W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, s.1, sprost. Dz. U. UE L 127 z 23.05.2018, s.2)., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 3 w Sokołowie Podlaskim reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Panią Jolantę Krysiak
 2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@sokolowpodl.pl
 3. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
 1. realizacji zadań wynikających ze statutu Miejskiego Przedszkola nr 3 w Sokołowie Podlaskim
 2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Przedszkolu nr 3  w Sokołowie Podlaskim na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 3. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ciążących na Administratorze
 4. wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Przedszkolem nr 3 w Sokołowie Podlaskim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki.
 3. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
 2. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
 2. do przenoszenia danych,
 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana prawa w zakresie  ochrony  danych osobowych.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Miejskie Przedszkole nr 3 w Sokołowie Podlaskim jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
 4. Zgodnie z obowiązującym prawem Miejskie Przedszkole nr 3 w Sokołowie Podlaskim nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.
{"register":{"columns":[]}}