W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinii w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Rzadkowo

21.09.2020

Kaczory, dnia 21 września 2020 r.

GP.6220.4.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory zawiadamia strony postępowania, że:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile wydał opinię znak ON.NS. 452.1.5.2.2020 z dnia 24.02.2020 r., oraz po uzupełnieniu dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia, opinię znak ON.NS. 452.1.5.2.2020  z dnia 22.07.2020 r., w których stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 189/2, 277/2, 417/1, 464/3, 466/19, 338/2, 309, 312, 292, 310, 474/3 i 465/1 w obrębie Rzadkowo;
  • Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wydał w dniu 06.03.2020 r. opinię znak BD.ZZŚ.1.435.77.2020.DG, w której stwierdził że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazanych w opinii warunków lub wymagań realizacji przedsięwzięcia; Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich po uzupełnieniu dokumentacji poinformował o podtrzymaniu stanowiska wyrażonego w opinii z dnia 06.03.2020 r.;
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał opinię znak WOO-IV.4220.230.2020.JP2.5 z dnia 21.05.2020 r., oraz po uzupełnieniu dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia, opinię  WOO-IV.4220.988.2020.JP2.3 z dnia 09.09.2020 r., w których stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek PV 1100 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

Z treścią opinii strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w godzinach pracy Urzędu. Jednocześnie informuję, że na podstawie przepisu art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy może nastąpić również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny wskazany przez stronę.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory oraz sołectwa Rzadkowo, na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2022 11:13 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinii w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Rzadkowo 1.0 24.11.2022 11:13 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}