W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Petycja dotycząca systemu Windows XP

05.09.2016

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)

 

Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)

Preambuła Wniosku:

Najwyższa Izba Kontroli w protokole pokontrolnym nr kap-4101-002-00/2014 -  " (...) negatywnie ocenia działania burmistrzów i prezydentów miast w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach, o którym mowa w § 20 rozporządzenia KRI. NIK stwierdziła nieprawidłowości w tym obszarze w 21 z 24 (87,5%) skontrolowanych urzędów miast, z których sześć oceniła negatywnie. (...)"

§1) W związku z powyższym, na mocy art. 63 Konstytucji RP, scilicet: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. (...)"

- w związku z 221 i 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) - korespondując z §20 ust. 2 pkt 12 lit. e Rozporządzenia  w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012.526) [dalej KRI], niniejszym wnosimy Petycję:

§1.1) W przedmiocie -  aby Jednostka Samorządu Terytorialnego (Adresat)  -  uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe  - zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta.  

Osnowa Wniosku:

W miesiącu październiku ur. pytaliśmy Gminy w trybie art. 61 Konstytucji RP i Ustawy o dostępie do informacji publicznej, inter alia - o ilość posiadanych systemów operacyjnych Windows XP.

Dziękujemy, za uzyskane rzeczowe i konkretne odpowiedzi.

Forma otrzymanych odpowiedzi oraz i szczegółowość - świadczą o tym jak dużą wagę przywiązują Gminy/Miasta do spraw określonych w wyżej wzmiankowanym Rozporządzeniu.

Z drugiej strony zaskoczyła nas duża ilość systemów operacyjnych Windows XP -  będących w użytkowaniu w JST.

Oczywiście rozumiemy w pełni argumenty 'szczupłych budżetów', którymi w udzielanych odpowiedziach - posiłkują się Kierownicy JST - tłumacząc istniejący stan faktyczny.

Jednakże - w mniemaniu wnioskodawcy - w interesie pro publico bono -  jest zwracanie uwagi na zaistniały stan faktyczny, w którym - szacując w skali makro - ponad 35% systemów operacyjnych użytkowanych obecnie w JST - to niewspierane przez producentów systemy Windows XP.

Ich użytkowanie -  w mniemaniu wnioskodawców - stoi w sprzeczności z przedmiotowym, wyżej powoływanym cytowanym §20 ust. 2 pkt. 12 lit. e Rozporządzenia KRI.

To jak złożona jest wyżej wzmiankowana problematyka wynika choćby z uzyskanych przez nas odpowiedzi, z których wynika że istnieją w Kraju Urzędy Gmin/Miast, które na dzień dostarczenia naszego wniosku - odpowiadają  expressis verbis  że 50% użytkowanych systemów operacyjnych - to systemy Windows XP oraz kilkadziesiąt procent użytkowanego oprogramowania w Urzędzie -  nie posiada ważnej licencji - wymaganej wg. prawa - sic!

Zatem jak wynika z powyższych konkluzji -  ten obszar funkcjonowania struktur administracji publicznej - wymaga podjęcia niezwłocznych działań sanacyjnych stosownie do dyspozycji art. 241 KPA.

Składając niniejszą petycję - prosimy aby wnioskodawcę traktować zgodnie z brzmieniem art. 28 KPA.

§1.2)  Oczywiście producenci oprogramowania - z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji -  mogą wspierać JST w procesie optymalizacji oprogramowania, proponując tak popularne w ostatnim czasie rozwiązania pozwalające na zakup oprogramowania w formie abonamentowej - subskrypcji, etc

Dodatkowo - coraz powszechniejsze staje się wśród Podmiotów Sektora Publicznego (Gminy/Szkoły) - korzystanie z bezpłatnych Programów Optymalizacji Oprogramowania - pozwalających jednocześnie - zwiększać bezpieczeństwo danych znajdujących się w zasobach Urzędu oraz optymalizować budżet związany z zakupami w tym obszarze.

Szczegółowe informacje na ten temat - można uzyskać w załączniku nr 1  "Program Optymalizacji Oprogramowania"  

Jak obserwujemy  -  coraz popularniejsze - staje się również współfinansowanie zakupów oprogramowania w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej, etc

§1.3) A priori sygnalizujemy, że problematyka per analogiam dotyczy oprogramowania Microsoft Office 2003 - użytkowanego w zasobach Urzędów.

§2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres e-mail bezpieczne-oprogramowanie@samorzad.pl

§3) W trybie art. 63 Konstytucji RP, przepisów Ustawy o petycjach oraz art. 241 KPA  - wnosimy petycję o przekazanie - zał. nr 2 pt.  Program Bezpłatnej Oceny Stanu Infrastruktury Informatycznej - do wszystkich nadzorowanych i prowadzonych przez Miasto/Gminę Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

§4) Wnosimy o archiwizację załączników stosownie do §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)

§5) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie art. 221 i 241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail bezpieczne-oprogramowanie@samorzad.pl - stosownie do art. 244 §2 KPA.

§6) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450).

 

Odpowiedź

 

Kaczory, 10 maja 2016 r.


Odpowiadając na petycje z dnia 04.05.2016 r. (data wpływu e-mail do Urzędu) dotyczące systemów operacyjnych, infrastruktury informatycznej informuję, że:

    w Urzędzie Gminy Kaczory od kilku miesięcy trwa proces wymiany systemów operacyjnych Windows XP. Wymiana systemów jest sukcesywnie realizowana. Proces ten planujemy zakończyć w ciągu 2 lat.

    Program Bezpłatnej Oceny Stanu Infrastruktury Informatycznej został przekazany do Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli – jednostki organizacyjnej zajmującej się szkołami podstawowymi i gimnazjum.

Sekretarz Gminy
/-/ Gizela Durecka

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.03.2022 13:57 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rada Gminy Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycja dotycząca systemu Windows XP 1.0 02.03.2022 13:57 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}