W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – przetwarzanie danych osobowych w zakresie korespondencji elektronicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory, ul. Pilska 1, 64-810 Kaczory. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: sekretariat@kaczory.pl lub adresu siedziby administratora.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się korzystając z adresu poczty elektronicznej pukaczewski@hotmail.com lub kierując korespondencję na adres administratora.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
 • rozpatrzenia przesłanej do administratora korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na wszelkie kierowane zapytania;
 • realizacji obowiązku archiwizacyjnego ciążącego na administratorze.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • w odniesieniu do celu wskazanego w pkt. a – obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych, który wynika z ustaw nakładających obowiązek realizacji konkretnego zadania, a także wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, czyli art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • w odniesieniu do celu wskazanego w pkt. b – realizacja obowiązku archiwizacyjnego określonego przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2020 r. poz. 164), art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być:
 • udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają wyłącznie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • powierzone w przetwarzanie innym podmiotom na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane, w szczególności w zakresie wsparcia informatycznego czy prawnego.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celu opisanego w pkt. 3, lecz nie krócej, niż przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, na zasadach opisanych w art. 15 RODO,
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych, na zasadach opisanych w art. 16 RODO,
 • do ograniczenia przetwarzania, na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo, na zasadach art. 77 RODO, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji. Jeśli nie poda Pan/Pani danych osobowych, cele przetwarzania mogą nie zostać zrealizowane.
 3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.06.2022 15:11 Mateusz Grzesiuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
UMIG Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
RODO 9.0 18.05.2023 13:01 Mateusz Grzesiuk
RODO 8.0 18.05.2023 12:56 Mateusz Grzesiuk
RODO 7.0 18.05.2023 12:52 Mateusz Grzesiuk
RODO 6.0 18.05.2023 12:51 Mateusz Grzesiuk
RODO 5.0 18.05.2023 12:50 Mateusz Grzesiuk
RODO 4.0 18.05.2023 12:35 Mateusz Grzesiuk
RODO 3.0 18.05.2023 12:27 Mateusz Grzesiuk
RODO 2.0 05.09.2022 12:28 Mateusz Grzesiuk
RODO 1.0 07.06.2022 15:11 Mateusz Grzesiuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}