W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Petycja dotycząca utworzenia "Biblioteczki Samorządowca".

05.09.2016

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)


Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)


Preambuła:

Stosownie do brzemienia art. 24 ust. 2 pkt. 7 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) - „ do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności (…) stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych”.

 

W związku z powyższym:

§1)  Na mocy art. 63 Konstytucji RP, w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - wnosimy petycję o utworzenie przez Kierownika JST - "biblioteczki samorządowca" - w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji - stosownie do wzmiankowanej dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt. 7 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)


Dodatkowy komentarz do Petycji:

W pierwszym rzędzie - jako przydatne mogą okazać się pozycje książkowe dot. ostatnich zmian w zasadach rozliczania podatku VAT - w obszarze Jednostek Administracji Publicznej oraz dotyczące ostatnich nowelizacji ustawy o służbie cywilnej.


§2) W trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - jaką kwotę na zakup specjalistycznym pozycji książkowych wydatkował  Kierownik JST w 2016 r.


§3) Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego. Nasze stanowisko i "Konstruktywny Niepokój Podatnika" w tej mierze koresponduje z doniesieniami medialnymi - ad exemplum http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3638372,gmina-placila-za-szkolenia-nauczycieli-w-luksusowych-hotelach-i-willach,id,t.html  

§4) Aby zaproponować potencjalne rozwiązania rzeczonej problematyki - zwracamy Państwa uwagę na - ciekawe w naszym mniemaniu-  pozycje książkowe, które mogą stanowić zalążek - tworzonej "Biblioteczki Samorządowca"

Poniżej przedkładamy opisy wybranych pozycji - oczywiście ewentualne ich zamówienie - powinno odbyć się z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, etc


http://www.gazetaprawna.pl/promocja/biblioteka-samorzad


Mamy nadzieję, że rzeczone specjalistyczne pozycje książkowe będą zarzewiem - tworzenia profesjonalnej "Biblioteczki Samorządowca" która po kilku latach będzie zawierać kompendium wiedzy książkowej - pozwalającej Urzędnikom jeszcze lepiej wypełniać powierzone im zadania i kompetencje.

§5) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres e-mail biblioteczka-samorzadowca@samorzad.pl

§6) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie art. 221 i 241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail biblioteczka-samorzadowca@samorzad.pl - stosownie do art. 244 §2 KPA.

§7) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450)

 

Odpowiedź

Kaczory, 02 - 05 - 2016 r.

 

 


Odpowiadając na petycję, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 25.04.2016 r. (e-mail) w sprawie utworzenia przez Kierownika JST „Biblioteczki samorządowca” informuję, co następuje:

Pracownicy Urzędu dysponują kompletem pozycji książkowych niezbędnych w codziennej pracy. Ponadto każdy pracownik na danym stanowisku pracy ma możliwość korzystania z publikacji on – line wraz z aktualizacją przepisów prawa.

Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.) pracownicy tut. Urzędu podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe poprzez kontynuację nauki na studiach podyplomowych oraz przez uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych.

Tworzenie „biblioteczki samorządowca” z uwagi na częste zmiany przepisów prawa jak również orzecznictwo, staje się nieaktualne a ponadto nie podnosi kwalifikacji zawodowych, o których mowa w wyżej cytowanej ustawie.

 

Sekretarz Gminy
/-/ Gizela Durecka

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.03.2022 13:58 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rada Gminy Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycja dotycząca utworzenia "Biblioteczki Samorządowca". 1.0 02.03.2022 13:58 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}