W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia - Fabryka Papieru Kaczory

24.08.2018

Kaczory, dnia 24 sierpnia 2018 r.

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory zawiadamia strony postepowania o wydanym dnia 24 sierpnia 2018 r.  postanowieniu, którego treść podaje niżej.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski

 

Kaczory, dnia 24 sierpnia 2018 r.

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405, z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 lutego 2018 r. Fabryki Papieru Kaczory Sp. z o.o., ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Dymka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji papieru w celu zwiększenia efektywności procesu technologicznego wraz z wdrożeniem rozwiązań ograniczających oddziaływanie akustyczne instalacji na działkach ewidencyjnych 100/2, 109/6 i 109/12 w obrębie geodezyjnym Kaczory, oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Starosty Pilskiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Inowrocławiu

postanawiam:

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji papieru
w celu zwiększenia efektywności procesu technologicznego wraz z wdrożeniem rozwiązań ograniczających oddziaływanie akustyczne instalacji, przewidzianego do realizacji na działkach ewidencyjnych 100/2, 109/6 i 109/12 w obrębie geodezyjnym Kaczory,

nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
w zakresie określonym szczegółowo w art. 66 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wykonania analizy lokalizacji Fabryki Papieru względem istniejących zabudowań mieszkalnych i perspektywicznego rozwoju terenów zabudowy mieszkaniowej, pod kątem oddziaływania na środowisko oraz wpływu na zdrowie i życie ludzi i zwierząt,
 • wykonania, zgodnie z metodyką pomiarów, pomiaru emisji hałasu dla pory dnia i nocy na terenach objętych ochroną akustyczną sąsiadujących z zakładem (pomiary należy wykonać przy pełnej wydajności linii technologicznych, z uwzględnieniem ruchu pojazdów dostawczych
 • i ciężarowych),
 • wykonania analizy uzyskanych wyników emisji hałasu z obowiązującymi normami, standardami przy zachowaniu komfortu akustycznego dla terenów chronionych akustycznie,
 • wykonania analizy występowania emisji hałasu niskoczęstotliwościowego na terenach miejsc stałego zamieszania i przebywania ludzi,
 • wykonania, zgodnie z metodyką pomiarów, pomiaru emisji substancji do powietrza i dokonania analizy wpływu na komfort życia na terenach zabudowy mieszkaniowej (pomiarów należy dokonać przy pełnej wydajności linii technologicznych z uwzględnieniem ruchu pojazdów dostawczych i ciężarowych),
 • podania odległości przedmiotowego przedsięwzięcia od najbliższych studni i ujęć wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia ludności oraz stref ochronnych, a także wskazania czy inwestycja znajduje się w granicach takiej strefy oraz wskazania kierunku spływu wód podziemnych,
 • analizy skumulowanych oddziaływań inwestycji na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi i zwierząt z uwzględnieniem istniejącego zakładu i po jego rozbudowie,
 • przedstawienia zgodności prowadzonej gospodarki ściekowej z wymogami BAT,
 • oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne,
 • przedstawienia i analizy możliwości wystąpienia konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem z uwzględnieniem ewentualnych, dotychczasowych skarg na działalność istniejącego zakładu,
 • analizy usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

W opracowaniu raportu należy również uwzględnić nałożone warunki realizacji przedsięwzięcia, tj.:

 • zainstalowanie tłumika kratki nawiewnej wentylatorowi maszyny papierniczej o skuteczności tłumienia co najmniej 10 dB,
 • wdrożenie procesu filtracji wspomaganej strumieniem saturowanym, mającym na celu usunięcie ze ścieków frakcji zawiesiny flotującej z utrudnioną sedymentacją,
 • zainstalowanie urządzenia pomiarowego ilości przepływu ścieków na instalacji w miejscu przy granicy działki po stronie Fabryki Papieru, którą są dosyłane ścieki bezpośrednio do kolektora głównego,
 • wykonanie studni do poboru ścieków do badań w miejscu przed urządzeniem pomiaru ilości ścieków.
   

