W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Tryb pozakonkursowy

Małe granty

Oferty realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małych grantów składane są z inicjatywy organizacji – a nie w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert z udzieleniem wsparcia finansowego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacja zadania w trybie uproszczonym może trwać maksymalnie 90 dni, a wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10 tys. zł. Jedna organizacja nie może otrzymać więcej niż 20 tys. zł na wszystkie zadania w trybie uproszczonym w danym roku kalendarzowym.

W trybie uproszczonym („małych grantów”) ocena przebiega zwykle bardzo szybko. Wynika to z faktu, że nie ma obowiązku powoływania komisji konkursowej i wiele samorządów z tego korzysta. Skraca to czas oceniania ofert. Organ administracji publicznej samodzielnie określa celowość realizacji zadania oraz rozpatruje uwagi, które każdy może zgłosić do oferty. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego,

co sprawia, że informacje te są ogólnodostępne (z wyłączeniem danych osobowych).

Po upływie terminu zgłaszania uwag, oraz po ich rozpatrzeniu, organ wykonawczy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 

26 października 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

 

Od 1 marca 2019 r. wszystkie oferty na realizację zadań w trybie „małych grantów” muszą być składane na nowym wzorze.

Oferta na „mały grant”

Wzór oferty realizacji zadania w trybie „małych grantów” wprowadza istotne uproszczenia. Znaczna część informacji, która wymaga jest w otwartym konkursie ofert, nie została zamieszczona w nowym formularzu. Organizacja jest zobowiązana do podania kilku kluczowych informacji:

  • dane oferenta
  • opis zadania publicznego
  • miejsce realizacji zadania
  • zakładane rezultaty zadania
  • doświadczenie oferenta
  • szacunkowa kalkulacja kosztów.

W nowym wzorze oferty realizacji zadania w trybie uproszczonym („małych grantów”) kosztorys składa się z czterech kolumn:

  • rodzaj kosztu
  • wartość kosztu (koszt całkowity)
  • wysokość środków z dotacji
  • wysokość wkładu własnego (z innych źródeł).

Sprawozdanie z realizacji „małego grantu”

Sprawozdanie, jest lustrzanym odbiciem oferty. Zawiera ono miejsce na opisanie wykonanego zadania, wskazując przy tym osiągnięty cel, miejsce realizacji, grupy odbiorców oraz wykorzystany wkład osobowy i rzeczowy. Drugim punktem w nowym sprawozdaniu jest opis osiągniętych rezultatów. Cały wzór sprawozdania zamyka zestawienie wydatków. Tabela z zestawieniem wydatków podzielono na dwie części: wydatki zgodne z umową i faktycznie poniesione wydatki. Kolumny zostały na tej samej zasadzie co kosztorys ofertowy.

Poniżej wzór oferty (załącznik nr 1) i sprawozdania (załącznik nr 2), które będą obowiązywały dla ofert składanych na małe granty.

Poniżej aktualne rozporządzenie dotyczące małych grantów:

Materiały

Rozporządzenie - małe granty
Rozporzadzenie​_-​_male​_granty.pdf 0.64MB
Uproszczony wzór oferty
Uproszczony​_wzor​_oferty.RTF 0.13MB
Uproszczony wzór sprawozdania
Uproszczony​_wzor​_sprawozdania.RTF 0.10MB
treść​_głoszenia
treść​_głoszenia.docx 0.02MB
Oferta​_Koła​_Gospodyń​_Wiejskich​_​_Boleścianki​_​_w​_Bolestach
Oferta​_Koła​_Gospodyń​_Wiejskich​_​_Boleścianki​_​_w​_Bolestach.pdf 0.31MB
Ogłoszenie-​_rozstrz​_oferty​_mały​_grant​_2023​_r
Ogłoszenie-​_rozstrz​_oferty​_mały​_grant​_2023​_r.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.03.2022 09:57 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Lewandowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Tryb pozakonkursowy 3.0 16.05.2023 13:05 Karol Piotrowski
Tryb pozakonkursowy 2.0 26.04.2023 11:31 Karol Piotrowski
Tryb pozakonkursowy 1.0 09.03.2022 09:57 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}