W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wójt Gminy Kaczory ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaczorach przy ul. Rzadkowskiej

14.07.2017

Kaczory, dnia 14 lipca 2017 r.


OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY KACZORY
ogłasza I ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaczorach przy ul. Rzadkowskiej

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby, będące właścicielami działek przyległych do działki nr 288/4, położonych w Kaczorach.

 1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:
  Działka nr 288/4 o powierzchni 0,0153 ha, położona w Kaczorach, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00018725/3 w Sądzie Rejonowym w Chodzieży. Na teren działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – tereny budownictwa mieszkaniowego. Z uwagi na wielkość i kształt przedmiotowa działka nie stanowi działki do samodzielnego zagospodarowania. Działka przeznaczona jest na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Działka bez prawa zabudowy. Przez działkę wzdłuż jej długości przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Nabywca jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości dysponentowi sieci w celu wykonania napraw, konserwacji, usuwania awarii.
 2. Obciążenia nieruchomości – nie występują
 3. Zobowiązania których przedmiotem jest ww. nieruchomość – nie występują
 4. Cena wywoławcza brutto – 8.500,00 zł
 5. Miejsce i data przetargu:
  Przetarg odbędzie się dnia 25 sierpnia 2017 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Kaczory przy ul. Dworcowej 22.
 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Nr 82894500020010012020000050 w BS Kaczory do dnia 21.08.2017 r. w wysokości 850,00 zł. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek tut. Urzędu.
  Osoby zamierzające brać udział w przetargu powinny złożyć dowód potwierdzający warunek uczestnictwa w przetargu ( odpis księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów lub inny dokument potwierdzający własność działki sąsiadującej z działką nr 288/4 ) w biurze nr 6 tut. Urzędu, w terminie do dnia 21.08.2017 r. ( włącznie). Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu w dniu 23.08.2017 r.
 7. Pozostałe informacje:
  1. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej; dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium oraz ważne pełnomocnictwa.
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  3. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu.
  4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbą uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zwarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  6. Koszty umowy notarialnej i koszty sądowe pokrywa nabywca działki w dniu podpisania umowy.
  7. Termin na złożenie wniosku dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 05.07.2017 r.
  8. Odtworzenie/ wznowienie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i koszt nabywcy.

 

Przetarg jest ograniczony dla właścicieli nieruchomości przyległych, gdyż działka nie stanowi działki do samodzielnego zagospodarowania z uwagi na kształt i wielkość oraz przebiegającą sieć kanalizacji sanitarnej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionej przyczyny.

Informacje: Urząd Gminy Kaczory – biuro nr 6

Tel. 67 2842371 w. 38

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.10.2022 12:11 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Nieruchomości
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wójt Gminy Kaczory ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaczorach przy ul. Rzadkowskiej 1.0 19.10.2022 12:11 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}