W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie w sprawie terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaczory w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kaczory

02.03.2021

Zarządzenie Nr 6/2021
Wójta Gminy Kaczory
z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaczory w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kaczory

Na podstawie art. 5a ust. 1 art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713, ze zm.) i § 3 uchwały Nr XVIII/150/2021 Rady Gminy Kaczory z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kaczory w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1461) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie w okresie od 3 marca 2021 r. do dnia 15 marca 2021 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kaczory w przedmiocie nadania statusu miasta miejscowości Kaczory.

§ 2.1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez wypełnienie ankiety, której treść określa załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/150/2021 Rady Gminy Kaczory z dnia 12 lutego 2021 r.

2. Każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy biorący udział w konsultacjach, może wyrazić swoją opinię w sprawie tylko jeden raz.

3. W ramach konsultacji mieszkańcy wyrażą swoją opinię wpisując znak „X” w odpowiedniej rubryce ankiety konsultacyjnej. Wpisanie znaku „X” w więcej niż jednej rubryce lub nie postawienie znaku „X” w żadnej rubryce uznaje się jako głos nieważny.

4. Ankiety konsultacyjne będą dostępne:
1) u sołtysów poszczególnych sołectw,
2) w Urzędzie Gminy Kaczory, w pokoju nr 7,
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Kaczory pod adresem: kaczory.pl/ankieta.

§ 3.1. Wypełnione formularze ankiet należy składać:
1) u sołtysa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, w zamkniętej kopercie,
2) w Urzędzie Gminy Kaczory do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy, w zamkniętej kopercie,
3) wysłać w formie elektronicznej (w postaci skanu) na adres: sekretariat@kaczory.pl.

2. Ankiety konsultacyjne złożone do sołtysa, sołtys obowiązany jest przekazać do Urzędu Gminy Kaczory, pokój nr 7, dnia 16 marca 2021 r.

§ 4. Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający zbiorcze zestawienie wyników konsultacji w poszczególnych sołectwach Gminy Kaczory, w terminie do dnia 19 marca 2021 r.

§ 5.1. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy Kaczory na najbliższej sesji rady gminy.

2. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwach wsi, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kaczory.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 marca 2021 r.

{"register":{"columns":[]}}