W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wpis i zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

24.01.2012

Urząd Gminy Kaczory

Karta usługi:

Wpis i zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Załączniki:

  1. Formularz wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  2. Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Sprawę załatwia:

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska pokój nr 8

 

Dokumenty od wnioskodawcy:

1)  wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:

firmę,oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy,

numer identyfikacyjny podatnika NIP

numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki posiada,

określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał)

3) Oświadczenie o spełnieniu waru7nków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierające

firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenie,

podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

4) w przypadku wystąpienia przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

5) Opłaty
Opłata skarbowa

  • za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50 zł,
  • za zmianę wpisu wynosi 25 zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kaczory Nr konta 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Kaczorach lub w kasie Urzędu Gminy ul. Dworcowa 22 w godzinach urzędowania.

6) Forma załatwienia

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

7) Termin załatwienia

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów, wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalnosci w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dowodu uiszczenia opłaty.


9) Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późn.zm.).

2) ustawa z dnia 2 lipca 2010 r.o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 z późn. żm.).

3)ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.).

4)ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635z późn.zm.)


Informacje dodatkowe dla klienta:

1) Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony jest w Urzędzie Gminy- samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska

2) W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nie uzupełnienie wniosku wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

3) Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.z 2005 r.Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)jest obowiązkowy do spwełnienia następujących wymagań:

a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,

b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

d) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

4) W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbiorze odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kaczory jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy wniosek o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

5) Wykreślenie z rejestru zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r.Nr 236,poz.2008 z późn.zm.)następuje w przypadku gdy :

a) przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności niezgodnie z stanem faktycznym,

b) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie,

c) stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę,

d) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,

e) stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem,

f) stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

g) stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.


6) Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.
Należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych o właścicieli nieruchomości.

7) Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 31 grudnia 2012 r.

8) Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli neruchomości.

Materiały

wniosek​_odpady-1
wniosek​_odpady-1.pdf 0.09MB
oswiadczenie​_odpady-1
oswiadczenie​_odpady-1.pdf 0.07MB
{"register":{"columns":[]}}