W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Z działalności Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych

13.10.2014

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach jest zakładem budżetowym i prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odbioru ścieków i zaopatrzenia w wodę do 13 wsi gminy Kaczory a także wsi Huby z sąsiedniej gminy Miasteczko Krajeńskie. Zakład swą działalnością zapewnia prawidłową, bieżącą obsługę i eksploatację oraz stan techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz ze stacjami uzdatniania wody oraz oczyszczalnią ścieków. Wszystkie wsie znajdujące się w obrębie gminy Kaczory posiadają sieć wodociągową oraz systemowe urządzenia do odprowadzania ścieków. Oprócz podstawowej działalności Zakład zajmuje się również: wydawaniem warunków technicznych do przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjno-sanitarnej inwestycji budowlanych, podpisywaniem umów na dostawę wody i odbiór ścieków z odbiorcami indywidualnymi i zbiorowymi, bieżącą kontrolą jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych dla ludności, podejmowaniem niezbędnych działań zmierzających do zmniejszenia ubytków wody w sieci, w tym przede wszystkim usuwaniem awarii, windykacją należności za dostawę wody i odbiór ścieków w tym przesunięcie terminów płatności lub rozłożenie na raty spłaty zadłużenia.

Zakład zatrudnia łącznie 8 pracowników: dyrektora, 6 konserwatorów i 1 pracownika księgowości . Zakład zaopatruje w wodę ok. 7 tys. mieszkańców z terenu gminy Kaczory. Majątek Zakładu stanowi mienie gminne.

Zasoby sprzętowe jakie posiada Zakład to samochód ciężarowy, urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji, kosiarka samojezdna, kosiarki spalinowe, urządzenie do zamrażania rur w celu usunięcia awarii wodociągowej, agregat prądotwórczy, korek pneumatyczny do usuwania awarii na pompowniach ścieków. Dzięki tym sprzętom Zakład może obsługiwać i usuwać mniejsze awarie występujące na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przy poważniejszych awariach Zakład korzysta z usług firm zewnętrznych.

W miesiącu wrześniu 2014 r. Zakład zakupił ze środków własnych na potrzeby swej działalności samochód ciężarowy wymieniając poprzedni, który ze względu na techniczne zużycie nie spełniał swojej funkcji.

Gospodarka finansowa Zakładu opiera się na rocznym planie finansowym przychodów i kosztów. Zakład ponosi koszty swej działalności wyłącznie z przychodów uzyskanych ze sprzedaży wody i odbioru ścieków. Ilość sprzedanej wody oraz ilość odebranych ścieków ma zasadniczy wpływ na uzyskane przychody. Z przychodów tych Zakład pokrywa koszty swej działalności.

Zakład nie otrzymuje dotacji.

Obowiązująca w 2014 roku cena za sprzedaż 1m3 wody wynosi 2,62 zł netto + 8% podatek vat = 2,83 zł brutto, za odbiór 1m 3 ścieków stawka wynosi 3,56 zł netto + 8% vat = 3,84 zł brutto.

Ceny za wodę i ścieki są co roku weryfikowane a i ich wysokość zależy od ponoszonych kosztów.

W najbliższym czasie nastąpi rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach, która została wybudowana w 1994 roku i wymaga modernizacji. W chwili obecnej zrobiony jest projekt na rozbudowę oczyszczalni ścieków jak również zostało wydane pozwolenie na rozbudowę tejże oczyszczalni. W trakcie są też projekty związane z rozbudową sieci wodociągowej. Jednym z nich jest połączenie siecią wodociągową miejscowości Kaczory i Morzewo na odcinku około 1800 m a drugi dotyczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacjyjnej oraz przebudowy rurociągu tłocznego związanego z nowopowstałymi działkami budowlanymi w Dziembówku.

Andrzej Kozera

/Dyrektor Zakładu Usług Wodnych/

{"register":{"columns":[]}}