingowych.
2. Miejsca parkingowe, o których mowa w ust. 1, zostały podzielone w następujący sposób:
1) po jednym miejscu dla Starosty Powiatu Łosickiego, Wicestarosty Powiatu Łosickiego i Skarbnika Powiatu Łosickiego;
2) 4 miejsca dla Przewodniczącego Rady Powiatu, jego Zastępcy oraz Radnych Powiatu;
3) 1 miejsce dla Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
4) 1 miejsce dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy;
5) 1 miejsce dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
6) 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej.
3. Do wjazdu na parking, o którym mowa w ust. 1, uprawnieni są:
1) senatorowie i posłowie;
2) samochody służbowe administracji rządowej i samorządowej;
3) oficjalne delegacje po zgłoszeniu wizyty przez sekretariat Starosty;
4) przedstawiciele prasy, radia i telewizji po zgłoszeniu wizyty przez sekretariat Starosty;
5) oznakowane pojazdy służb specjalnych będących w akcji.
§ 3. Wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego, pracownicy jednostek organizacyjnych Powiatu oraz pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są zobowiązani korzystać z parkingu znajdującego się bezpośrednio za budynkiem Starostwa, oznaczonego kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
§ 4. Parking przy pasie drogowym znajdujący się przy ulicy Narutowicza 6, oznaczony kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu, przeznaczony jest wyłącznie dla interesantów instytucji mieszczących się w budynku Starostwa Powiatowego.
§ 5. 1. Parkingi są nieodpłatne oraz niestrzeżone. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne pojazdów wynikłe na skutek kolizji, niewłaściwego parkowania oraz działania osób trzecich.
2. W szczególnych przypadkach Zarządzający może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu poszczególnych miejsc parkingowych, ich rezerwacji bądź wyłączenia całego parkingu z użytkowania lub zmianie godzin użytkowania.
3. Miejsca parkingowe są odpowiednio oznakowane.
4. Parkowanie pojazdu może odbywać się wyłącznie w miejscach przeznaczonych do parkowania.
5. Zabronione jest zatrzymywanie i parkowanie pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz blokowanie drożności ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych.
6. Parking za budynkiem Starostwa Powiatowego, oznaczony kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu, czynny jest w dni robocze w godz. 7.00 – 18.00.
7. Na terenie parkingów obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
8. Na jednym miejscu parkingowym wyznaczonym dla samochodów osobowych dozwolone jest parkowanie dwóch motocykli.
9. Na terenie parkingów obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju materiały, jeżeli materiały te nie zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być należycie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczeniem, zapaleniem i uszkodzeniem.
§ 6. 1. Korzystający z parkingu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Korzystającym z parkingu jest właściciel zaparkowanego pojazdu.
3. W przypadku naruszenia przez użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu Zarządzający jest upoważniony do powiadomienia Straży Miejskiej lub Policji oraz usunięcia pojazdu z parkingu i z miejsc wyznaczonych do parkowania.
4. W przypadku określonym w ust. 3 użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z parkingu i z miejsc wyznaczonych do parkowania oraz jego zabezpieczeniem i przechowywaniem do czasu odbioru pojazdu przez użytkownika.
§ 7. Zakazane jest parkowanie pojazdów na miejscu parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych innym osobom niż użytkownikom posiadającym ważną „kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych”, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450), umieszczoną w widocznym miejscu za przednią szyba pojazdu, a także osoby dokonujące przewozu osób niepełnosprawnych.
§ 8. Na terenie parkingów zabrania się:
1) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;
2) przebywania osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z parkingu po zaparkowaniu pojazdu lub dojściem do zaparkowanego pojazdu, celem opuszczenia parkingu;
3) zanieczyszczania, zaśmiecania i niszczenia urządzeń, naprawiania, mycia i odkurzania pojazdów, tankowania pojazdów, używania otwartego ognia, wymiany płynów w pojazdach;
4) parkowania pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wycieki;
5) magazynowania paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
6) działań niezgodnych z BHP i PPOŻ;
7) zachowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub zakłócającego korzystanie z parkingu przez inne osoby;
8) pozostawiania samochodu z pracującym silnikiem;
9) pozostawiania w pojeździe dzieci lub zwierząt bez opieki;
10) prowadzenia akcji promocyjnych, marketingowych, reklamowych i ankiet bez zgody Zarządzającego;
11) parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, chodnikach, terenach zielonych, lub innych miejscach nie oznaczonych jako miejsca parkingowe.
§ 9. Parkowanie pojazdów powinno odbywać się na ogólnie obowiązujących zasadach, wynikających z postanowień ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450), z uwzględnieniem ograniczoności miejsca (racjonalne wykorzystanie określonej powierzchni) oraz poszanowaniem praw innych użytkowników pojazdów.
Prowadzący Parking ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu policji, odholować pojazd zaparkowany niezgodnie z niniejszym regulaminem oraz oznaczeniami drogowymi na koszt właściciela pojazdu.
 

Materiały

Informacje
Uchwała​_275.pdf 0.35MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.04.2022 13:46 Karol Piotrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Regulamin korzystania z parkingów zlokalizowanych przy Starostwie Powiatowym w Łosicach stanowiących własność Powiatu Łosickiego 4.0 19.04.2022 11:24 Karol Piotrowski
Regulamin korzystania z parkingów zlokalizowanych przy Starostwie Powiatowym w Łosicach stanowiących własność Powiatu Łosickiego 3.0 08.04.2022 13:49 Karol Piotrowski
Regulamin korzystania z parkingów zlokalizowanych przy Starostwie Powiatowym w Łosicach stanowiących własność Powiatu Łosickiego 2.0 08.04.2022 13:48 Karol Piotrowski
Konkursy ofert 2022 1.0 08.04.2022 13:46 Karol Piotrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}