W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rekrutacja do przedszkola na rok 2024-2025

                                                                             

I N F O R M A C J A
w sprawie rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Sokołowie Podlaskim
na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Sokołowie Podlaskim

i n f o r m u j e,  że:
 

 1. Dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Sokołowie Podlaskim przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
  Dotyczy to wyłącznie dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do przedszkola.

Rodzice dzieci już przyjętych i uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców dziecka. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola – https://samorzad.gov.pl/web/miejskie-przedszkole-nr-3-w-sokolowie-podlskim
 2. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Sokołów Podlaski.
 3. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Miasta mogą być przyjęte do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci z terenu Miasta – przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę te same kryteria, o których mowa poniżej w pkt. 5.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria z odpowiadającą im określoną liczbą punktów.

a) kryteria podstawowe (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe)

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

10

2.

Niepełnosprawność dziecka

10

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

10

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

10

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

10

6.

Samotne wychowanie dziecka w rodzinie

10

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

10

 

b) kryteria dodatkowe (załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2024 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 25 stycznia 2024 r.)

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Zatrudnienie* obojga rodziców / opiekunów prawnych dziecka
załącznik: oświadczenie o aktywności zawodowej

10

2.

Zatrudnienie* jednego z rodziców / opiekunów prawnych dziecka
załącznik: oświadczenie o aktywności zawodowej

5

3.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola
załącznik: oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola

8

4.

Zdeklarowany przez rodziców czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie
załącznik: oświadczenie o zadeklarowaniu przez rodziców czasu pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

1 punkt za każdą godzinę

5.

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka - przedszkolem publicznym
załącznik: oświadczenie dotyczące położenia przedszkola względem miejsca zamieszkania

4

6.

Uczęszczanie wcześniej do żłobka - placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Mieście Sokołów Podlaski
załącznik: zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3

2


* - na równi z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę traktuje się osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, osobę uczącą się (studiującą) w trybie dziennym i osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

 

 1. W przypadku spełniania danego kryterium - spośród kryteriów podstawowych (ustawowych), do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.
  Spełnianie kryteriów dodatkowych potwierdzane jest odpowiednim oświadczeniem, w którym składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Sokołów Podlaski na rok szkolny 2024/2025 (załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2024 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 25 stycznia 2024 r.)
 4. Wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami (oświadczeniami) należy składać w sekretariacie przedszkola w terminie od 26 lutego 2024 r. do 27 marca 2024 r.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu listy dzieci przyjętych do przedszkola, zawierającej ich imiona i nazwiska, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami Dyrektor Przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

Materiały

Terminy​_przeprowadzania​_rekrutacji
Terminy​_przeprowadzania​_rekrutacji .pdf 0.10MB
Wniosek​_o​_przyjęcie​_dziecka​_do​_przedszkola
Wniosek​_o​_przyjęcie​_dziecka​_do​_przedszkola.docx 0.03MB
Oświadczenie​_dotyczące​_położenia​_przedszkola​_względem​_miejsca​_zamieszkania
Oświadczenie​_dotyczące​_położenia​_przedszkola​_względem​_miejsca​_zamieszkania.docx 0.01MB
Oświadczenie​_o​_aktywności​_zawodowej
Oświadczenie​_o​_aktywności​_zawodowej.docx 0.02MB
Oświadczenie​_o​_potwierdzeniu​_przyjęcia​_dziecka
Oświadczenie​_o​_potwierdzeniu​_przyjęcia​_dziecka.docx 0.01MB
Oświadczenie​_o​_samotnym​_wychowywaniu​_dziecka
Oświadczenie​_o​_samotnym​_wychowywaniu​_dziecka.docx 0.01MB
Oświadczenie​_o​_uczęszczaniu​_rodzeństwa​_kandydata​_do​_przedszkola
Oświadczenie​_o​_uczęszczaniu​_rodzeństwa​_kandydata​_do​_przedszkola.docx 0.01MB
Oświadczenie​_o​_wielodzietności
Oświadczenie​_o​_wielodzietności.docx 0.01MB
Oświadczenie​_o​_zadeklarowaniu​_przez​_rodziców​_czasu​_pobytu​_dziecka​_w​_przedszkolu​_powyżej​_5​_godzin​_dziennie
Oświadczenie​_o​_zadeklarowaniu​_przez​_rodziców​_czasu​_pobytu​_dziecka​_w​_przedszkolu​_powyżej​_5​_godzin​_dziennie.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}