W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

04.05.2022

Po lewej stronie znajduje się rysunek liścia w kolorze zielonym, a po prawej napis Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
DOOŚ-WDŚZIL.420.4.2022.mk.2

Warszawa, 15 kwietnia 2022 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 1 marca 2019 r., znak: W00-II.420.122.2018.JC.37, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie linii 400 kV Piła Krzewina — Plewiska" zgromadzony został cały materiał dowodowy.
Równocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, a przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w dniach roboczych w godzinach 10.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 22 369 21 05. Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Upubliczniono w dniach: od 04.05.22 do
Pieczęć urzędu i podpis:
Z upoważnienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko
A Jasińska

Art. 10 § 1 Kpa Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Art. 49 § 1 Kpa Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1712) Do spraw wszczętych na podstawie ustaw zmienianych w art. 1 oraz w art. 3 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Materiały

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Zawiadomienie​_Generalnego​_Dyrektora​_Ochrony​_Środowiska.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.05.2022 11:10 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 3.0 05.05.2022 10:02 Maciej Górka
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2.0 04.05.2022 11:19 Maciej Górka
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 1.0 04.05.2022 11:10 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}