W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór na stanowisko Informatyka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie w uścisku powitalnym, po prawej stronie na beżowym tle z zarysem teczki napis Praca
 • Dodano informacje o wynikach naboru w załącznikach poniżej.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu w dniu 18 kwietnia 2023 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

I. Stanowisko pracy:

Informatyk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu – 1 etat.

II. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. nieposzlakowana opinia.
 5. wykształcenie średnie o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku (oraz 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z informatyką) lub wyższe informatyczne.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie we wsparciu użytkowników (obsługa systemu Windows, pakietu biurowego, obsługa sprzętu biurowego, obsługa oprogramowania),
 2. umiejętność konfiguracji, aktualizacji i obsługi technicznej oprogramowania i systemów Windows 10, systemów serwerowych Windows 2012/2019, znajomość działania Active Directory,
 3. znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i zarządzaniem siecią LAN,
 4. znajomość budowy komputerów,
 5. znajomość języka SQL pozwalająca na rozumienie i tworzenie prostych zapytań.
 6. znajomość zagadnień związanych z instalacją i utrzymaniem serwera Apache Tomcat,
 7. umiejętność analitycznego myślenia,
 8. kreatywność i umiejętność działania pod presją czasu,
 9. umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów technicznych,
 10. komunikatywność i łatwość formułowania myśli,
 11. inicjatywa własna i umiejętność organizacji pracy,
 12. znajomość zagadnień: VPN, BIP, CMS, system Empatia, KRI,
 13. administracja i zarządzanie systemami: Amazis, Nemezis, Eter, Atar, Tara, Orion, Aurora, Izyda, Indra, TT-Pomoc, e-PUAP, CAS, Płatnik, ARISCO (Kadry, Płace, FK) SJO Bestia, Thunderbird, MS SQL, FireBird.

IV. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

 1. administrowanie i zarządzanie serwerami baz danych i serwerami kopii danych,
 2. administrowanie i zarządzanie systemami informatycznymi oraz oprogramowaniem działającym w Ośrodku,
 3. zarządzanie i utrzymanie sprawności sprzętu komputerowego oraz oprogramowania użytkowego,
 4. przyjmowanie, analiza oraz rozwiązywanie problemów, usterek i awarii związanych ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem zgłaszanych przez użytkowników,
 5. dokonywanie oceny stanu technicznego urządzeń komputerowych oraz peryferyjnych oraz ich konserwacja,
 6. doradztwo w zakresie zakupów sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych oraz oprogramowania,
 7. inicjowanie oraz zarządzanie projektami informatycznymi realizowanymi w Ośrodku,
 8. administrowanie i zarządzanie kontami użytkowników w systemach teleinformatycznych oraz usłudze poczty elektronicznej,
 9. wsparcie merytoryczne dyrektora Ośrodka w zakresie proponowanych zewnętrznych rozwiązań informatycznych,

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu według wzoru dostępnego na stronie BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu,
 2. oświadczenie (do pobrania na stronie BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu,
 3. curriculum vitae (CV),
 4. kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 6. kopię świadectw pracy, potwierdzających staż pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 7. kandydaci chcący skorzystać z uprawnienia o którym w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z w/w dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawności.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową do dnia 2 maja 2023 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz pok. 10 (sekretariat) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Informatyk”. Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową.

VII. Inne informacje:

Zgodnie z art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych informujemy, że w marcu 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej osiągnięto wskaźnik zatrudnienia 6% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Procedura oraz zasady przeprowadzenia naboru odbywać się będzie zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu z dnia 29.04.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Naboru na Wolne Stanowiska Urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, zmienionym Zarządzeniem Nr 11/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu z dnia 09.09.2013 r.

Warunki pracy: praca w stałych godzinach, siedząca, główna część pracy wykonywana będzie przy komputerze w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, praca nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych jedynie profilaktycznych badań lekarskich.

Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w wyniku naboru, a następnie zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów mogą być odbierane przez zainteresowane osoby w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w kadrach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

Ogłoszono dnia 18 kwietnia 2023 r.

Materiały

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Informatyka
Informacja​_o​_wynikach​_naboru​_na​_stanowisko​_Informatyka.pdf 0.26MB
Zarządzenie Dyrektora
Zarządzenie​_Dyrektora​_-​_i.pdf 0.20MB
ogłoszenie o naborze
Ogłoszenie​_o​_naborze​_infor.pdf 0.21MB
oświadczenie
oswiadczenie.pdf 0.12MB
oświadczenie
oswiadczenie.docx 0.01MB
kwestionariusz osobowy
Kwestinariusz​_osobowy.pdf 0.25MB
kwestionariusz osobowy
kwestinariusz​_osobowy.docx 0.01MB
klauzula informacyjna - kandydat do pracy
Klauzula​_informacyjna​_-​_kandydat​_do​_pracy.pdf 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}