Uzasadnienie

W dniu 16.02.2018 r. Fabryka Papieru Kaczory Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji papieru w celu zwiększenia efektywności procesu technologicznego wraz z wdrożeniem rozwiązań ograniczających oddziaływanie akustyczne instalacji na działkach ewidencyjnych 100/2, 109/6 i 109/12 w obrębie geodezyjnym Kaczory, ustanawiając jednocześnie jako swojego reprezentanta w postepowaniu Pana Adama Dymka. Na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Wójt Gminy Kaczory zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Po uzupełnieniu wniosku i złożeniu kompletu wymaganych załączników, w dniu 07.03.2018 r. Wójt Gminy Kaczory, za pomocą obwieszczenia (liczba stron postepowania przekracza 20) wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory, oraz zamieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory, a także zawiadomienia wysłanego na adres pełnomocnika wnioskodawcy, powiadomił strony postepowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, jednocześnie występując do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W toku prowadzonego postępowania pismem z dnia 24.04.2018 r. pełnomocnik wnioskodawcy Pan Adam Dymek poinformował tutejszy organ, że w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia na stronach 14 i 47 błędnie podano, że realizacja przedsięwzięcia spowoduje zwiększenie wielkości produkcji do 20 Mg/dobę oraz ilości ścieków do około 83 m3/dobę, podczas gdy w rzeczywistości planuje się zwiększenie wielkości produkcji do 40 Mg/dobę i ilości ścieków do około 164 m3/dobę. Przy takiej wielkości produkcji planowana inwestycja kwalifikowana jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), co oznacza, że dla tutejszego organu zaistniała konieczność zasięgnięcia opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanegoi w związku z tym, w dniu 18.05.2018 r. Wójt Gminy Kaczory wystąpił do Starosty Pilskiego z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile w dniu 17.04.2018 r. wydał opinię nr ON.NS.452.1.5.7.2018, w której stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił przy tym zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko wskazując 11 punktów, które wymagają szczególnego uwzględnienia w raporcie. Wszystkie z nich zostały uwzględnione przez tutejszy organ w niniejszym postanowieniu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia i po złożeniu przez niego stosownego uzupełnienia, wydał w dniu 25.04.2018 r. opinię nr WOO-IV.4220. 259.2018.KL.3, w której postanowił wyrazić opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazując na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunku zainstalowania tłumika kratki nawiewnej wentylatorowi maszyny papierniczej o skuteczności tłumienia co najmniej 10 dB.

Starosta Pilski wydał postanowienie nr ŚR.6225.1.2018.IX z dnia 30.05.2018 r.,
w którym postanowił wyrazić opinię, że dla ww. przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie, organ wskazał, że raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami art. 66 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, do którego tutejszy organ zwrócił się pismem z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, przekazał je Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, jako organowi właściwemu do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód w Pile w dniu 07.05.2018 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, a w dniu 29.05.2018 r. przekazał wniosek Wójta Gminy Kaczory Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, gdyż z analizy przedłożonej dokumentacji wynika, że teren objęty wnioskiem znajduje się w zlewni Górnej i Środkowej Noteci, stanowiącej obszar działania Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu również wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej, a po jego otrzymaniu, w dniu 18.07.2018 r. wydał opinię nr BD.ZZŚ.1.436.112.2018.DG.2, w której nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie organ ustalił 6 warunków realizacji przedsięwzięcia, które należy uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w ramach inwestycji planuje się szereg prac modernizacyjnych związanych z włączeniem w linie technologiczną nowych urządzeń: sortownika VDT-30, sortownika VSV-20, flotatora Krofta, prasy gąszczu, oraz wymiany istniejących urządzeń na nowe: sortownika ciśnieniowego Valmet TAS 200, gruszy czyszczącej własnej konstrukcji, hydropulpera HC-20, pompy masy i wody na wysokiej sprawności pompy. Istniejące kadzie betonowe zostaną zastąpione nowymi, stalowymi. Zainstalowane zostaną regulatory stężeń masy. Wielkość produkcji papieru zostanie zwiększona z 19,8 Mg/dobę do 40 Mg/dobę. W związku z modernizacją
i ponad dwukrotnym zwiększeniem wielkości produkcji, zwiększy się także zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej w gazie, emisja pyłów, gazu, ścieków, hałasu i odpadów. Istniejąca fabryka zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Po przeanalizowaniu treści karty informacyjnej przedsięwzięcia i złożonych uzupełnień dokumentacji, a także po zasięgnięciu opinii organów właściwych do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Kaczory stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji papieru w celu zwiększenia efektywności procesu technologicznego wraz z wdrożeniem rozwiązań ograniczających oddziaływanie akustyczne instalacji, przewidzianego do realizacji na działkach ewidencyjnych 100/2, 109/6 i 109/12 w obrębie geodezyjnym Kaczory. Analiza wykazanych szczegółowych aspektów oraz przedstawienie działań minimalizujących ewentualne negatywne skutki pozwoli na rzetelną ocenę oddziaływania inwestycji na elementy środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Wójt Gminy Kaczory
/-/ Brunon Wolski

 

Otrzymują:

1.  Adam Dymek, Zakład Usługowy ODUM s.c., ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież

2.  Pozostałe strony postepowania zgodnie z art. 49 Kpa.

3.  a/a.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2022 11:26 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia - Fabryka Papieru Kaczory 1.0 29.11.2022 11:26 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}