W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Gminy 26 października

18.10.2017

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

W dniu 26 października 2017 r. o godz. 12.00 (czwartek) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy

Porządek XXIII sesji Rady Gminy Kaczory:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 3. Zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja nt. działalności w minionym okresie:
  – przewodniczących Komisji,
  – Wójta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nienaruszenia ustaleń Studium w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo dla części terenu Zakładu Rolniczo-Przemysłowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo dla części terenu Zakładu Rolniczo-Przemysłowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nienaruszenia ustaleń Studium w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – fragment ul. Jasnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – fragment ul. Jasnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory (teren wsi Kaczory).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi linii elektroenergetycznej 110 kV Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie na odcinku położony m w gminie Kaczory.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – Żabostowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ulicy Gajowej i Dziembowskiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ulicy Kościelnej, Dworcowej i Mlecznej.
 16. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaczory, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2017 – 2026 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków funkcjonowania.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2020.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kaczorach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kaczorach.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Śmiłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Śmiłowie.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dziembowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dziembowie.
 26. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy nt. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
 27. Informacja dyrektorów o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
 28. Zapytania i wolne wnioski.
 29. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 30. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal

{"register":{"columns":[]}}