W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Procedury Bezpieczeństwa - Epidemia

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 6/2020

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3

w Sokołowie Podlaskim

z dnia 24.08.2020 r.

 

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące

w  Miejskim Przedszkolu nr 3
 w Sokołowie Podlaskim

związane z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3
w Sokołowie Podlaskim wprowadza następujące wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Przedszkola nr 3 w Sokołowie Podlaskim i postanawia, co następuje:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom przebywającym w przedszkolu,  ochrona dzieci przed zagrożeniami i ich skutkami,  kształtowanie w dzieciach nawyków dbania o własne bezpieczeństwo.
 2. W przedszkolu zapewnia się bezpieczeństwo dzieciom: w budynku przedszkola oraz na placu zabaw.
 3. Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola oraz dyrektor.
 4. Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, także bezpieczne
  i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola; kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.
 5. Nauczyciele  – są zobowiązani do sprawowania nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowują i edukują  w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
  są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
 6. Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego
  i wewnętrznego.

 

 

 

I  OPIEKA NAD DZIEĆM

 

§ 1

Grupy dzieci w miarę możliwości nie mogą być łączone. Liczba dzieci w grupie powinna być zgodna z aktualnymi wytycznymi GIS.

 

§ 2

Personel obsługi oraz personel kuchenny z wyjątkiem woźnej oddziałowej przyporządkowanej do danej grupy dzieci nie powinien kontaktować się z dziećmi
i z nauczycielami innych grup.

 

§ 3

Nauczyciele oraz osoby przyprowadzające i odbierające dzieci powinni zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni podmiotu wynoszący minimalnie 1,5 metra.

 

§ 4

Osoby trzecie powinny w placówce przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 

§ 5

Do  danej grupy dzieci w placówce przyporządkowani zostaną w miarę możliwości ci sami nauczyciele.

 

§ 6

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali powinna być zgodna z aktualnymi wytycznymi GIS.

 

§ 7

Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Również opiekunowie muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

 

§ 8

W przypadku przyprowadzenia dziecka, u którego  istnieje uzasadnione podejrzenie, że   jest chore, wówczas  nie   zostaje ono  wpuszczone do   placówki. Należy poprosić rodzica o  zabranie dziecka do  domu i  skontaktowanie się z lekarzem.

 

§ 9

 1. Dziecko przyprowadza/odbiera 1 rodzic/ opiekun prawny.
 2. Przyprowadzając / odbierając dziecko do placówki rodzic zobowiązany jest bezwzględnie do przestrzegania wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe oraz stosować się do poleceń pracownika wyznaczonego przez dyrektora do koordynowania przestrzegania ilości osób na terenie placówki.
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 4. Dyrektor biorąc pod uwagę warunki lokalowe placówki określi liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w placówce.
 5. Zobowiązuje się osoby przyprowadzające/ odbierające dzieci do sprawnego rozbierania/ubierania dziecka w szatni i niezwłoczne przekazanie pod opiekę pracownikowi placówki.
 6. Rodzice mogą korzystać wyłącznie z części wspólnych placówki wyznaczonych przez dyrektora (szatnia, korytarz). Niedozwolone jest wchodzenie i przebywanie rodzica w sali, w łazience i na placu zabaw.
 7. W razie stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37°C) lub innych niepokojących objawów chorobowych u dziecka w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu należy bezzwłocznie odizolować  dziecko w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum dwóch metrów odległości od innych osób.
 8. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego/niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 9. Wzór oświadczenia (zgoda rodzica/opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka stanowi załącznik do niniejszej procedury.

 

§ 10

Obliguje się nauczycieli w ramach szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami do weryfikacji  i zebrania od rodziców dzieci  aktualnych numerów telefonów.

 

§ 11

Obliguje się opiekunów poszczególnych grup do przedstawienia  dzieciom, jakie zasadyw  instytucji obowiązują i dlaczego  zostały wprowadzone oraz do przekazania komunikatu w  formie pozytywnej, aby   wytworzyć w  dzieciach poczucie bezpieczeństwa
 i  odpowiedzialności  za   swoje zachowanie, a nie lęku.

 

§ 12

Nauczyciel zobowiązany jest wyjaśnić dziecku, że:

 1. nie należy przynosić do przedszkola zabawek i innych przedmiotów,
 2. powinno unikać dotykania oczu,  nosa i  ust,
 3.  należy często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie,
 4. w odpowiedni sposób należy zasłaniać twarz podczas kichania czy kaszlu.

