W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik w Dziale Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie w uścisku powitalnym, po prawej stronie na beżowym tle z zarysem teczki napis Praca
 • Dodano informacje o wynikach naboru w załącznikach poniżej.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu dnia 18 kwietnia 2023 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

I. Stanowisko pracy:

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu – 1 etat.

II. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,
 3. posiada co najmniej 5 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 2. samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność zarządzania zespołami, umiejętność organizowania pracy,
 3. znajomość obsługi komputera i programów komputerowych,
 4. doświadczenie w pracy z klientem,
 5. znajomość ustaw oraz przepisów wykonawczych do nich:
 • ustawa o pomocy społecznej,
 • ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

IV. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

Kierownik w Dziale Pomocy Środowiskowej:

 1. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem działu,
 2. planowanie pracy działu
 3. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań należących do właściwości działu i wynikających ze statutu MOPS,
 4. rozpatrywanie spraw indywidualnych należących do zakresu działania MOPS,
 5. współuczestniczenie w opracowaniu projektu budżetu MOPS przez planowanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie prowadzonych zagadnień,
 6. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych Miasta Zgierza oraz odpowiedzi na interwencje innych jednostek organizacyjnych działających w mieście (Straż Miejska, Policja, Stowarzyszenia, Sądy, Prokuratura i inne) a także mieszkańców Zgierza , objętych terytorialną właściwością MOPS,
 7. przygotowywanie materiałów problemowych dla potrzeb Rady Miasta Zgierza,
 8. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Zgierza, oraz projektów innych dokumentów w sprawach rozstrzyganych przez Prezydenta Miasta i podległe mu Wydziały Urzędu Miasta Zgierza a także przygotowanie projektów dokumentów w sprawach rozstrzyganych przez Dyrektora MOPS,
 9. realizacja uchwał Rady Miasta Zgierza, zarządzeń i decyzji Prezydenta, a także zarządzeń Dyrektora MOPS,
 10. rozpatrywanie skarg, badanie ich zasadności, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania; podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie skarg, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień,
 11. przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań i planów potrzeb, meldunków, zestawień - w tym finansowych i statystycznych z zakresu spraw prowadzonych przez dział,
 12. wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem opisów przedmiotu zamówień publicznych towarów i usług w zakresie działu,
 13. przygotowywanie informacji do umieszczania w BIP zgodnie z dostępem do informacji publicznej,
 14. przygotowanie informacji umieszczanych na stronach Ośrodka,
 15. podejmowanie działań w zakresie promowania, informowania i pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych i innych na rzecz rozwoju miasta i realizacji statutowych obowiązków MOPS,
 16. merytoryczne opisywanie rachunków i innych dokumentów wynikających z właściwości działu,
 17. współdziałanie w zakresie realizowanych zadań z innymi Działami i Stanowiskami MOPS, Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, Urzędem Skarbowym, Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, PCPR, Kancelariami Komorniczymi, ZUS, Prokuraturą, Policją, zarządcami budynków i innymi instytucjami i organizacjami,

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu według wzoru dostępnego na stronie BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu,
 2. curriculum vitae,
 3. oświadczenie (do pobrania na stronie BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu),
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagany poziom wykształcenia i dodatkowe kwalifikacje,
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 6. kopie świadectw pracy, potwierdzających staż pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 7. kandydaci chcący skorzystać z uprawnienia o którym w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z w/w dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową (data wpływu) do dnia 2 maja 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56,
95-100 Zgierz pok. 10 (sekretariat) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej”. Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową.

VII. Inne informacje:

Zgodnie z art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych informujemy, że w marcu 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu osiągnięto wskaźnik zatrudnienia 6% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Procedura oraz zasady przeprowadzenia naboru odbywać się będą zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu z dnia 29.04.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Naboru na Wolne Stanowiska Urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, zmienionym Zarządzeniem Nr 11/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu z dnia 09.09.2013r.

Warunki pracy: praca w stałych godzinach siedząca, główna część pracy wykonywana będzie przy komputerze w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu. Osoba zatrudniona będzie obsługiwać sprzęt komputerowy, będzie przyjmować klientów, praca nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych jedynie profilaktycznych badań lekarskich.

Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w wyniku naboru, a następnie zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów mogą być odbierane przez zainteresowane osoby w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w kadrach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

Ogłoszono dnia 18 kwietnia 2023 r.

Materiały

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika działu Pomocy Środowiskowej
Informacja​_o​_wynikach​_naboru​_na​_stanowisko​_Kierownika​_Działu​_Pomocy​_Środowiskowej.pdf 0.22MB
zarządzenie Dyrektora
zarządzenie​_Dyrektora​_k.pdf 0.20MB
Ogłoszenie o naborze
ogłoszenie​_o​_naborze​_k.pdf 0.21MB
oświadczenie
oswiadczenie.pdf 0.12MB
oświadczenie
oswiadczenie.docx 0.01MB
Kwestinariusz osobowy
Kwestinariusz​_osobowy.pdf 0.25MB
kwestinariusz osobowy
kwestinariusz​_osobowy.docx 0.01MB
Klauzula informacyjna-kandydat do pracy
Klauzula​_informacyjna​_-​_kandydat​_do​_pracy.pdf 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}