W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

16.10.2020

Zasady udzielania nieodpłanej pomocy prawnej, NIEODPŁANEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO MEDIACJI ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ tel. 67 210 93 80 – rejestracja telefoniczna nieodpłatnych porad prawnych

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

    poinformowanie osoby fizycznej, osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
    nieodpłatną mediację, lub
    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

    Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osoba uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
    Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

    Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiazywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
    Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
    Przygotowanie projektu wniosku i przeprowadzenie postepowania mediacyjnego w sprawie karnej;
    Przeprowadzenie mediacji;
    Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw do których:

    Sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postepowania mediacyjnego;
    Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron wstępuje przemoc.

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechnienia wiedzy o:

    Prawach i obowiązkach obywatelskich,
    Działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
    Mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
    Możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
    Dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osoby uprawnione:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieopłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach w których udzielane są nieodpłatne porady prawne na obszarze powiatu

UWAGA!
OSOBY Z TRUDNOŚCIAMI W KOMUNIKOWANIU SIĘ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, KTÓRE NIE MOGĄ STAWIĆ SIĘ W PUNKCIE OSOBIŚCIE

W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi, osoby mające trudności w komunikowaniu się oraz osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście powinny zgłosić się przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem porady. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową można udzielić porady prawnej poza punktem albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji. Zgłoszeń dotyczących organizacji wizyty u prawnika dla osób z trudnościami w komunikowaniu się lub znaczną niepełnosprawnością ruchową można dokonać pisemnie na adres: Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa, aleja Niepodległości 33/ 35, 64-920 Piła, e-mailem wso@powiat.pila.pl lub pod numerem wskazanym przez starostę pilskiego– 67 210 83 80

{"register":{"columns":[]}}