 

§ 13

Zaleca się korzystanie przez  dzieci z pobytu na świeżym powietrzu

II    HIGIENA I DEZYNFEKCJA

 

§ 14

Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy  zaopatrzeni zostają
w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos,
a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka). Ze względu na własne bezpieczeństwo, dzieci oraz współpracowników i osób trzecich  proszę o bezwzględne stosowanie w/w indywidualnych środków ochrony osobistej.

 

§ 15

W placówce wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci jakichkolwiek zabawek.

 

§ 16

W zaistniałej sytuacji epidemiologicznej wprowadza się  zakaz mycia zębów przez dzieci.

 

§ 17

W  budynku zostaje umieszczony płyn do dezynfekcji rąk -  obliguje się wszystkich dorosłych wchodzących do przedszkola do zdezynfekowania rąk przed wejściem na jego teren. Nie zaleca się dezynfekcji rąk dzieci płynem.

 

§ 18

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostają wywieszone dla dzieci
i pracowników plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk  –  instrukcje. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk zostaną umieszczone
 w  niedostępnych dla dzieci miejscach.

 

§ 19

Wodę dzieciom podaje opiekun. Dzieci nie mogą mieć bezpośredniej styczności ze źródłem upływu wody.

 

§ 20

Obliguje się personel  Miejskiego Przedszkola nr 3 w Sokołowie Podlaskim do utrzymania bezwzględnej czystości ciągów komunikacyjnych oraz dezynfekcji toalet, wszystkich powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, leżaków, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów stolików
w salach. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć
i zdezynfekować (chyba, że jest tyle zabawek, że każde dziecko bawi się inną).

 

 

 

§ 21

Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

§ 22

Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów stolików
w salach, wyłączników. We wszystkich pomieszczeniach przedszkola należy prowadzić karty kontroli czystości i dokonywania dezynfekcji.

 

§ 23

 1. Dzieci pod nadzorem opiekuna mogą korzystać z placów zabaw.
 2. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 3. Sprzęt znajdujący się na placu zabaw, z którego dzieci nie mogą korzystać zostanie zabezpieczony taśmą uniemożliwiającą jego użycie.

 

§ 24

W placówce na tablicy ogłoszeń zostają umieszczone niezbędne numery telefonów do:

 1. organu prowadzącego (tel. 25 781 75 00 w godzinach od 8.00- 16.00),
 2. stacji sanitarno-epidemiologicznej (tel.513 841 973, 602 704 490,w godzinach 7:30 – 15:05: 25787 23 12
 3. służb medycznych (tel. 112).

 

§ 25

Obliguję  się personel Miejskiego Przedszkola nr 3 w Sokołowie Podlaskim do współpracy ze służbami sanitarnymi lub lekarzami, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

 

§ 26

Obligujesię personel Miejskiego Przedszkola nr 3 w Sokołowie Podlaskim do  usunięcia  z sali wszystkich przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować.  Jeżeli do zajęć zostają wykorzystywane  przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze, itp.) należy je systematycznie dezynfekować.

 

§ 27

Nakazuje się  wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia -  co najmniej raz na godzinę.

 

§ 28

Nauczyciele i woźne oddziałowe, w każdej grupie muszą  zwracać uwagę, aby dzieci  często i  regularnie myły  ręce,  bądź  same  myły  dzieciom ręce wodą z  mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z  toalety i po powrocie z placu zabaw. Należy zorganizować pokaz właściwego mycia rąk. 

III   GASTRONOMIA

 

§ 29

Pracowników kuchni obliguje się do przestrzegania  warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego. Dodatkowo zaleca się stosowanie zasad szczególnej ostrożności dotyczących zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników tj. prośba o zachowanie w  miarę  możliwości odległości na  stanowiskach  pracy, a  jeśli to niemożliwe  o stosowanie środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni   i  sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.  Należy   zmianowo wydawać posiłki. czyścić blaty na stanowisku wydawania posiłków i oddawania naczyń po każdej grupie.  Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w  zmywarce z  dodatkiem detergentu,   w  temperaturze minimum 60 ℃  lub je wyparzać.

 

§ 30

Powyższa procedura obowiązuje w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Sokołowie Podlaskim od  dnia 24 sierpnia2020 r. do odwołania. Proszę o zapoznanie się z w/w wytycznymi oraz ich bezwzględne przestrzeganie.

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola n 3

Jolanta Krysiak

{"register":{"columns":[]}}