W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wójt Gminy Kaczory ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. Inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kaczory

17.06.2019

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe,
 7.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Umiejętności mogące mieć wpływ na wybór kandydata (wymagania dodatkowe):

 1. odpowiedzialność, samodzielność, bezstronność, komunikatywność,
 2.  znajomość przepisów ustaw:
  • kodeks postępowania administracyjnego,
  • prawo zamówień publicznych,
  • o pracownikach samorządowych
  • o samorządzie gminnym, o finansach publicznych.
 3. zdolności organizacyjne, dyspozycyjność, sumienność, wysoka kultura osobista,
 4. znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 5. znajomość obsługi systemów operacyjnych MS Windows i aplikacji biurowych,
 6. doświadczenie w pracy w administracji publicznej (w obszarze inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania środków zewnętrznych),
 7. wykształcenie w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego,
 8. operatywność w realizacji powierzonych zadań,
 9. prawo jazdy kat. B.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:

 1. Prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych.
 2. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
 3. Opisywanie faktur (odnośnie materiałów – nr zlecenia, data, które materiały na jaką budowę), prowadzenie rozchodu wszystkich materiałów zakupionych (jeżeli wydano materiał to osoba – wykonawca musi potwierdzić odbiór materiałów).
 4. Opisywanie pod względem merytorycznym rachunków za wykonane dostawy, usługi i roboty  z zakresu swojego działania.
 5. Zamieszczanie na fakturach i rachunkach informacji o  wbudowaniu materiałów budowlanych, dopilnowanie sporządzenia protokołu (złożyć podpis w protokole).
 6. Składanie na fakturach podpisu w pozycji „sprawdzono pod względem merytorycznym”, ponadto na pieczątce m.in. „nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w Urzędzie Gminy.
 8. Pozyskiwanie środków na inwestycje i remonty z różnych  źródeł, opracowywanie projektów, wniosków o pomoc finansową.
 9. Prowadzenie dokumentacji związanej z korzystaniem ze środków pomocowych.

 

Z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami:

O  Prowadzenie n/w zadań wynikających z rocznego (wieloletniego) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z    2018 r., poz. 450 z późn. zm.) :

 1. Wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań publicznych przez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert (art. 11 ust. 2 ww. ustawy).
 2. Opracowanie ogłoszenia, które powinno zawierać informacje o których mowa w art. 13 ust. 2 ww. ustawy.
 3. Powołanie komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenie regulaminu działania komisji (art. 15 ust. 1 ).
 4. Sporządzenie umowy pisemnej określającej zakres i zasady realizacji zadań publicznych (art. 16 ust. 1), oraz z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.):

O  Przyjmowanie wniosków (sprawdzanie kompletu załączników) i sporządzanie umowy w sprawie dotacji dla klubów sportowych, na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 1. stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy wraz z drukarką oraz skanerem i kserokopiarką,
 2. oprogramowanie: Windows, pakiet MS Office oraz inne niezbędne programy,
 3. środki łączności: telefon stacjonarny, dostęp do sieci internet.

 

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu maju 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kaczory, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6% (z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych).

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopia świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
 5. odpis dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie zatrudnienia na ww. stanowisku,
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu (pokój nr 10) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r. (środa) do godz. 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.)

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Kaczory.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kaczory.com.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22.

Kaczory,  04.06.2019 r.

Wójt
/-/ mgr Brunon Wolski

Kwest. osobowy

nabór – RODO klauzula informacyjna

oświadczenia do naboru

{"register":{"columns":[]}}